Pobyt cizinců na území České republiky

Pobyt občanů ze zemí EU, EHP a Švýcarska

Obecné informace

Na občany jednotlivých členských států Evropské unie se v rámci EU vztahuje právo volného pohybu osob. Občané EU tak mohou vstupovat a pobývat na území ČR bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu, kterým se rozumí i průkaz totožnosti. Nemá-li občan EU cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je občanem členského státu EU, prokázal jiným dokladem. Bez ohledu na účel a dobu pobytu občané EU nepotřebují vízum. Je nutno splnit pouze ohlašovací povinnost.

Stejný režim vstupu a pobytu, který je uplatňován vůči občanům EU, je uplatňován i vůči občanům Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska. V následujících kapitolách je popsán režim pro občany všech těchto států, přestože někdy využívá termín „občan EU“.

Členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko.

Dnem 30. dubna 2011 bylo ukončeno omezení volného pohybu osob uplatňované vůči osmi zemím přistoupivším k EU dne 1. května 2004 (mezi nimi i ČR). S ukončením tzv. přechodného období došlo pro české občany dnem 1. 5. 2011 k úplnému otevření pracovního trhu všech členských států Evropské unie a EHP. (Do Lichtenštejnska je příchod cizích státních příslušníků omezen. Záleží na době trvání pracovního pobytu. Občané EU/EHP si musí požádat o povolení k pobytu, ne o pracovní povolení. Občané EU a EHP mohou být výdělečně činní v Lichtenštejnsku, nicméně Lichtenštejnsko nemá volnost pobytu osob, tzn., že Lichtenštejnsko restriktivně praktikuje udělení povolení k pobytu s výdělečnou činností.)

Přechodný pobyt občanů EU na území ČR

Občané EU mohou na území ČR přechodně pobývat a případně pracovat bez jakýchkoli povolení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Hlášení místa pobytu na území ČR

Hodlá-li občan EU pobývat na území České republiky déle než 30 dnů, je povinen do 30 dnů ode dne vstupu na území nahlásit místo svého pobytu na odboru cizinecké policie příslušném podle místa pobytu; stejná povinnost se vztahuje na rodinného příslušníka občana EU, pokud tento občan již na území České republiky pobývá (jinak platí ohlašovací povinnost do tří pracovních dnů jako u ostatních cizinců ze třetích zemí). Povinnost ohlásit místo pobytu na odboru cizinecké policie se nevztahuje na případy, kdy tato povinnost byla splněna u ubytovatele.

Občan EU, který hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce, je oprávněn (nikoliv povinen) podat žádost o vydání „Potvrzení o přechodném pobytu na území“. Žádost může občan EU podat na regionálním pracovišti Ministerstva vnitra ČR příslušném podle místa jeho pobytu. Lhůta pro vyřízení žádostí je 30 dnů (ve zvlášť složitých případech maximálně 60 dnů) ode dne podání žádosti. Platnost „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ není omezena.

V níže uvedených situacích musí občan EU prokázat, že na území ČR přechodně pobývá, a proto je pro něj praktické o „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ požádat:

 • registrace automobilu v ČR
 • rodinný příslušník občana EU je státním příslušníkem jiného státu než státu EU: pokud je občan EU držitelem „Potvrzení o přechodném pobytu na území“, jeho rodinný příslušník, byť občan třetího státu, může požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu. Je-li rodinný příslušník občanem státu, na něhož se vztahuje vízová povinnost a není držitelem pobytového povolení vydaného jiným členským státem EU, potřebuje před získáním povolení k přechodnému pobytu ke vstupu na území ČR vízum. Žádost o udělení víza je oprávněn rodinný příslušník občana EU podat i na hraničním přechodu

Povinnosti českého subjektu, u kterého občan EU vykonává práci:

 • Český subjekt, který občany EU/EHP a Švýcarska nebo jejich rodinné příslušníky zaměstná, nebo ke kterému jsou občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci svým zahraničním zaměstnavatelem vysláni, je povinen nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce. Při ukončení pracovněprávního vztahu s občanem EU je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost nahlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce nejpozději do deseti kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání
 • Zaměstnavatel je dále povinen vést evidenci občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, stejně jako i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem

Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR

Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR

K žádosti nutno předložit:

 1. cestovní doklad, kterým se rozumí i průkaz totožnosti
 2. jednu fotografii (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele
 3. doklad o zajištění ubytování na území ČR

  • originál nebo ověřená kopie smlouvy o ubytování, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo smlouvy s obdobným obsahem
  • originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti
  • potvrzení fyzické nebo právnické osoby, která cizinci zajistí ubytování, včetně potvrzení vydávaného ubytovatelem
 4. doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium:

  • zaměstnání: pracovní smlouva, potvrzení od zaměstnavatele nebo jiný doklad, který prokazuje zaměstnání cizince na území ČR
  • podnikání: ověřená kopie živnostenského oprávnění (tj. živnostenského listu, nebo koncesní listiny) nebo číslo jednací žádosti o toto oprávnění
  • výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby
  • ověřená kopie společenské smlouvy nebo notářského zápisu o založení či změně společnosti nebo družstva
  • je-li právnická osoba již v obchodním rejstříku zapsána a cizinec v ní dodatečně přijal účast, je nutné doložit také ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku ČR o existenci této právnické osoby a není-li cizinec uveden ve výpisu z Obchodního rejstříku ČR, též doklad o účasti cizince v této právnické osobě, tj. společenská smlouva o založení či změně právnické osoby nebo notářský zápis o schůzi družstva
 5. doklad o zdravotním pojištění, to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost

Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny

Rodinný příslušník občana EU, který sám je občanem EU a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce společně s občanem EU, je povinen k žádosti o vydání „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ předložit:

 1. cestovní doklad, kterým se rozumí i průkaz totožnosti
 2. jednu fotografii (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele
 3. doklad o zajištění ubytování na území ČR. Za doklad se považuje:

  • originál nebo ověřená kopie smlouvy o ubytování, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo smlouvy s obdobným obsahem
  • originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti
  • potvrzení fyzické nebo právnické osoby, která cizinci zajistí ubytování, včetně potvrzení vydávaného ubytovatelem
 4. doklad o zdravotním pojištění
 5. doklad prokazující, že je rodinným příslušníkem občana EU a jde-li o rodinného příslušníka, který je nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela/manželky občana EU, doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí manžel/manželka, partner/partnerka; rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti; dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela/manželky/partnera/ partnerky občana EU; nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela/manželky občana EU.

Stejné postavení, jaké má rodinný příslušník občana EU, je přiznáno i cizinci, který věrohodným způsobem doloží, že je příbuzným občana EU, pokud ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, kde měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem EU ve společné domácnosti, je občanem EU vyživovaný, nebo se o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana EU, anebo má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU, pokud tento pobývá na území s občanem EU, je povinen požádat Ministerstvo vnitra ČR o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat ve lhůtě do tří měsíců ode dne vstupu na území. Dále také ohlásit na odboru cizinecké policie místo pobytu na území České republiky ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na toto území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů. Povinnost ohlásit místo pobytu na odboru cizinecké policie se nevztahuje na cizince, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele.

Ministerstvo vnitra ČR vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU.

Pobyt na území ČR bez víza

Rodinný příslušník občana EU může na území ČR pobývat bez víza maximálně po dobu tří měsíců, pokud splní jednu z těchto podmínek:

 1. jedná-li se o občana státu, jehož státní příslušníci nepodléhají vízové povinnosti
 2. jiný členský stát EU mu udělil:

  • povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU
  • status dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství
  • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
 3. na území ČR vstoupil jako držitel krátkodobého víza nebo držitel letištního průjezdního víza, a toto vízum pozbylo platnost, a to za podmínky, že na území ČR pobývá společně s občanem EU

Rodinný příslušník občana EU (včetně rodinného příslušníka občana ČR), kterému ČR udělí povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo povolení k trvalému pobytu, může též na území jiných členských států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo Švýcarska pobývat maximálně po dobu tří měsíců bez víza.

Pobyt na krátkodobé vízum

V případech, kdy rodinný příslušník občana EU je občanem státu, jehož státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, není držitelem povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU, nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu vydaného jiným členským státem EU, může vstoupit na území ČR pouze s platným vízem.

Rodinný příslušník občana EU je povinen k žádosti o udělení krátkodobého víza k pobytu do 90 dnů předložit pouze cestovní doklad, doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU a fotografie.

Rodinný příslušník občana EU může podat žádost o udělení krátkodobého víza na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí nebo v určitých případech na hraničním přechodu ČR.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí je lhůta na její vyřízení maximálně 15 dnů.

Povolení k přechodnému pobytu

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU, a který hodlá pobývat na území ČR přechodně po dobu delší než tři měsíce společně s občanem EU, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat ve lhůtě do tří měsíců ode dne vstupu na území ČR.

K žádosti nutno předložit:

 1. cestovní doklad
 2. dvě fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele
 3. doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU: kopie oddacího listu (u manželů), kopie rodného listu (u nezletilého dítěte nebo zletilého nezaopatřeného dítěte) nebo kopie jiného dokladu prokazujícího příbuzenský svazek nebo soužití ve společné domácnosti – v případě, že se jedná o nezaopatřeného přímého příbuzného občana EU ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takového příbuzného manžela/manželky občana EU, musí předložit i doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou;
 4. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v aktuálním znění.)
 5. doklad o zdravotním pojištění

Žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu se podává na místně příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ČR podle místa pobytu cizince na území ČR. Lhůta pro vyřízení žádostí je do 30 dnů (ve zvlášť složitých případech maximálně do 60 dnů) ode dne podání žádosti.

Povolení k přechodnému pobytu se vydává formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU. Vydává se s platností na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU, a to nejvýše na dobu pěti let. Platnost tohoto průkazu lze opakovaně prodlužovat.

Doporučujeme