Tvorba strategického plánu – členění a postupJednotlivé fáze tvorby strategického plánu sledují logickou sekvenci kroků, která vychází z vyhodnocení analytických podkladů týkajících se struktury odvětví a vlivu mikro- a makrookolí na podnikání firmy a dovádí je až k vyhodnocení strategické pozice firmy, což je klíčový výstup analytické části firemní strategie. Prognostická část strategie formuluje cíle, koncipuje strategické varianty a modeluje možné scénáře vývoje okolí. Následuje otestování jednotlivých variant při vybraných scénářích vývoje okolí, výběr nejvhodnější varianty a její implementace. Postupové kroky tvorby strategických plánů tvoří:

 • Strukturální analýza odvětví – v jakém prostředí vnějším, oborovém a vnitřním budou naše plány realizovány, včetně vyhodnocení příležitosti a hrozeb z hlediska vnějšího a oborového okolí i silných a slabých stránek organizace.
 • Vyhodnocení strategické pozice firmy – podává přehledný obraz o konkurenční síle firmy, specifických přednostech a kompetencích, na kterých hodlá firma založit svoji konkurenční výhodu.
 • Formulování scénářů vývoje okolí – a to na základě konzistentní kombinace rizikových faktorů včetně stanovení jejich pravděpodobností.
 • Stanovení strategické vize, mise a cílů – k čemu chceme směřovat, jak a kdy si toho přejeme dosáhnout včetně zohlednění názoru či přímo zadání ze strany vlastníků.
 • Stanovení variant – jaké jsou reálné varianty pro dosažení našich cílů.
 • Testování variant plánu při jednotlivých scénářích – nakolik jsou jednotlivé varianty plánu životaschopné a výhodné při jednotlivých scénářích.
 • Výběr varianty k realizaci – volba postupu činností, které budeme realizovat na základě hodnototvorného potenciálu variant, jejich rizikovosti a disponibility zdrojů.
 • Formulování funkčních či procesních strategických plánů – např. marketingového, personálního, investičního aj.
 • Číselné vyjádření plánů pomocí rozpočtu – je výstupem z finančního plánu, který celý plánovací cyklus uzavírá. Plán má formu plánových (pro-forma) finančních výkazů doplněných příslušnými komentáři.
 • Schválení strategického plánu – managementem a statutárními orgány, příp. valnou hromadou firmy.
 • Implementace strategického plánu a průběžná kontrola jeho plnění – navazuje na plánovací cyklus.

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme