Odpovědnost za škodu

Větu: „Určitá osoba nese za vznik dané situace odpovědnost, a tedy náhradu škody budeme požadovat po ní“ zaslechl asi každý. Aby bylo možné náhradu způsobené škody řádně požadovat, a aby konkrétní osoba byla odpovědná, musí být splněny určité zákonné podmínky.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

 • Jednotlivé druhy odpovědnosti za škodu
  • Škoda z provozní činnosti
  • Ochrana převzaté věci
  • Škoda způsobená věcí (okolnostmi)
  • Škoda způsobená vadou výrobku
  • Vyvolání nezpůsobilosti vlastní vinou a škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání
  • Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
  • Škoda způsobená zvířetem
  • Škoda na nemovité věci
  • Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
  • Náhoda
  • Porušení zákona a smluvní povinnosti
  • Odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků
  • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným
  • Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
 • Náhrada škody
  • Společná odpovědnost a náhrada škody
  • Vliv zavinění poškozeného na náhradu škody
  • Způsob náhrady škody u majetkové újmy – materiální škody
  • Rozsah náhrady majetkové újmy – materiální škody
 • Způsob náhrady škody u nemajetkové újmy
  • Rozsah náhrady nemajetkové újmy – imateriální škody
  • Nemajetková újma na přirozených právech člověka
  • Náklady spojené s péčí o zdraví
  • Náklady pohřbu
  • Peněžité dávky

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby