Znalostní management z pohledu různých perspektiv

 1. Dokázali byste z množství definic znalostního managementu určit ty, které si jsou podobné, a definice, jež definují znalostní management naprosto odlišným způsobem?
 2. Jakým způsobem vnímáte po přečtení této části publikace znalostní management? Existuje některá z uvedených definic znalostního managementu, která vám je vzhledem k vašemu nazírání na celou problematiku nejbližší?
 3. Jaké způsoby získání znalostí jste schopni rozeznat (například objevování, syntéza, slučování atd.)?
 4. Jakou roli podle vás hrají při zavádění a realizaci znalostního managementu informační, komunikační a znalostní technologie?
 5. Setkali jste se někdy s produktem (většinou softwarovým řešením), který byl spojen s nálepkou „znalostní management“? Týkal se tento produkt opravdu znalostního managementu? Pokud ano, jakou roli by měl v procesu jeho zavádění nebo realizaci zastávat?
 6. Setkali jste se někdy v praxi s některou z využitelných technologií (například brainstormingové aplikace, help-desk apod.)? Jsou vaše zkušenosti s těmito nástroji nebo aplikacemi pozitivní nebo negativní?
 7. Vnímáte nějaký rozdíl mezi pojmy znalostní systémy a systémy pro znalostní management?
 8. Zkuste z odborné literatury vybrat čtyři typy organizačních struktur. Která z nich nejlépe podporuje znalostní management (podle vašeho způsobu vnímání – viz otázku 2)? Jaká organizační struktura (ze všech možných, které znáte) je podle vašeho názoru pro znalostní managementu nejvhodnější a jaká je naopak nejméně vhodná?
 9. Setkali jste se někdy se situací, kdy byla neformální organizace silnější a „přemohla“ formální organizační strukturu? Jakým způsobem by takto silná neformální organizace mohla podpořit znalostní management v organizaci?
 10. Je podle vás možné identifikovat přínosy znalostního managementu z krátkodobého hlediska, nebo se jedná výhradně o „běh na dlouhou trať“?
 11. Dokázali byste určit, jakým způsobem se chovají náklady na znalostní management při jeho zavádění a následné realizaci v organizaci (z hlediska jejich formy, velikosti atd.)?
 12. Jakým způsobem vnímáte pojem znalostní pracovník? Dokázali byste uvést příklady znalostního pracovníka a naopak někoho, koho za znalostního pracovníka nepovažujete?

Převzato z knihy „Znalostní management a proces jeho zavádění“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2007.

Pravidelné novinky e-mailem