Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Průvodce zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Možnost ovlivňovat koncepce/strategie dotýkající se území obce či vyššího územního celku je důležitá i pro podnikatele. A to nejen jako investora záměru, který musí dodržet všechny podmínky EIA, ale i podnikatele – dotčeného subjektu, který s posuzovaným záměrem nesouhlasí.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Článek informuje o možnostech účasti veřejnosti nejen ve zjišťovacím řízení, ale i při procesu posuzování vlivů významných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví a současně o možnostech zapojení veřejnosti při projednávání různých koncepcí a strategií dotýkajících se určitého území.

Současně článek popisuje v základních obrysech posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví tak, jak je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“).

Možnost ovlivňovat koncepce či strategie dotýkající se území obce či vyššího územního celku, vyjadřovat se při jejich tvorbě či vznášet připomínky je pro podnikatele významnou činností s ohledem na možný rozvoj jeho podnikání.

Obdobně pak podávání námitek v rámci zjišťovacího řízení, či během posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, respektive účast může být v tomto procesu pro podnikatele velice podstatná, a to jednak z pohledu podnikatele jako investora záměru, kdy bude muset dodržet všechny podmínky dle zákona EIA, a jednak z pohledu podnikatele, který s posuzovaným záměrem nesouhlasí a přeje si využít všech právních prostředků ochrany k tomu, aby záměr nebyl zrealizován.

Úvod do problematiky

Každá fyzická či právnická osoba, která má v úmyslu postavit například rodinný dům či malou provozovnu, potřebuje k výstavbě územní rozhodnutí o umístění stavby a ohlášení, případně stavební povolení.

Pokud však má takováto osoba v plánu postavit významnější stavbu, jakou může být velké nákupní centrum, či sportovní areál s určitou ubytovací kapacitou, bude nutné, aby si zajistila před územním rozhodnutím minimálně závěr zjišťovacího řízení, či stanovisko dotčeného úřadu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) dle § 9a zákona EIA.

Stanovisko je výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dále jen „proces EIA“. Zkratka EIA se odvozuje z angličtiny „Environmental Impact Assessment“, česky posuzování vlivů na životní prostředí).

Ministerstvo životního prostředí ČR, respektive příslušný orgán kraje v přenesené působnosti, však nevydává závazná stanoviska pouze u nových staveb, ale i u rozšíření již fungujících provozů podnikatele. Pravomoc Ministerstva životního prostředí ČR, respektive orgánu kraje v přenesené působnosti, stanovuje příloha č. 1 zákona EIA.

Pokud určitý podnikatel prosperuje například ve výrobě papíru a bude chtít rozšířit svoji výrobu, kdy by naplnil podmínky bodu 72 přílohy č. 1 zákona EIA, tedy by navýšil výrobu papíru nad 10 tun/den, měl by nechat svůj záměr posoudit příslušným krajským úřadem, zda toto rozšíření nebude mít negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Jak vyplývá z výše uvedeného, pojem záměr, který užívá zákon EIA, je pojmem širším než pojem stavba. Záměrem se rozumí stavby, činnosti a technologie, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu EIA.

Příloha č. 1 zákona EIA je velmi důležitá pro každého investora, neboť stanoví, které záměry podléhají vždy tzv. velké EIA, což znamená kompletnímu posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, a u kterých záměrů bude dostatečná tzv. malá EIA.

Malá EIA je zjišťovací řízení, ve kterém se posuzují vlivy záměru, a jehož závěrem je zjištění, zdali posuzovaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a jeho další posouzení tak není třeba, či že tento záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a je tedy nutné provést celý postup posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dalším účelem zjišťovacího řízení je stanovení oblastí, na které je třeba se zaměřit při zpracování dokumentace EIA (tzv. scoping).

Proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví není procesem uzavřeným, interním bez přístupu veřejnosti, ba právě naopak. Veřejnosti jsou přiznána velmi silná oprávnění v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, přičemž dotčené veřejnosti jsou tato oprávnění přiznána i v navazujících řízení dotýkajících se záměru.

Dotčená veřejnost může podat žalobu proti závěru zjišťovacího řízení a rovněž se může bránit proti vydanému stanovisku v navazujícím řízení. Soud by měl takovéto žaloby na zrušení závěru zjišťovacího řízení rozhodovat do 90 dnů od doručení žaloby, a to z toho důvodu, aby nebyl celý proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a navazujících řízení blokován dlouhotrvajícími soudními řízeními.

Lhůty pro projednání žaloby jsou stanoveny jako pořádkové. V tomto ohledu je důraz kladen především na rychlost soudního rozhodování, neboť mohou být soudně napadány i záměry, které jsou prospěšné pro větší počet lidí.

Všechny záměry, které podléhají posouzení dle zákona EIA, se zveřejňují na úřední desce dotčených orgánů (orgánů EIA, dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků), a to především na internetových stránkách, které umožňují dálkový přístup všem bez rozdílu. Zveřejňují se všechny dokumenty v rámci zjišťovacího řízení, resp. procesu EIA bez ohledu na příslušný úřad (ve smyslu § 16 zákona EIA).

Posouzením vlivů koncepcí na životní prostředí (dále jen „proces SEA“) se posuzují koncepce využití území. Zkratka SEA se odvozuje z anglického pojmu „Strategic Environmental Assessment“, který znamená posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Koncepcí se rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy, které následně orgán veřejné správy schvaluje a předkládá.

I koncepce se musí zveřejňovat na úředních deskách jednotlivých dotčených orgánů, neboť se ke koncepcím může vyjadřovat i veřejnost a dotčená veřejnost. Koncepce jsou zveřejňovány v rámci Informačního systému SEA.

V článku bude velmi podrobně probrán a popsán proces EIA, kratším způsobem i proces SEA a přeshraniční záměry.

Doporučujeme