Znalostní management z pohledu různých perspektiv

Znalostní management není jednoduchý koncept. Je souhrnem poznatků z mnoha oblastí a vědních disciplín. Složitost znalostního managementu není možné redukovat, jelikož je naprosto nezbytná k plnému pochopení jeho podstaty. Příkladem takového zjednodušení může být názor, že znalostní management je zaměřen pouze na zavedení a využívání informačních, komunikačních a znalostních technologií do organizace. Tento postoj je zcela evidentně chybný a nedostatečný. Aby bylo možné se ve složitosti znalostního managementu lépe orientovat, je vhodné podívat se na něj z více úhlů pohledu.

Převzato z knihy „Znalostní management a proces jeho zavádění“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2007.

Podle Beckmana lze znalostní management zkoumat z několika perspektiv. Patří mezi ně:

  • konceptuální perspektiva,
  • procesní perspektiva,
  • technologická perspektiva,
  • organizační perspektiva,
  • implementační perspektiva,
  • manažerská perspektiva.

Je zřejmé, že výše uvedený výčet perspektiv nemusí být úplný. Každý zájemce o znalostní management si může definovat další perspektivy, které podle jeho názoru lépe pokrývají oblasti organizace, o něž jeví větší zájem a které jsou součástí některé z perspektiv pouze částečně nebo nejsou součástí těchto perspektiv vůbec. Seznam perspektiv se tak může rozšířit například o:

  • ekonomickou perspektivu sledující ekonomické aspekty zavádění a realizace znalostního managementu v organizaci,
  • personální perspektivu, která zaměřuje pozornost vlivu zavedení znalostního managementu na řízení lidských zdrojů a lidskou stránku organizace obecně,
  • administrativní perspektivu, která sleduje změnu v tocích jednotlivých dokumentů, které jsou a budou způsobeny zavedením znalostního managementu, potřebu vytvoření nových dokumentů, úpravu obsahu existujících dokumentů atd.

U jednotlivých perspektiv je nutné mít neustále na paměti, že představují pouze úhly pohledu na znalostní management. Proto je nutné je využít co nejvíce a zajistit tím komplexní a systémový přístup ke znalostnímu managementu. Vzájemná provázanost perspektiv je jejich základní vlastností, kterou není možné ignorovat.

Převzato z knihy „Znalostní management a proces jeho zavádění“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2007.

Doporučujeme