Pobyt cizinců na území České republiky

Modré karty

Obecné informace

Modré karty upravuje Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na portálu MPSV nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Cizinec, který je držitelem modré karty, vydané Ministerstvem vnitra ČR, je oprávněn pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě vedeném v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných držiteli modré karty. Ministerstvo vnitra ČR neprodleně po vydání modré karty elektronicky sdělí Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR identifikační údaje cizince, kterému byla modrá karta vydána a pracovní místo, pro které byla modrá karta vydána. Stejně tak jej informuje o prodloužení její platnosti nebo jejím zrušení.

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o tři měsíce delší, než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na dva roky. Žádost o prodloužení platnosti modré karty se podává na Ministerstvu vnitra ČR. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti viz bod „Náležitosti žádosti o vydání modré karty“.

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení (pozice) držitele modré karty podléhá během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra ČR. To s uvedenými změnami udělí na žádost držitele modré karty souhlas, pokud i nadále splňuje podmínky pro vydání modré karty. Po uplynutí dvou let pobytu na území je držitel modré karty povinen tyto změny oznámit Ministerstvu vnitra ČR ve lhůtě do tří pracovních dnů.

Modrá karta je určena pro cizince, občany třetích zemí (tedy mimo EU).

Žádost o vydání modré karty je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat po dobu delší než tři měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která může být dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, obsazena cizincem (mimo občany EU), nejedná-li se o:

 • žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu
 • rodinného příslušníka občana EU, pokud občan EU pobývá na území
 • rezidenta jiného členského státu EU, který na území pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání nebo podnikání
 • cizince, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je ČR vázána, nebo
 • cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu EU vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území (Viz §319 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.)

Podání žádosti o modrou kartu

Žádost o modrou kartu se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Vyhláška č. 429/2010 Sb. obsahuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Zastupitelský úřad ČR je oprávněn provést pohovor se žadatelem o vydání modré karty.

Na území ČR je oprávněn žádost o vydání modré karty podat na Ministerstvu vnitra ČR cizinec, který pobývá na území:

 • na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo
 • jako držitel modré karty vydané jiným členským státem EU a žádost o vydání modré karty podá ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne vstupu na území České republiky

Formulář žádosti o modrou kartu je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Je možné ji vyplnit na internetu či ji vytisknout a vyplnit ručně a podat na zastupitelském úřadu ČR nebo pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

V žádosti musí být uvedeno číslo a popis volného místa, na které chce cizinec nastoupit. Toto číslo je uvedené v registru míst vhodných pro modré karty vedeného Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Náležitosti žádosti o vydání modré karty

K žádosti je dále je nutné předložit:

 • platný cestovní doklad
 • dvě fotografie, které odpovídají aktuální podobě cizince, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v aktuálním znění.)
 • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé měsíční nebo roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • doklady potvrzující vysokou kvalifikaci
 • jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání

Na požádání úřadu je nutno předložit:

 1. výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních třech letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává
 3. v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

Za přijetí žádosti zaplatí cizinec na zastupitelském úřadu ČR poplatek ve výši 1 000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. (Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v aktuálním znění.) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že cizinec, kterému byla vydána modrá karta, bude v postavení zaměstnance a bude součástí systému veřejného zdravotního pojištění, předloží doklad o cestovním zdravotní pojištění pouze na dobu ode dne vstupu na území do dne nástupu do zaměstnání.

V České republice do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území

Cizinec je povinen do tří pracovních dnů osobně převzít modrou kartu na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Na odboru cizinecké policie, který je příslušný podle místa jeho bydliště na území České republiky, se přihlásí k pobytu do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území.

Rodinní příslušníci držitele modré karty

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se cizinci udělí, jestliže cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty.

Rodinnými příslušníky cizince, kteří jsou oprávněni tuto žádost podat, jsou zejména manžel/manželka držitele modré karty a nezletilé nebo zletilé nezaopatřené děti držitele modré karty nebo jeho manželky/jejího manžela.

Doporučujeme