Pobyt cizinců na území České republiky

Dokument přináší aktuální informace týkající se vízových i jiných povinností cizinců pobývajících soukromě či pracovně, krátkodobě i dlouhodobě na území České republiky. Požadavky pro vstup a pobyt cizinců na území ČR se významně liší podle toho, zda se jedná o občany z členských zemí Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska či o občany ze třetích zemí.

Obecné informace k pobytu cizinců ze třetích zemí

Pobyt cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně tak jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Cizinecký zákon člení cizince na občany EU a jejich rodinné příslušníky (stejný režim je uplatňován vůči občanům Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinným příslušníkům – tj. občanům Norska, Islandu, Lichtenštejnska a dále občanům Švýcarska a jejich rodinným příslušníkům) a na ostatní cizince ze třetích zemí.

Pobyt cizinců na území ČR se dále řídí právními předpisy EU/ES. Ve vízové oblasti se jedná především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech („vízový kodex“) a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Od 21. prosince 2007 v ČR platí rovněž všechny předpisy tzv. schengenského acquis – od tohoto data je ČR součástí schengenského prostoru.

Každý cizinec starší 15 let musí být držitelem vlastního cestovního dokladu (pasu) a musí podávat samostatnou žádost o vízum. Vlastní žádost o vízum podávají prostřednictvím zákonného zástupce i děti mladší 15 let zapsané v cestovním pasu cizince, pokud s ním cestují.

Na cizince, kterému jiný členský stát EU vydal povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, se vztahují specifické podmínky pobytu na území ČR.

Pobyt cizinců ze třetích zemí na území ČR, kteří nepodléhají vízové povinnosti

Přehled zemí, jejichž státní příslušníci mohou pobývat na území ČR/schengenského prostoru bez víza, stanoví nařízení ES č. 539/2001, které lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Cizinci, kteří jsou od vízové povinnosti osvobozeni, mohou na území ČR či jiného schengenského státu pobývat bez víza až tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru (doba pobytu na území jednotlivých schengenských států se sčítá).

Občané států, se kterými ČR sjednala dohodu o zrušení vízové povinnosti před svým vstupem do schengenského prostoru (např. občané Argentiny, Izraele či Chorvatska), mohou na území ČR pobývat bez víza po dobu uvedenou v příslušné smlouvě. Jedná-li se o pobyt za účelem výkonu výdělečné činnosti (např. za účelem zaměstnání), jsou i cizinci jinak osvobozeni od vízové povinnosti, povinni požádat o vydání povolení (např. k zaměstnání) a následně o udělení víza (např. za účelem zaměstnání). Podrobnější informace o vydávání povolení k zaměstnání – viz kapitola Povolení k zaměstnání.

Pokud chtějí cizinci pobývat na území ČR po dobu delší než tři měsíce, musí požádat na příslušném zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum. Bližší informace viz kapitola „Pobyt cizinců ze třetích zemí (Nečlenské země EU/EHP/Švýcarska)“.

Pobyt cizinců ze třetích zemí na území ČR, kteří podléhají vízové povinnosti

Občané států, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, potřebují pro vstup a pobyt na území ČR vízum.

Cizinec se podle plánované délky pobytu na území ČR rozhodne, požádá-li o krátkodobé nebo o dlouhodobé vízum.

Krátkodobé vízum (tzv. jednotné schengenské vízum) – letištní průjezdní vízum a vízum k pobytu do tří měsíců – opravňuje k pobytu po dobu v něm uvedenou. Pro vízum k pobytu do tří měsíců platí, že celková doba pobytu na území schengenského prostoru (včetně pobytu na území ČR) nesmí přesáhnout dobu tří měsíců v období půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru. Doba platnosti víza se stanoví nejdéle na pět let. Podrobnější informace viz kapitolu „Krátkodobá víza“.

Dlouhodobé vízum (národní) – vízum k pobytu nad 90 dnů – opravňuje cizince k pobytu na území ČR delšímu než tři měsíce, maximálně však k pobytu na šest měsíců. Podrobnější informace viz kapitolu „Dlouhodobá víza“.

Zamýšlí-li cizinec pobývat v ČR za účelem zaměstnání, musí před podáním žádosti o vízum požádat o povolení k zaměstnání na příslušné krajské pobočce Úřadu práce podle místa výkonu zaměstnání. Tato povinnost platí pro udělení krátkodobého i dlouhodobého víza.

Doporučujeme