Kreativní ekonomika a kreativní manažerTvořivost nevyvěrá samozřejmě u každého jedince jako horský pramen. Brání tomu celá řada překážek, které mohou být způsobeny příčinami v samotném jedinci a nebo podmínkami, jinými lidmi, sociálním prostředím a do určité míry i nahodilostí, což je to, co přichází nenadále a překvapivě a může to být pozitivní, ale zrovna tak to může být i negativní. Každý z nás je jedinečný, každý jinak reaguje na situace, zejména když se jedná o řešení problému. Extrovert je více flexibilní než introvert, vyšší míra emoční inteligence dává vyšší předpoklady pro kreativní řešení problému, zejména v sociálním kontextu… Bariérou může být v určitých okamžicích nerozhodnost. Rovněž konzervatismus je velkou brzdou v tvořivé práci. Různé vnitřní konflikty a starosti, obavy z ohrožení, psychická nepohoda, ale někdy i pohoda může působit negativně. Rovněž tak nedostatek spánku, únava, tendence vnímat skutečnost tak, jak se to očekává. Neschopnost dívat se na problém z různých úhlů pohledu. Nadměrné množství informací vede k přesycení, nedovedeme se v informacích vyznat. Tzv. profesionální slepota znamená, že naše profesionální kvalifikace je pro nás jako vězení, koridor, z něhož nejsme schopni vystoupit a vidět problém jednodušeji. Příliš úzce vymezený nebo naopak příliš široce vymezený problém nebo jeho nesprávné ohraničení (Mikuláštík, 2010).

Plánování v managementu má odbornou a logickou úroveň, ale přesto v práci manažerů převládá intuitivní přístup, protože musí čelit nestabilnímu a nepředvídatelnému okolí. Se samotnou logikou „by nepřežili“. Problémy málokdy podléhají striktně logice. Kritická povaha může vést k tomu, že nemění své názory a přesvědčení, které mohou podléhat nějakým dominantním vzorům, napodobovat, využívat postupy, jež jsou osvědčené, člověk tíhne k určitému stereotypu v jednání, stává se konformním, rutinérem. Snaží se urychlovat rozhodnutí, mnohdy je dominantní myšlenka silná natolik, že nepřipustí jinou možnost. Nebezpečné je i černobílé myšlení.

Překážkou mohou být i různé emoční zábrany, jako je strach z neúspěchu, z nového, z odmítnutí, z autorit. Může to být nedostatečná citlivost, nedostatečná představivost, neschopnostsprávně pracovat s fantazií a realitou, různé vnitřní rozpory a starosti.

Společenské prostředí a kultura výrazně ovlivňují kvalitu tvořivé práce. Mohou to být určité tradice, tabuizování, nedostatečné vybavení, nedostatečný prostor a nedostatečné pochopení od sociálního prostředí, časová tíseň, přehnaný tlak a kontrola, požadovaná formálnost, preferování logických metod ze strany nadřízených i společnosti, mohou to být bariéry organizační a kompetenční, vztahy mezi lidmi, odsuzování hravosti a humoru. Mohou to být ale také různé mechanické vlivy, jako je hluk, pracovní režim, může to být nevhodný styl řízení, nesouměrnost úkolů a schopností.

Úkolem tréninku tvořivosti je mimo jiné překonávání těchto překážek.

Převzato z knihy „Kreativní ekonomika“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

• Oblasti podnikání: Management | Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme