Tvorba strategického plánu – členění a postupStanovení strategických cílů představuje fundamentální akt v rámci procesu formulování strategie. Stanovení a znalost cílů dává manažerům základ pro formulování strategie. Strategické cíle orientují a sjednocují všechny činnosti podniku. Cíle dále poskytují manažerům kritéria pro výběr a zamítnutí variantních strategií na základě hodnocení potenciálu každé strategie dosáhnout cílů na všech organizačních úrovních společností. Formulace strategických cílů vychází z erudovaných interpretací analýz okolí podniku, analýzy SWOT a musí respektovat princip SMART(ER)[10]. Základním strategickým cílem za všech okolností je zvyšování tržní hodnoty firmy (tj. zhodnocování majetku akcionářů).

Je účelné, aby strategické cíle oslovovaly klíčové skupiny stakeholders. Pokud některá z významných zájmových skupin nenalezne mezi cíli ty, které uspokojí její aspirace, stává se potom vůči plánu, ale i firmě indiferentní. Z tohoto důvodu je přínosné, když jsou strategické cíle strukturovány a formulovány v závislosti na uspokojování stakeholders. Strategické cíle se obvykle člení do několika skupin:

  • Cíle marketingové – vztahují se k působnosti firmy na relevantním trhu a uspokojení poptávky odběratelů.
  • Cíle ekonomické – vztahují se k vytváření ekonomického efektu a tvorbě hodnoty firmy.
  • Cíle majetkové – vztahují se k rozvoji a zhodnocení hmotných a nehmotných aktiv společnosti.
  • Cíle rozvojové – vztahují se ke klíčovým milníkům inovačního procesu firmy.
  • Cíle personální – vtahují se k lidskému kapitálu, jeho rozvoji, motivaci, stimulaci a k sociálnímu programu.
  • Cíle ostatní – vztahují se k ostatním prioritám společnosti (např. v oblasti ekologie, bezpečnosti práce, etiky podnikání, tvorby identity firmy apod.).

Preference jednotlivých cílů závisí na oboru podnikání, konkurenčním postavení firmy, stavu vnějšího a vnitřního okolí firmy apod. Firma i cíle se mohou v důsledku změněných podmínek měnit. Ten, kdo včas vystihne nutnost vytyčení nových cílů, získává náskok před ostatními. Zaměstnanci se identifikují se strategickými cíli firmy tehdy, jestliže cítí, že se účastnili na jejich formulaci.[11] Je proto účelné zapojit špičkové a kreativní zaměstnance do procesu formulování strategických cílů (např. jejich jmenováním do strategického týmu).

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme