Pobyt cizinců na území České republiky

Povolení k zaměstnání

Občané ze třetích zemí mohou být přijati do zaměstnání a zaměstnávaní jen tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky, nebo jsou držiteli zelené nebo modré karty, pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak. Za zaměstnání se podle zákona o zaměstnanosti považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.

Zaměstnávání cizinců může být realizováno na základě

 1. uzavřeného pracovněprávního vztahu s českou právnickou nebo fyzickou osobou
 2. smlouvy uzavřené mezi českou právnickou nebo fyzickou osobou a zahraničním zaměstnavatelem, který v rámci této smlouvy vysílá své zaměstnance (jež nejsou občané EU ani jejich rodinní příslušníci) k výkonu práce na území ČR
 3. smlouvy uzavřené mezi českou právnickou nebo fyzickou osobou a zahraničním zaměstnavatelem, který v rámci této smlouvy zapůjčuje své zaměstnance (jež nejsou občané EU ani jejich rodinní příslušníci) české právnické nebo fyzické osobě na území ČR

Zaměstnavatel

a) zaměstnavatel se sídlem v ČR – cizinec uzavírá pracovněprávní vztah s českou právnickou nebo fyzickou osobou

Zaměstnavatel se sídlem v ČR je povinen do deseti kalendářních dnů oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa (nově vytvořená nebo uvolněná), na která zamýšlí získávat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Pokud tato pracovní místa nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, lze místo nabídnout cizinci.

Zaměstnavatelé mohou cizince získávat pouze na volná pracovní místa, která nelze obsadit jinak, a za předpokladu, že předem krajské pobočce Úřadu práce oznámí a projednají s ní svůj záměr zaměstnávat cizince, včetně jejich počtu, druhu práce, kterou budou vykonávat, a předpokládanou dobu výkonu práce. Tiskopis „Záznam o projednání záměru zaměstnavatele přijmout na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí“ je k dispozici na portálu MPSV.

Předchozí oznámení a projednání záměru zaměstnávat cizince se nevyžaduje v případě zaměstnavatele, který hodlá zaměstnávat cizince:

 • kterému je vydáno povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce (viz §97 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)
 • u kterého se povolení k zaměstnání nevyžaduje (viz § 98 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)
 • který žádá o prodloužení k zaměstnání, nebo
 • který bude zaměstnán jako držitel zelené nebo modré karty

Cizinec může následně předložit žádost o povolení k zaměstnání u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

Zaměstnavatel je povinen příslušné krajské pobočce Úřadu práce do deseti kalendářních dnů:

 • oznámit obsazení volného pracovního místa cizincem
 • písemně oznámit, jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta

  • nenastoupil do práce (u cizinců se zelenou kartou nebo modrou kartou je lhůta oznámení 45 dnů ode dne, kdy bylo vyhověno žádosti cizince)
  • ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení zaměstnání (Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.)

b) zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR = zahraniční zaměstnavatel – cizinec je zaměstnancem zahraniční firmy, která ho vysílá na základě uzavřené smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v ČR k výkonu práce na území ČR

Před uzavřením smlouvy se zahraničním zaměstnavatelem je česká právnická nebo fyzická osoba povinna projednat s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání. Tyto informace se předkládají na formuláři „Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy“.

Právnická nebo fyzická osoba v ČR předkládá příslušné krajské pobočce Úřadu práce:

a) formulář Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy, jehož součástí je kopie:

 • dokladu právnické nebo fyzické osoby o oprávnění podnikat v ČR
 • dokladu zahraničního subjektu o oprávnění podnikat v zemi svého sídla

b) žádost o vydání povolení k zaměstnání cizince (při podání žádosti správní poplatek v hodnotě 500 Kč), jehož součástí je:

 • fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince, která po ověření údajů bude vrácena předkladateli
 • doklad o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude cizinec na území ČR pracovat
 • pracovní smlouva vysílaného pracovníka uzavřená se zahraničním zaměstnavatelem
 • smlouva uzavřená mezi zahraničním zaměstnavatelem a českou právnickou nebo fyzickou osobou (lze použít pro všechny vysílané zaměstnance)

Doklady se předkládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Všechny cizojazyčné dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

Česká právnická nebo fyzická osoba, k níž je cizinec vyslán k výkonu práce, je odpovědna za to, že cizinec má platné povolení k zaměstnání a povolení k pobytu po celou dobu jeho vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

c) zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR = zahraniční zaměstnavatel – cizinec je zaměstnancem zahraniční firmy, která ho vysílá na základě uzavřené smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v ČR k výkonu práce na území ČR a účelem této smlouvy je pronájem pracovní síly

Postup při zajišťování potřebných povolení k zaměstnání je obdobný, jak je uvedeno v oddíle „Povolení k zaměstnání – Zaměstnavatel“ odstavec b).

Povolení k zaměstnání však může vydat příslušná krajská pobočka Úřadu práce za předpokladu, že:

 • se jedná o ohlášené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, a s krajskou pobočkou Úřadu práce bude projednán záměr si pronajmout na tato volná pracovní místa cizince
 • zahraničnímu zaměstnavateli bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR

Právo fyzických nebo právnických osob usazených za účelem zprostředkování v jiném členském státě Evropské unie v souladu s jeho právními předpisy poskytovat na území České republiky služby v oblasti zprostředkování zaměstnávání dočasně a ojediněle tím není dotčeno; tyto osoby jsou povinny nejpozději v den zahájení této činnosti na území České republiky písemně oznámit Úřadu práce ČR níže uvedené údaje a dobu, po kterou bude tato činnost vykonávaná.

 • Právnická osoba je povinna uvést:

  • identifikační údaje právnické osoby
  • předmět podnikání
  • formu zprostředkování
  • druhy prací, které budou v rámci zprostředkování vykonávány
  • územní obvod, ve kterém bude zprostředkování realizováno
  • identifikační údaje odpovědného zástupce
 • Fyzická osoba je povinna uvést:

  • identifikační údaje fyzické osoby
  • místo a předmět podnikání
  • formu zprostředkování
  • druhy prací, které budou v rámci zprostředkování vykonávány
  • územní obvod, ve kterém bude zprostředkování realizováno

Zaměstnanec (cizinec)

Pokud chce být zaměstnanec zaměstnán u vybrané společnosti, jejíž volné pracovní místo může být nabízeno zaměstnancům ze zahraničí, může cizinec podat „Žádost o povolení k zaměstnání cizince“ (dále jen žádost).

Cizinec podává žádost o povolení k zaměstnání na krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa výkonu práce před započetím pracovní činnosti v ČR. Žádost se podává osobně nebo v zastoupení zaměstnavatelem, u kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce (nutná úředně ověřená písemná plná moc). Každý cizinec podává samostatnou žádost.

Povolení k zaměstnání se vyžaduje ve všech případech výkonu práce cizincem na území ČR, tj. vyslání zahraničním zaměstnavatelem nebo uzavření pracovního poměru s českým subjektem na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti. Výjimky, kdy se povolení k zaměstnání nevyžaduje, stanoví Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti je nutno předložit:

 1. platný pas nebo fotokopii stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince, která po ověření údajů bude vrácena předkladateli nebo skartována
 2. vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná
 3. doklady o odborné způsobilosti pro pozici, kterou bude cizinec vykonávat, případně doklady o dalších znalostech a zkušenostech, které zaměstnavatel pro obsazení vytvořeného volného místa požaduje
 4. správní poplatek (obvykle kolek) v hodnotě 500 Kč
 5. další související doklady
 6. písemnou plnou moc v případě podání žádosti v zastoupení

Výše uvedené dokumenty se předkládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Všechny cizojazyčné dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

V případě vyslaného pracovníka je k žádosti cizince nutné dále přiložit:

 1. kopii smlouvy (kontraktu)
 2. kopii dokladu opravňující subjekt hospodářské činnosti k provádění činnosti, která je předmětem kontraktu
 3. pracovní smlouvu uzavřenou se zahraničním zaměstnavatelem

Pokud se jedná o větší počet žádostí vztahujících se k jednomu kontraktu, kopie smlouvy a kopie dokladu subjektu hospodářské činnosti, se předkládají pouze v jednom výtisku.

Je-li obsahem smlouvy pronájem pracovní síly, může Úřad práce povolení k zaměstnání vydat pouze za předpokladu, že zahraničnímu zaměstnavateli bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR a zároveň jedná-li se o ohlášené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, a zaměstnavatel s úřadem práce předem projednal záměr zaměstnávat cizince. Při vydávání povolení k zaměstnání Úřad práce v tomto případě přihlíží k situaci na trhu práce.

Lhůta pro vyřízení žádosti o povolení k zaměstnání je podle správního řádu 30 dnů. Ve výjimečných případech ji lze prodloužit na 60 dnů (obvykle jsou žádosti vyřizovány ve lhůtě jednoho až dvou týdnů).

Udělené povolení k zaměstnání je platné pouze pro výkon práce u konkrétního zaměstnavatele (případně právnické nebo fyzické osoby), pro uvedený druh a místo výkonu práce. Pokud se některá z těchto skutečností změní, cizinec musí požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o vydání nového povolení k zaměstnání. Rozhodnutí o povolení k zaměstnání cizince vydává Úřad práce za podmínky, že se jedná o ohlášené volné pracovní místo. Povolení se vydává nejdéle na dobu dvou let. Cizinec může žádat o prodloužení povolení k zaměstnání (i opakovaně), a to nejdříve tři měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím platnosti vydaného povolení k zaměstnání. Při podání žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání se k žádosti přikládá pouze vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná, a fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje. Správní poplatek v tomto případě činí 250 Kč.

Cizinec může vykonávat práci na území ČR pouze má-li platné povolení k zaměstnání a vízum k pobytu za účelem zaměstnání, resp. povolení k dlouhodobému pobytu.

Povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce se vydává cizinci

 • který bude zaměstnán na časově omezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle jednoho roku. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v ČR;
 • do 26 let věku zaměstnaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se ČR účastní
 • který je duchovním církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR
 • o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a jíž je ČR vázána
 • kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu podle pobytového zákona nebo mu za stejným účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu
 • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle zákona o azylu, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení azylu

Povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta se nevyžaduje u cizince:

 1. s povoleným trvalým pobytem
 2. který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky, pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zaručena vzájemnost
 3. kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
 4. jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce
 5. o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a jíž je Česká republika vázána
 6. který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom a v případech humanitární pomoci
 7. zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem
 8. akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků
 9. který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona (zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky)
 10. který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání
 11. který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie
 12. který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c)
 13. který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie za účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců
 14. který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích)
 15. který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) nebo
 16. který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území nebo dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a který během tohoto pobytu byl na území České republiky zaměstnán na základě povolení k zaměstnání nebo zelené karty minimálně po dobu 12 měsíců, nebo
 17. který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, který má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES na území – bývalého držitele modré karty, nebo statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES na území jiného členského státu EU, jenž je bývalým držitelem modré karty

V případě zaměstnání cizince podle bodu a) až e) a bodu j) až q) je však zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které byl cizinec svým zaměstnavatelem vyslán na základě smlouvy k výkonu práce, povinen písemně informovat o této skutečnosti příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu tohoto cizince k výkonu práce.

Doporučujeme