Pobyt cizinců na území České republiky

Povolení k dlouhodobému pobytu

Doba platnosti povolení k dlouhodobému pobytu závisí na účelu pobytu: (Resp. cizinec je na území oprávněn pobývat po dobu uvedenou v průkazu o povolení pobytu, není- li stanoveno jinak.)

  • účel zaměstnání (odpovídá době platnosti povolení k zaměstnání)
  • účel podnikání (2 roky)

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je nutno předložit:

a) cestovní doklad

b) 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

c) prostředky k pobytu na území – doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim (Viz § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem (Viz § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob – netýká se pobytu za účelem zaměstnání

d) doklad potvrzující účel pobytu; v případě pobytu za účelem zaměstnání – rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání, v případě účelu podnikání potřeba doložit doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (Povolení k zaměstnání nemusí cizinec předkládat, není-li povolení k zaměstnání podle zvláštního předpisu podmínkou pro výkon zaměstnání (dle § 31 odst. 2 Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území české republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 98 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.)

e) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR, ve kterém musí být uvedena doba zajištěného ubytování „od do“

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

  • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
  • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
  • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

f) potvrzení finančního úřadu o stavu daňových nedoplatků – pouze u pobytu za účelem podnikání

g) potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že cizinec nemá nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – pouze u pobytu za účelem podnikání

h) doklad o cestovním zdravotním pojištění (o tzv. komplexním zdravotním pojištění), který vystavila pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) Pojištění musí pokrývat celou dobu předpokládaného pobytu. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů komplexní zdravotní péče. Touto se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte. Rovněž je cizinec na požádání povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění

i) na požádání platební výměr daně z příjmu – pouze u pobytu za účelem podnikání

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podává cizinec osobně na regionálním pracovišti Ministerstva vnitra ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu. Žádost lze podat nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza.

Lhůta pro vyřízení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR je maximálně 60 dnů ode dne podání žádosti.

Platné povolení k dlouhodobému pobytu společně s cestovním dokladem opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiných států schengenské dohody (a také k pobytu na území Švýcarska a Lichtenštejnska) po dobu až 3 měsíců v rámci každého šestiměsíčního období.

Průkazy o povolení k pobytu (dlouhodobého i trvalého) – průkazy s biometrickými daty

Povinnost, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval biometrické identifikátory, se týká pouze občanů třetích států s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR, netýká se občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, prozatím se netýkají ani občanů třetích států pobývajících v ČR na základě víza.

Cizinec je povinen se ve lhůtě stanovené ministerstvem (po výzvě ze strany Ministerstva Vnitra ČR), nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů (sejmutí otisků prstů a obrazového záznamu cizince), dostavit na Ministerstvo vnitra ČR k převzetí průkazu k povolení k pobytu (v platnosti od 7. 7. 2011, dříve vydané průkazy o povolení k pobytu zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou). V případě, že si cizinec průkaz ve lhůtě nepřevezme, bude řízení zastaveno. Pokud cizinec podal žádost na zastupitelském úřadu České republiky a žádosti bylo vyhověno, je povinen se osobně dostavit na určené regionální pracoviště Ministerstva vnitra ČR k pořízení biometrických údajů, a to do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území.

Doporučujeme