Pobyt cizinců na území České republiky

Zelené karty

Obecné informace

Zelené karty upravuje Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na portálu MPSV nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána.

Zelená karta spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání a usnadní přístup na trh práce cizincům, kteří mají kvalifikaci, po které je v České republice poptávka.

Zelená karta je určena pro cizince, občany z vyjmenovaných zemí, které nejsou členy Evropské unie: Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina.

Pokud cizinec není občanem žádné z uvedených zemí ani se na něj nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může zažádat o modrou kartu či si pro práci v České republice vyřídit povolení k zaměstnání.

Upozornění: Občané zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro práci v České republice ani povolení k zaměstnání, ani zelenou či modrou kartu. V případě zaměstnávání občanů z uvedených zemí je zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.

Zelená karta je vydávána ve třech typech: typ „A“ pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál, typ „B“ pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen, a typ „C“ pro ostatní pracovníky.

Zelenou kartu typu „A“ nebo „B“ lze na žádost opakovaně prodloužit na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o tři roky. Cizinec, kterému byla vydána zelená karta, je oprávněn po jednom roce pobytu na území ČR požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

Ministerstvo vnitra ČR rozhodne o vydání zelené karty na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných držiteli zelené karty, splňuje-li cizinec požadované vzdělání, popřípadě je mu uznána odborná způsobilost výkonu povolání, na základě stanoviska zastupitelského úřadu, zaměstnavatele, případně stanovisek dalších úřadů, zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zastupitelský úřad ČR své stanovisko a záznam z pohovoru s žadatelem o zelenou kartu, byl li se žadatelem proveden, zasílá Ministerstvu vnitra ČR společně se žádostí cizince. Zaměstnavatel a ostatní úřady stanoviska zasílají neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jsou o stanovisko požádány. Na zelenou kartu není nárok v případě nesouhlasného stanoviska zaměstnavatele se zaměstnáním cizince. V tomto případě Ministerstvo vnitra ČR zelenou kartu nevydá.

Zaměstnavatel

Aby cizinec mohl podat žádost o zelenou kartu na konkrétní pracovní místo, musí být toto místo zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty (dále jen registr míst vhodných pro zelené karty). Do tohoto registru míst vhodných pro zelené karty se volné místo dostane, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

 • zaměstnavatel nahlásí Úřadu práce volné pracovní místo. Může také nahlásit volné místo přes internet, pokud má od Úřadu práce přidělené právo
 • zaměstnavatel při nahlášení nebo dodatečně udělí souhlas se zveřejněním místa v registru míst vhodných pro zelené karty
 • uplyne 30 dní od nahlášení volného místa, aniž by se ho podařilo obsadit. Potom se volné místo dostává automaticky do registru míst vhodných pro zelené karty

Splnění podmínky uplynutí 30 dnů se nevyžaduje v případě volného místa, které Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR označí jako místo vhodné pro klíčový personál.

Volné místo se v registru míst vhodných pro zelené karty nezveřejní, pokud:

 • jeho obsazení může ohrozit situaci na trhu práce (o tomto rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
 • jsou naplněny podmínky uvedené v § 38 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Jakmile je volné pracovní místo zveřejněno v registru míst vhodných pro zelené karty, může cizinec z výše jmenovaných zemí určených vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 461/2008 Sb., podat žádost o udělení zelené karty.

Cizincům se doporučuje:

 • před podáním žádosti kontaktovat zaměstnavatele a poslat mu svůj profesní životopis
 • po přijetí žádosti o vydání zelené karty (ať již na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí či na Ministerstvu vnitra ČR na území) zaslat zaměstnavateli číslo žádosti, pod kterým byla přijata
 • pokud má zaměstnavatel za to, že cizinec nevyhovuje jeho požadavkům, může se obrátit na odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, musí ovšem uvést číslo žádosti

Ministerstvo vnitra ČR po posouzení žádosti o zelenou kartu písemně informuje zaměstnavatele o tom, že žádosti cizince bylo vyhověno. V informaci uvede:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení
 • státní příslušnost cizince
 • datum vyhovění žádosti
 • pracovní pozici, pro kterou bude zelená karta vydána
 • po vydání zelené karty Ministerstvo vnitra ČR písemně informuje zaměstnavatele o čísle zelené karty vydané cizinci a o datu jejího převzetí

Povinnosti zaměstnavatele vůči krajské pobočce Úřadu práce

Pokud cizinec nastoupí do zaměstnání

Zaměstnavatel nahlásí příslušné krajské pobočce Úřadu práce nejpozději do deseti kalendářních dnů práce obsazení volného místa. Uvede referenční číslo zelené karty.

Pokud cizinec do zaměstnání nenastoupí

Zaměstnavatel není povinen cizince se zelenou kartou zaměstnat. Pokud cizince nepřijme nebo pokud cizinec sám z jiných důvodů nenastoupí, je zaměstnavatel povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce, že cizinec k němu do zaměstnání nenastoupil. Musí to udělat nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno žádosti cizince o vydání zelené karty. Pracovní místo, na které byla zelená karta vydána, se v tomto případě bude znovu nabízet v registru míst vhodných pro zelené karty.

Pokud zaměstnání cizince skončí před uplynutím platnosti zelené karty

Zaměstnavatel je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání.

Zaměstnavatel uvede i důvod ukončení zaměstnání, pokud bylo ukončeno:

 • výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce
 • nebo dohodou z týchž důvodů
 • nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce (Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.)

Zaměstnanec (cizinec)

Cizinec, který se hodlá ucházet o místo vhodné pro zelené karty, musí absolvovat následující kroky:

a) Najít vhodné pracovní místo

Zelená karta se vydává na konkrétní volné pracovní místo v České republice. Místa vhodná pro zelené karty jsou zejména ta, která se nedaří obsadit pracovníky z České republiky nebo EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinnými příslušníky.

Místa určená pro držitele zelených karet lze najít v registru míst vhodných pro zelené karty přístupném na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cizinec si zde také může ověřit, jestli na volné místo, o kterém se dozvěděl jinde, lze zelenou kartu vydat. U každého z volných pracovních míst jsou uvedeny důležité údaje o tomto pracovním místě. Najdete zde také formulář žádosti o zelenou kartu. Je vhodné předem kontaktovat zaměstnavatele, u kterého má cizinec zájem pracovat. Zaměstnavatel sdělí další podrobnosti o volném pracovním místě. Tímto způsobem si zaměstnanec může ověřit, zda požadavky zaměstnavatele splňuje. Postup je podrobněji popsán v odstavci c).

b) Podat žádost o zelenou kartu

Žádost o zelenou kartu se podává na příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Vyhláška č. 429/2010 Sb. obsahuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu (tedy i žádost o zelenou kartu) i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Zastupitelský úřad ČR je oprávněn provést pohovor se žadatelem o vydání zelené karty.

Žádost o zelenou kartu je možné v níže uvedených případech podat na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR příslušném dle místa pobytu cizince na území České republiky.

Na území ČR je oprávněn žádost o vydání zelené karty podat Ministerstvu vnitra ČR cizinec, který pobývá na území:

 • na zelenou kartu a žádost o novou kartu podává v tzv. ochranné lhůtě 60 dnů (viz § 46e odst. 3 cizineckého zákona (Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v aktuálním znění.), tzn. za předpokladu, že pracovní poměr skončil výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v aktuálním znění.) nebo dohodou z týchž důvodů, anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce)
 • na zelenou kartu nejméně jeden rok, nebo
 • nepřetržitě po dobu nejméně dvou let; do této doby se započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu, prokáže-li, že získal zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných držiteli zelené karty

Formulář žádosti o zelenou kartu je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Je možné ji vyplnit na internetu či ji vytisknout a vyplnit ručně a podat na zastupitelském úřadu ČR nebo pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

V žádosti musí být uvedeno číslo a popis volného místa, na které chce cizinec nastoupit. Toto číslo je uvedené v registru míst vhodných pro zelené karty.

Dále je nutné předložit:

 • platný cestovní doklad
 • dvě fotografie, které odpovídají aktuální podobě cizince. To neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince
 • doklady k prokázání vzdělání nebo odborné kvalifikace požadované na zvolené pracovní místo; předkládány originály a dále úředně ověřený překlad těchto dokumentů do českého jazyka, pokud je originál v cizím jazyce

Na požádání je nutné předložit:

 • lékařskou zprávu, že cizinec netrpí závažnou nemocí

Za přijetí žádosti zaplatí cizinec na zastupitelském úřadu ČR poplatek ve výši 1 000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně.

Žádost bude postoupena odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, který ji posoudí a rozhodne, zda jí vyhoví.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zelené karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR – viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že cizinec, kterému byla vydána zelená karta, bude v postavení zaměstnance a bude součástí systému veřejného zdravotního pojištění, předloží doklad o cestovním zdravotní pojištění pouze na dobu ode dne vstupu na území do dne nástupu do zaměstnání.

c) Spojit se s budoucím zaměstnavatelem

Vzhledem k tomu, že pro udělení zelené karty je nezbytný souhlas budoucího zaměstnavatele, cizinec by se měl ve vlastním zájmu předem nebo hned po podání žádosti o zelenou kartu, pokusit navázat kontakt se svým budoucím zaměstnavatelem. Kontaktní údaje zaměstnavatele jsou uvedeny u volného místa uvedeného v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Cizinec by měl zaměstnavateli poslat (nejlépe e-mailem) podrobný profesní životopis a číslo žádosti o zelenou kartu.

d) Přijet do České republiky

Zastupitelský úřad ČR (v případě podání žádosti o zelenou kartu na území informuje cizince přímo Ministerstvo vnitra ČR) na základě pokynů Ministerstva vnitra ČR vyrozumí cizince o tom, zda bylo jeho žádosti o zelenou kartu vyhověno. Pokud ano, obdrží od zastupitelského úřadu ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty a může přijet do České republiky.

V České republice potom do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území je cizinec povinen

 • osobně převzít zelenou kartu na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Za vydání zelené karty zaplatí poplatek ve výši 1 000 Kč
 • na odboru cizinecké policie, který je příslušný podle místa jeho bydliště na území České republiky, se přihlásí k pobytu. Při hlášení k pobytu musí předložit doklad o zajištěném ubytování. (Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje: doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu, doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům, nebo úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince.) Nemá-li jej, je povinen tento doklad předložit dodatečně, nejpozději do deseti dnů ode dne jeho příjezdu do České republiky
 • po převzetí zelené karty se cizinec musí bez prodlení dostavit ke svému budoucímu zaměstnavateli

Rodinní příslušníci držitele zelené karty

Rodinní příslušníci držitele zelené karty typu „A“ (kvalifikovaní pracovníci s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál), který pobývá na území ČR nejméně šest měsíců, a rodinní příslušníci držitele zelené karty typ „B“ (pracovníci na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen), který pobývá na území ČR nejméně jeden rok, jsou oprávněni požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR.

Rodinnými příslušníky cizince, kteří jsou oprávněni tuto žádost podat, jsou zejména manžel/manželka držitele zelené karty a nezletilé nebo zletilé nezaopatřené děti držitele zelené karty nebo jeho manželky/jejího manžela.

Doporučujeme