Pobyt cizinců na území České republiky

Krátkodobá víza (jednotná schengenská víza)

Mezi jednotná schengenská víza patří letištní průjezdní vízum (typ A) a vízum k pobytu do 90 dnů (typ C).

Jednotné schengenské vízum se uděluje cizinci, který splní všechny podmínky pro vstup a pobyt na území všech států schengenského prostoru, a který hodlá pobývat na území schengenského prostoru po dobu nepřesahující tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu. Podmínky udělení krátkodobého víza stanoví nařízení ES č. 810/2009, tzv. vízový kodex.

ČR je příslušná k udělení jednotného schengenského víza v případě, že:

 1. je jediným nebo hlavním cílem cesty žadatele
 2. je prvním schengenským státem, do kterého žadatel vstoupí v případě, že nelze cíl cesty jednoznačně určit.

Jednotné schengenské vízum lze udělit při splnění následujících podmínek ze strany žadatele (Ve výjimečných případech je možné vydat krátkodobé vízum i tehdy, pokud žadatel nesplňuje všechny podmínky pro vydání jednotného schengenského víza. Jedná se o tzv. vízum s omezenou územní platností. Držitel víza s omezenou územní platností, které není jednotným schengenským vízem, je oprávněn pobývat pouze na území toho schengenského státu, pro který bylo vízum uděleno (např. pro ČR nebo ČR a několik dalších států)):

 1. má platný cestovní doklad a předložil vyplněný formulář žádosti o vízum spolu s dalšími náležitostmi (např. fotografie ve stanoveném formátu a podpůrné doklady k žádosti)
 2. umožní odebrání svých otisků prstů, pokud se na něj tato povinnost vztahuje
 3. zaplatí vízový poplatek
 4. cestovní doklad, do něhož má být vízum vyznačeno, opravňuje ke vstupu do všech států schengenského prostoru
 5. není veden jako osoba, které má být odepřen vstup (tj. nemá záznam v Schengenském informačním systému)
 6. předloží náležitosti k udělení požadovaného druhu víza; předloží také doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění, z něhož lze uhradit náklady léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem nemocného do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území všech smluvních států; má-li být vízum uděleno ke dvěma vstupům nebo jako vícenásobné; cizinec dále předloží čestné prohlášení, že ke každému pobytu na území států schengenské dohody bude mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění
 7. není důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy států schengenské dohody

Žádost posuzuje a rozhodnutí vydává konzulát příslušného členského státu EU, v jehož působnosti má žadatel povolen pobyt, nebo konzulát členského státu EU, v jehož působnosti se cizinec oprávněně zdržuje a podání žádosti na tomto konzulátu odůvodnil.

Letištní průjezdní vízum

Letištní průjezdní vízum – opravňuje k pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR nebo schengenského prostoru po dobu čekání cizince na další letecký spoj, tj. při mezipřistání nebo při přestupu mezi dvěma úseky mezinárodního letu. Okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR na základě letištního víza, je stanoven vyhláškou č. 446/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uděluje se jako jednosměrné nebo obousměrné.

Letištní vízum se označuje jako vízum typu A.

Krátkodobé vízum

Krátkodobé vízum se označuje jako vízum typu C a opravňuje k pobytu na území schengenského prostoru po dobu v něm uvedenou s tím, že celková doba pobytu nesmí překročit tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru (doba pobytu na území ČR a na území jiných schengenských států se přitom sčítá).

Uděluje se jako:

 1. jednorázové – opravňuje k jednomu vstupu a pobytu po dobu až tří měsíců
 2. ke dvěma vstupům – opravňuje ke dvěma vstupům a pobytu po dobu až tří měsíců
 3. vícenásobné – opravňuje k opakovanému vstupu a pobytu po dobu až tří měsíců; doba platnosti víza je maximálně pět let

Celková doba jednotlivých pobytů však nesmí překročit tři měsíce během půl roku ode dne vstupu na území schengenského prostoru.

Žadatelé o krátkodobé vízum musí uhradit vízový poplatek ve výši 60 EUR, děti ve věku 6-12 let ve výši 35 EUR, pokud není žadatel od platby poplatku osvobozen nebo jeho výše omezena. Vízový poplatek za podání žádosti o schengenské vízum je dále upraven na základě dohod o usnadnění vízového režimu mezi Evropským společenstvím a příslušnými třetími zeměmi. Dle těchto dohod hradí státní příslušníci Moldavska, Srbska, Ukrajiny, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Makedonie, Ruska a Gruzie vízový poplatek ve výši 35 EUR.

Postup při udělování krátkodobého víza:

 • žádost se všemi stanovenými náležitostmi podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR ve třetí zemi (tj. mimo území schengenského prostoru) na předepsaném tiskopise „Žádost o udělení schengenského víza“. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo jednotlivých zastupitelských úřadů
 • zastupitelský úřad ČR posoudí žádost a rozhodne o udělení či neudělení víza
 • vízum je nutno vyzvednout na stejném zastupitelském úřadu ČR, na kterém byla podána žádost o jeho udělení
 • zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víza je maximálně 15 dnů, ale obvykle jsou žádosti vyřizovány ve lhůtě kratší (obvykle jeden pracovní týden). Ve výjimečných případech se může vyřízení prodloužit na 30 či 60 dnů

Veškeré náležitosti k žádosti o udělení víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Všechny cizojazyčné listiny musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

Hlášení místa pobytu na území ČR

Cizinci ze třetích zemí, kterým bylo uděleno krátkodobé vízum, mají povinnost do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit místo pobytu na odboru cizinecké policie příslušném podle místa pobytu cizince na území ČR. Tato povinnost se nevztahuje mj. na cizince mladší 15 let a na cizince, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele.

K žádosti o krátkodobé vízum je nutno předložit:

 1. cestovní doklad (např. pas) s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu nejméně o tři měsíce a vydaný v předchozích deseti letech
 2. 1x fotografii (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele a umožnit odebrání svých otisků prstů
 3. doklad uvádějící účel cesty – příkladný seznam podpůrných dokladů je obsahem Přílohy č. 2 vízového kodexu; v případě, že účelem pobytu je zaměstnání – povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce ČR
 4. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR nebo důkaz dostatečných prostředků na ubytování
 5. doklad o cestovním zdravotním pojištění platný pro celé území schengenského prostoru na celou dobu předpokládaného pobytu. Minimální pojistné krytí činí 30 000 EUR. Žádá-li cizinec o udělení tohoto víza jako víza vícenásobného, je dále povinen k žádosti připojit čestné prohlášení, že ke každému dalšímu pobytu na území schengenského prostoru bude mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění (Viz Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009, o kodexu Společenství o vízech (tzv. vízový kodex))
 6. doklady prokazující zajištění nákladů spojených s obživou během předpokládané doby pobytu, s vycestováním z území ČR do země původu či bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jeho přijetí. Nebo je schopen si tyto prostředky opatřit legálním způsobem (Viz Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009, o kodexu Společenství o vízech (tzv. vízový kodex))
 7. informace umožňující posouzení záměru žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o nějž žádá
 8. na požádání další doklady prokazující údaje uvedené v žádosti o vízum (Viz Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009, o kodexu Společenství o vízech (tzv. vízový kodex))

Doporučujeme