Řízení výzkumu v České republice

Vláda České republiky schválila v březnu 2008 Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Hlavní cíl reformy je definován sloganem Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze. Veřejné prostředky investované do základního výzkumu musí přinášet nové poznatky (a to nikoliv jen v kontextu ČR, ale výlučně ve srovnání se světem). Veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací musejí přinášet konkrétní ekonomický či jiný přínos z jejich realizace.Užší spolupráce výzkumu s podnikatelskou sférou je nejen žádoucí, ale i nevyhnutelná. Větší vliv soukromého sektoru na terciární vzdělávání požaduje
Bílá kniha terciárního vzdělávání, na niž bude navazovat příslušná legislativa. Bílá kniha popisuje i konkrétní chystaná opatření.

Základní cíle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

  1. Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově.
  2. Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit administrativu.
  3. Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace.
  4. Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkum a vývoj, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů.
  5. Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu.
  6. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace.
  7. Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Ve svém programovém prohlášení se vláda Mirka Topolánka zavázala, že zjednoduší systém odepisování, zejména u malých organizací, a podpoří investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií.

Vláda uskuteční zásadní revizi platné legislativy a pravomocí regulačních úřadů v zájmu zvýšení konkurenčního prostředí v síťových odvětvích a provede audit systému podpory výzkumu a vývoje.

Vláda zvýší podporu medicínského pre- i postgraduálního vzdělávání, vědy a výzkumu, zprůhlední jednotlivé finanční toky. Vzniknou univerzitní nemocnice a univerzitní výzkumná centra – dojde k odstranění dvojkolejnosti řízení a k zavedení transparentního vícezdrojového financování (za zdravotní péči, výuku a výzkum).

Vláda připraví podmínky pro účelné a efektivní využití prostředků z operačních programů EU – Vzděláváním ke konkurenceschopnosti a Věda a výzkum pro inovace, a to zejména s ohledem na potřeby podpory regionálního rozvoje, vytvoření podmínek pro celoživotní vzdělávání a podmínek pro činnost výzkumných pracovišť.

zpět na začátek

Legislativa související s prováděním výzkumu v ČR

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje

Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

Nařízení vlády č. 28/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

zpět na začátek

Projekty a organizace zapojené do provádění a realizace výzkumu v ČR


Asistence při zavádění nových technologií

Evropská komise vytvořila od ledna 2008 síť Enterprise Europe Network, která ve svém modulu B navazuje plynule na aktivity dřívější Innovation Relay Centre Network. Tato síť na podporu inovací, konkurenceschopnosti a transferu technologií poskytovala své služby malým a středním podnikům, univerzitám a výzkumným institucím v Evropě více něž 13 let. Nově vzniklá síť Enterprise Europe Networkpodporovaná finančně v ČR projektem BISONet, jehož koordinátorem je Technologické centrum AV ČR, si klade za cíl nejen podporu obchodních aktivit (modul A) a podporu účasti firem v 7. rámcovém programu pro výzkum a vývoj (modul C), ale rovněž podporu transferu technologií, inovací a přenos know-how v rámci Evropy a dalších zemí (modul B).

CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu
Czech Liaison Office For Research and Development (CZELO) – Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu při Technologickém institutu AV ČR

Výzkum a vývoj v České republice
Prostřednictvím této stránky Rada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) poskytují přehledné aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji v České republice.

Veřejné soutěže MŠMT ve výzkumu

Stránky veřejných soutěží ve výzkumu dostupné na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Informační systém výzkumu a vývoje
Informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných prostředků.

Informační systém výzkumu a vývoje – vyhledávání
Vyhledávací aplikace je určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu a vývoje.

Asociace výzkumných organizací
Asociace výzkumných organizací prosazuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje více než 7,5 tisíce lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.

Akademie věd České republiky AV ČR)
Stránky AV ČR, veřejné neuniverzitní instituce České republiky, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť věnujících se převážně základnímu výzkumu. AV ČR provádí koncepční politiku vědy a výzkumu, je začleněna do národních i mezinárodních výzkumných programů, podporuje spolupráci s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a kultury.

Sekce výzkumu při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV)
RIV je datovou oblastí informačního systému výzkumu a vývoje, ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků. Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

zpět na začátek

Programy přispívající k realizaci výzkumu v ČR


Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Základní informace o OPPI, základním programovém dokumentu resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007–2013. Prioritní osa 4 programu – Inovace zahrnuje jednak zvyšování inovační výkonnosti podniků, jedna podporu rozšřování kapacit pro průmyslový výzkum a vývoj.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je kromě zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji také zkvalitnění a modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení.

zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem