Odpovědnost za škodu

Větu: „Určitá osoba nese za vznik dané situace odpovědnost, a tedy náhradu škody budeme požadovat po ní“ zaslechl asi každý. Aby bylo možné náhradu způsobené škody řádně požadovat, a aby konkrétní osoba byla odpovědná, musí být splněny určité zákonné podmínky.

Podrobný obsah

 • Obecná prevenční povinnost
 • Odvrácení škody
 • Okolnosti vylučující protiprávnost
 • Výkon práva nebo plnění povinnosti
 • Svépomocné jednání
 • Krajní nouze
  • Nutná obrana
  • Institut krajní nouze versus nutná obrana
 • Svolení poškozeného
 • Podmínky vzniku odpovědnosti za škodu
 • Podmínky pro vznik odpovědnosti a právní povinnost
 • Právní povinnost
  • Vznik právní povinnosti – povinnost objektivní a subjektivní
  • Konstitutivní rozhodnutí orgánu
  • Událost
  • Právní jednání
  • Protiprávní jednání
 • Porušení právní povinnosti a škoda
  • Škoda
  • Materiální škoda
  • Ušlý zisk
 • Nemajetková újma
 • Příčinná souvislost, zavinění a osoba odpovědná k náhradě škody
  • Zavinění
 • Osoba odpovědná k náhradě škody
  • Právní osobnost fyzické osoby (dříve způsobilost mít práva a povinnosti)
  • Svéprávnost (dříve způsobilost k právnímu jednání) fyzické osoby
  • Právní jednání nezletilých
  • Právní osobnost právnické osoby (dříve způsobilost nabývat práva a povinnosti)

Jednotlivé druhy odpovědnosti za škodu

 • Škoda z provozní činnosti
 • Ochrana převzaté věci
 • Škoda způsobená věcí (okolnostmi)
 • Škoda způsobená vadou výrobku
 • Vyvolání nezpůsobilosti vlastní vinou a škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání
 • Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
 • Škoda způsobená zvířetem
 • Škoda na nemovité věci
 • Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 • Náhoda
 • Porušení zákona a smluvní povinnosti
 • Odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků
 • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným
 • Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
 • Náhrada škody
  • Společná odpovědnost a náhrada škody
  • Vliv zavinění poškozeného na náhradu škody
  • Způsob náhrady škody u majetkové újmy – materiální škody
  • Rozsah náhrady majetkové újmy – materiální škody
 • Způsob náhrady škody u nemajetkové újmy
  • Rozsah náhrady nemajetkové újmy – imateriální škody
  • Nemajetková újma na přirozených právech člověka
  • Náklady spojené s péčí o zdraví
  • Náklady pohřbu
  • Peněžité dávky
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby