Kreativní ekonomika a kreativní manažerTvořivost je proces, často proces dlouhodobý, ale může proběhnout i v krátkém čase. Je to proces intropsychický, neboť jde o podchycení kauzálních vztahů v chování tvůrce, což se projevuje v novosti a neobvyklosti produktu pod vlivem stimulů z prostředí i pod vlivem vnitřních motivů. Výsledkem je obvykle tvůrčí produkt. Máme-li rozlišit rutinní řešení a tvůrčí řešení, je možno tuto odlišnost charakterizovat v několika základních bodech.

Rutinní řešení Tvořivé řešení
Touha po jistotě v dosažení pozitivního výsledku Neurčitá touha po výsledku a větším počtu alternativ
Představy o situaci, postupech a cílech jsou přesné Představy o situaci a řešení jsou mlhavé
Nedochází k transformaci prvků Transformace prvků je běžná
Porovnávání vede k přesnému řešení Porovnávání vede k dalším transformacím
Řešení je logické a přesné Řešení není vždy logické a bývá spíše přibližné
Učení se je minimální Učení se je doprovodným jevem
Správnost a preciznost Chybování, nejistota, vzrušení
Algoritmické postupy Heuristické postupy

Do obou forem procesů jsou zapojeny kognitivní, emoční i motivační funkce, vnímání, učení, myšlení, komunikace, ale poněkud odlišným způsobem. Také vlastnosti osobnosti, které individualizují způsob tvůrčího procesu. Aktivace jednotlivých funkcí má kolísavý charakter a ne vždy vrcholu dosahují současně. Mění se úroveň pozornosti, mění se úroveň vědomí, vnímání, myšlení, intuice. Tvořivý proces má svou strukturu v podobě postupné následnosti myšlenek a činů, které vedou k tvůrčímu produktu. Proces ale může být vnímán také jako vnější proces, jak je viděn pozorovateli. Byla vytvořena řada modelů tvůrčího procesu. Nejznámější je model Grahama Wallase (1926). Přestože je tak starý, nejvíce se používá. Jednotlivé fáze procesu jsou:

  1. Příprava. V této fázi jedinec shromažďuje informace o objektu, kterému se věnuje, osvojuje si podstatu problému.
  2. Inkubace. V této fázi jedinec upouští od práce, noří se do nevědomé mysli, nechá se unášet proudem.
  3. Osvícení. Náhle se samo o sobě objevuje něco nového, nápad, řešení nebo nový vztah. Nemusí to znamenat, že se vynoří řešení celého problému, může to být jen jedna část, inspirace, postupový krok, na kterém je třeba ještě pracovat.
  4. Verifikace. Jedinec ověřuje nový přístup v reálné skutečnosti. Zda výsledek odpovídá požadavkům (Mikuláštík, M., 2010).

Model tvůrčího procesu vytvořila řada autorů. Amabile (1983, 1996), Osborn (1978), Guilford (1968), Stenberg (2000), Basadur (2004). Basadur popsal tvořivý proces jako prolínání imaginativního myšlení a na druhé straně hodnotícího kritického myšlení. Model Basadura má 8 fází a navazuje na starší model Osborna.

Zajímavé na Basadurově teorii je, že každá fáze tvůrčího procesu má dvě subfáze, ideacievaluaci. Ideace se dá jinak označit jako generování nápadů, jako imaginace, jako divergentní způsob myšlení, kdežto evaluace, hodnocení, kritické myšlení, má charakter konvergentní a algoritmický. Oba tyto aspekty tvořivosti jsou uplatňovány v řešení problémů, oba jsou velmi důležité a oba mají tvůrčí charakter. Jde jen o to, aby byly používány odděleně (důležitá je schopnost odložení rozhodnutí) a střídaly se v celém procesu tvořivosti, v každé jeho fázi. Takové synchronizování je důležité zejména ve skupině, jejíž členové se snaží pracovat kreativně.

Ve všech modelech je vidět určitou shodu. Všichni autoři předpokládají určitou přípravu, vnímání, kumulaci informací, nápaditost, určitou „řemeslnou zručnost“, řešení problému a implementaci, realizování a verifikaci.

Náš model tvůrčího procesu je vytvořen účelově ve zjednodušené podobě. Nebere v úvahu odlišnosti podle oborů, ani podle individuality. Je zaměřen na způsoby práce v podmínkách firem. Dokonce i metody, které jsou u jednotlivých postupových kroků uvedeny, se dají používat i v jiných postupových fázích a některé lze chápat jako postupové návody pro kreativní řešení problémů společnosti od počátku až do konce (Mikuláštík, M., 2010).

Tab. 6.1: Postupové fáze tvůrčího procesu řešení problému (tak, jak by ho měl sledovat manažer)

Fáze tvůrčího procesu Úkoly při řešení problému a interakci řešitelů.
Hledání a vymezení problému. Popis současného stavu. Často se problém objeví sám Shromažďování informací. Informace od všech účastníků. Porozumění současné situaci. Vzájemné sdělování. Hledání souhlasu. Skupinový konsensus o cílech.
Generování, navrhování všech možných řešení Shromažďování informací. Diskutování o problémech, zamezení kritice. Povzbuzování ke spolupráci. Vytvoření prozatímního seznamu řešení.
Hledání nejlepšího řešení Zhodnocení silných a slabých stránek každého nápadu. Vyhýbání se neproduktivní kritice. Kombinování dobrých nápadů. Výběr prozatímního řešení.
Plánování akce, postupové kroky Seznam kroků potřebných k realizaci. Identifikace potřebných zdrojů. Přidělení konkrétní odpovědnosti. Hlídání, aby byli všichni zapojeni, aby všichni dostávali reálné závazky.
Zhodnocení plánu a následná implementace Správné načasování a příprava každého postupového kroku řešení. Nutnost počítat s modifikacemi. Vyžadovat, aby všichni přispívali k řešení, aby všichni měli reálné a konkrétní závazky.
Zhodnocení procesu a produktu, kontrola, dodatečné změny Jak dobré účinky má postup, který jsme použili při řešení problému. Jaké aktivity vyžaduje budoucnost. Identifikace jakýchkoli nových problémů. Zhodnotit, jak se skupina zapojila do spolupráce. Co se sama skupina naučila o spolupráci i o tvůrčích postupech.

Tento postup není vhodný pro rutinní řešení, nýbrž pro řešení tvůrčí a také jako schéma pro trénink tvořivosti.

Převzato z knihy „Kreativní ekonomika“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

• Oblasti podnikání: Management | Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme