Tvorba strategického plánu – členění a postupTvorba strategických plánů vychází ze získaných informací o prostředí, ve kterém firma operuje, a tyto informace transformuje do rozhodování o poslání, cílech a strategiích. Plánovací proces má cyklický charakter, přičemž jednotlivé dílčí plány se v rámci plánovacího cyklu vzájemně ovlivňují. Výchozím bodem plánovacího cyklu je marketingový plán či obchodní plán.[12] Na obchodní plán těsně navazuje plán výroby zaměřený na splnění požadavků zákazníků v sortimentní skladbě, požadované kvalitě a čase. V logické posloupnosti navazuje na plán výroby plán řízení jakosti, který musí zajistit, aby nejen finální výrobky, ale i meziprodukty a polotovary byly otestovány v souladu s příslušnými normami a požadavky.

Návazný plán logistiky zajišťuje, aby atestovaná produkce byla skladována v souladu s příslušnými vnitropodnikovými předpisy a expedována vhodnými distribučními cestami k zákazníkovi. Souběžně je nezbytné zajišťovat dodávku materiálových zdrojů, aby nebyla ohrožena kontinuita výroby. Někdy je nezbytné zajistit transport polotovarů a meziproduktů v rámci výrobního závodu.

Plán výzkumu a vývoje není těsně vázán na některou z fází plánovacího cyklu, nicméně jeho kvalitní zpracování podmiňuje dlouhodobou prosperitu firmy. Plán údržby je formulován s cílem udržet výrobní zařízení, výzkumně-vývojové zázemí a logistické zajištění ve stavu, který zajistí plynulý chod firemních procesů. Plán ICT je orientován na zajištění informační podpory, zejména potom na strategické aspekty této podpory, jako je architektura informační sítě, platforma používaných ICT systémů nebo topologie sítě. Investiční plán je zaměřen na optimální alokaci a efektivní využívání investičních prostředků s cílem zajistit pomocí optimálně řízeného investičního portfolia budoucí prosperitu firmy. Jednotlivé plány následně formulují své požadavky na zdroje, přičemž tyto zdroje mají charakter pracovní síly, investičních a neinvestičních finančních prostředků, případně technických, technologických a jiných zdrojů. Požadavky na zdroje v jednotlivých fázích plánovacího cyklu je třeba bezpodmínečně zajistit. Pokud by nebyl kterýkoli z dílčích plánů saturován zdroji, může se stát celý plán nefunkční a neživotaschopný. V takovém případě je zapotřebí se vrátit na začátek, redefinovat výchozí předpoklady a celý plánovací cyklus opakovat.

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme