Pobyt cizinců na území České republiky

Dlouhodobá víza – víza k pobytu nad 90 dnů

Dlouhodobé vízum se uděluje cizinci, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce. Dlouhodobé vízum se uděluje s platností na dobu 6 měsíců a opravňuje k opakovanému vycestování a vstupu na území ČR.

Dlouhodobé vízum může být uděleno k jednomu účelu (např. zaměstnání, podnikání, studium, výzkum, sloučení rodiny s cizincem, zdravotní, jiný účel) nebo několika účelům pobytu (např. zaměstnání + podnikání, zaměstnání + studium). Cizinec musí k žádosti předložit doklad prokazující každý požadovaný účel pobytu.

Vyhláška č. 429/2010 Sb. obsahuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu České republiky než ve státě, jehož je cizinec občanem, případně, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. V ostatních případech je žadatel povinen žádost o dlouhodobé vízum podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR.

Dlouhodobé vízum společně s cestovním dokladem opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiných států schengenské dohody (a také k pobytu na území Švýcarska a Lichtenštejnska) po dobu až 3 měsíců.

Postup při udělování dlouhodobého víza

 • žádost se všemi stanovenými náležitostmi podává cizinec osobně (Zastupitelský úřad může od povinnosti osobního podání v odůvodněných případech upustit.) na zastupitelském úřadu ČR na předepsaném tiskopise „Žádost o udělení dlouhodobého víza“ (tiskopis je k dispozici na zastupitelských úřadech ČR nebo na jejich webových stránkách a stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky)
 • o žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR a vízum po obdržení jeho souhlasu vyznačuje do cestovního dokladu zastupitelský úřad ČR. Vízum nelze vyznačit na území ČR
 • vízum je nutno vyzvednout na stejném zastupitelském úřadě ČR, na kterém byla podána žádost o jeho udělení.
 • zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víza je 90 dnů (ve zvlášť složitých případech 120 dnů) ode dne jejího podání, ale obvykle jsou žádosti vyřizovány ve lhůtě kratší (2-3 měsíce). Ve vybraných případech (např. za účelem studia či vědeckého výzkumu) je lhůta pro vyřízení žádosti 60 dnů
 • všechny cizojazyčné veřejné listiny musí být superlegalizovány zastupitelským úřadem ČR nebo opatřeny apostilou, pokud platná dvoustranná mezistátní dohoda nestanoví jinak. Všechny cizojazyčné listiny (nejen veřejné) musí být úředně přeloženy do českého jazyka

Zastupitelský úřad je oprávněn po cizím státním příslušníkovi požadovat, aby si předem dohodl termín podání žádosti o dlouhodobé vízum a stejně tak je oprávněn jej podrobit pohovoru (v případě žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání se uchazeč musí k pohovoru dostavit vždy). (Na zastupitelských úřadech ČR je v Číně, Mongolsku, Kazachstánu, Uzbekistánu, Thajsku, Bělorusku, Ukrajině, Gruzii, Makedonii, Bosně a Hercegovině, Turecku, Srbsku, Albánii, Moldavsku a Vietnamu realizován internetový systém registrace žadatelů o dlouhodobé vízum (tzv. „VISAPOINT“). Žádost o dlouhodobé vízum nelze v uvedených státech podat bez předchozí registrace v systému VISAPOINT na doméně www.visapoint.eu.)

V případě, že je žadatelova žádost zamítnuta, je mu tato skutečnost sdělena písemně spolu s důvody, které k zamítavému stanovisku vedly, a cizinec je oprávněn ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení zamítnutí požádat o nové posouzení důvodů k dlouhodobému pobytu. Žádost se podává Ministerstvu vnitra ČR, resp. zasílá poštou.

Veškeré náležitosti k žádosti o udělení víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Kdykoli během pobytu na území ČR musí cizinec na požádání prokázat zajištění úhrady nákladů zdravotní péče (např. předložením dokladu o cestovním zdravotním pojištění).

Hlášení místa pobytu na území ČR

Cizinec, kterému bylo uděleno dlouhodobé vízum, má povinnost do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit místo pobytu u Odboru cizinecké policie příslušného podle místa pobytu cizince na území ČR; tato povinnost se nevztahuje na cizince mladší 15 let a na cizince, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele.

Dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání

K žádosti je nutno předložit

a) cestovní doklad s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu nejméně o 3 měsíce a vydaný v předchozích 10 letech

b) 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

c) doklad potvrzující účel pobytu (předložení povolení k zaměstnání nebo uvedení čísla jednacího žádosti o vydání povolení k zaměstnání, a u které krajské pobočky Úřadu práce o takové povolení požádal)

d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR, ve kterém musí být uvedena doba zajištěného ubytování „od-do“

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

 • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
 • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
 • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

Na požádání úřadu je nutno předložit

e) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

f) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

g) v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

Před vyznačením víza je nutno předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění

Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

 • je-li cizinec zaměstnán přímo českou entitou (fyzickou nebo právnickou osobou), předloží dokumenty o zdravotním pojištění pouze na dobu ode dne vstupu na území do dne nástupu do zaměstnání
 • je-li cizinec vyslán a nebude přispívat do českého sociálního systému, předloží zdravotní pojištění (dle výše uvedených požadavků) na celou dobu předpokládaného pobytu v ČR

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání (účel podnikání = osoba samostatně výdělečně činná a statutární orgán či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva)

K žádosti je nutno předložit

a) cestovní doklad s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu nejméně o 3 měsíce vydaný v předchozích 10 letech

b) 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (např. obchodní či živnostenský rejstřík)

d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR, ve kterém musí být uvedena doba zajištěného ubytování „od -do“

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

 • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
 • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
 • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

e) prostředky k pobytu na území dle § 13 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb., tzv. cizineckého zákona (v případě žádosti o vízum na dobu 6 měsíců je tato částka 101.000 CZK).

Prostředky k pobytu lze doložit způsobem uvedeným v § 13 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., tzv. cizineckého zákona.

Na požádání úřadu je nutno předložit

f) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

g) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

h) v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

Rodinní příslušníci cizinců přijíždějících do ČR za účelem zaměstnání či podnikání mají rovněž možnost pobývat dlouhodobě v ČR, a to na základě víza za účelem sloučení rodiny, studia nebo ze zdravotního hlediska. Veškeré informace týkající se žádosti o tyto druhy víza jsou žadatelům k dispozici na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra ČR. V případě výzkumných pracovníků se žádá, buď o krátkodobé vízum, nebo o povolení k dlouhodobému pobytu.

Prodloužení dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je standardně oprávněn podat držitel dlouhodobého víza, který hodlá pobývat na území ČR po dobu delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel pobytu. Na místo prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza se prodloužení provádí formou vydání povolení k dlouhodobému pobytu, a to za stejným účelem, za kterým bylo uděleno dlouhodobé vízum.

Povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodlužovat (žádost o prodloužení se podává a o ní rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR). K žádosti o prodloužení se předkládají obdobné náležitosti jako k žádosti o první povolení k dlouhodobému pobytu.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podává cizinec osobně na regionálním pracovišti Ministerstva vnitra ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu. Žádost lze podat nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza. Lhůta pro vyřízení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR je maximálně 60 dnů ode dne podání žádosti.

Doporučujeme