Pobyt cizinců na území České republiky

Povolení k dlouhodobému pobytu ve zvláštních případech, vydávaných na základě příslušných předpisů EU

Povolení k dlouhodobému pobytu je vedle případů uvedených pod bodem 2.3 vydáváno i ve specifických případech, které jsou upraveny předpisy ES (např. Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty). V těchto případech není podmínkou vydání povolení k dlouhodobému pobytu předchozí pobyt cizince na území ČR na základě dlouhodobého víza.

Platné povolení k dlouhodobému pobytu společně s cestovním dokladem opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiných států schengenské dohody (a také k pobytu na území Švýcarska a Lichtenštejnska) po dobu až tří měsíců v rámci každého šestiměsíčního období.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR

O vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR je oprávněn požádat zejména cizinec, který je manželem/manželkou cizince s povoleným pobytem, nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem, nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela/manželky cizince s povoleným pobytem (tj. držitel povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu).

Podmínkou vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR je, že cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku 20 let (v případech, kdy není některá z těchto podmínek splněna, může cizinec požádat o udělení dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny). Dále je-li cizinec držitelem zelené karty typu A a současně již na území pobývá déle než šest měsíců, nebo je držitelem zelené karty typu B a již na území pobývá po dobu nejméně jednoho roku, nebo je držitelem modré karty.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podává cizinec na zastupitelském úřadě ČR. Pobývá-li cizinec na území ČR na základě dlouhodobého víza nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, může žádost podat na regionálním pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Vyhláška č. 429/2010 Sb. obsahuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadě České republiky než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

K žádosti je nutno předložit

a) cestovní doklad

b) dvě fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

c) doklad potvrzující příbuzenský vztah

d) souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce s pobytem dítěte na území ČR, pokud se nejedná o společné soužití s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem

e) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet: částek životních minim členů rodiny a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny

f) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

  • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
  • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
  • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

Na požádání úřadu je nutno přeložit

g) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

h) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních třech letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

i) v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je nutno předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění musí pokrývat celou dobu předpokládaného pobytu.

V případě, že jde o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, která je podaná na území, cizinec předloží doklad o cestovním zdravotním pojištění (o tzv. komplexním zdravotním pojištění), který vystavila pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) Rovněž je cizinec na požádání povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Obecná zákonná lhůta k vyřízení žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR je do 270 dnů ode dne jejího podání.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR se vydává s dobou platnosti odpovídající době platnosti průkazu o povolení k pobytu, které bylo vydáno nositeli tohoto oprávnění; pokud byl tomuto nositeli povolen trvalý pobyt, doba platnosti se stanoví na dva roky.

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území lze opakovaně prodlužovat (nejméně však na jeden rok). K žádosti o prodloužení platnosti povolení se předkládají obdobné dokumenty jako k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU je oprávněn požádat občan třetí země, který získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU, který hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU se všemi stanovenými náležitostmi podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí nebo na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ČR na území ČR. Při podání žádosti na území ČR je nutno žádost podat v době platnosti oprávnění k přechodnému pobytu, a to nejpozději do tří měsíců ode dne vstupu na území.

K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU je nutno předložit

a) dvě fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

b) doklad potvrzující účel pobytu, např. povolení k zaměstnání (podrobněji viz žádosti o dlouhodobé vízum)

c) doklad prokazující právní postavení rezidenta jiného členského státu EU

d) doklad o cestovním zdravotním pojištění

V případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU mimo území ČR, tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Pro účel pobytu zaměstnání platí

  • je-li cizinec zaměstnán přímo českou entitou (fyzickou nebo právnickou osobou), předloží zdravotní pojištění pouze na dobu pobytu pokrývající období ode dne vstupu na území do doby započetí platnosti pracovní smlouvy (dne nástupu do zaměstnání)
  • je-li cizinec vyslán a nebude přispívat do českého sociálního systému, předloží zdravotní pojištění na celou dobu předpokládaného pobytu v ČR

V případě, že jde o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, která je podaná na území, cizinec předloží doklad o cestovním zdravotním pojištění (o tzv. komplexním zdravotním pojištění), který vystavila pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky.15 Pojištění musí pokrývat celou dobu předpokládaného pobytu. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů komplexní zdravotní péče. Touto se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte.

e) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

  • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
  • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
  • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

f) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet:

  • částek životních minim žadatele a s ním posuzovaných osob a
  • nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob

Na požádání úřadu je nutno předložit

g) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

h) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních třech letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

i) v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

O vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU je oprávněn požádat též rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu EU, pokud s ním má povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi tento status přiznal, nebo mu byl na území tohoto státu rovněž přiznán status rezidenta jiného členského státu EU.

K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu pro rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu EU je nutno předložit všechny výše popsané dokumenty předkládané k žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU; pouze místo dokladu potvrzujícího účel pobytu a dokladu prokazujícího právní postavení rezidenta členského státu EU dodá doklad potvrzující, že cizinec má povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území členského státu EU, který rezidentovi tento status přiznal.

Zákonná lhůta k vyřízení žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU a jeho rodinného příslušníka je 120 dnů ode dne jejího podání.

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU se vydává s dobou platnosti potřebnou k dosažení účelu pobytu, pokud je kratší než jeden rok, v ostatních případech na dva roky. Rodinnému příslušníkovi rezidenta jiného členského státu EU se platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydává s platností odpovídající době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno tomuto rezidentovi.

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU lze opakovaně prodlužovat. K žádosti o prodloužení se předkládají obdobné dokumenty jako k žádosti o vydání tohoto povolení.

Doporučujeme