Kreativní ekonomika a kreativní manažerTechniky tvořivé práce jsou použitelné ve všech činnostech, protože pomáhají prohlubovat pochopení problémů, jejich vyřešení, a to na pracovišti i v soukromém životě. Respektují odlišnost ve stylu práce. To znamená, že technika, která jednomu vyhovuje, pomáhá, může jinému práci spíše komplikovat. V organizaci pomáhají zvyšovat kvalitu a zavádět inovační změny. Nástrojů je hodně, takže je můžeme obměňovat. Obměňování by mělo respektovat vývoj tvůrčího procesu, jeho jednotlivé postupové kroky a data i způsob práce.

Žádná z tvůrčích metod se nepoužívá samostatně. Jedna navazuje na druhou nebo se zkouší dvě metody po sobě jako alternativy, případně může být použit následně celý blok tvůrčích technik, které přispívají každá svým odlišným způsobem. Může se začít technikami na hledání problémů, pokračovat generováním možných alternativ, pak je možno se soustředit na optimální volbu při rozhodování, rozvinout postupové kroky a časový průběh v organizační práci, implementovat, kontrolovat. Je možno plánovat, analyzovat, hodnotit, vybírat.

Technik tvůrčí práce je velké množství a mají velmi rozmanité použití. Některé jsou velmi jednoduché (SWOT analýza, banka nápadů), jiné jsou naopak velmi sofistikované (počítačová telemetrie, různé satelitní systémy). Všechny nám však pomáhají zkoumat a prohlubovat znalosti, dělat rozhodnutí, řešit problémy, vytvářet něco nového a originálního.

Čím častěji budeme tyto nástroje používat, tím větší rutinu v práci s nimi získáme a zjistíme, jak velkým přínosem pro nás jsou. Chceme-li o nich vědět víc, můžeme využít různé prameny: MIKULÁŠTÍK, M.: Tvořivost a inovace v práci manažera. Praha, Grada 2010, ŽÁK, P.: Kreativita a její rozvoj. Computer Press, Brno 2004, RITTER, D., BRASSARD, M.: Memory jagger I, II. QPC, Praha 2005…

Zde uvádíme pouze názvy některých z nich v tabulce s tím, kdy nebo ve které fázi tvůrčího procesu je lze použít.

Tab. 6.2: Přehled kreativních metod a možnosti jejich použití v manažerské praxi

Tvůrčí metody Hledání a vymezení problému Generování Hledání nejlepšího řešení Postupové kroky Implementace Zhodnocení kontrola
Banka nápadů   X X      
Brainstorming X X X   X  
SWOT analýza X       X X
Osbornův seznam X X X   X X
SCAMPER   X X   X  
Synektika   X X      
Ozřejmování, klarifikace     X      
Lotosový květ   X X X X  
Anonymní posuzování     X      
Philips 66   X X      
Muset – chtít     X X X  
Analýza silových polí       X X X
Mentální mapy X X   X X X
ALUo X   X   X  
Fishbone X   X   X  
TILMAG     X   X X
SML     X X X X
Proč – proč X   X X X X
Metoda kritérií       X X  
Morfologická analýza   X X   X  
Morfologická schránka   X X   X  
Card story board   X X X X X
Fasttrack     X X X  
Rozhodovací strom     X X X X
Paretova mapa     X   X X
Časový a vývojový diagram       X X X
Kritický diagram fází       X X X
Vytváření seznamu     X   X  
Implementační diagram     X   X X
Písečná mísa X   X   X  
Pojmový diagram X          
Diagram složení X   X     X
Diagram vlastností X   X      
Postupový diagram       X X X
Mapa pojetí           X
Postupová mapa       X X X
Mapa proměnlivých stádií       X X X
Inverzní brainstorming X X X     X
Třídicí matice nápadů     X   X  
Válení v myšlenkové trávě   X X      
Akční plánování       X    
Analogie a metafory   X X      

Převzato z knihy „Kreativní ekonomika“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

• Oblasti podnikání: Management | Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme