Zápis do Obchodního rejstříku

Postup a náležitosti při prvozápisu obchodních společností a družstva do Obchodního rejstříku pomocí inteligentních formulářů Ministerstva spravedlnosti.

Pro konkrétní typy společností jsou vždy uvedeny dokumenty, které je třeba doložit pro jejich úspěšný zápis. Základní informace o Sbírce listin Obchodního rejstříku a Adresář rejstříkových soudů.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

V souladu s § 18 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“) a § 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, musí být návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí rejstříkový soud, podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře, dostupného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Náležitosti jednotlivých inteligentních formulářů upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.

Formuláře o zápisu, změnách a výmazu se na výše uvedených internetových stránkách uveřejňují o těchto subjektech:

 • a) spolku,
 • b) pobočném spolku,
 • c) zahraničním pobočném spolku,   
 • d) nadaci,   
 • e) nadačním fondu,   
 • f) ústavu,   
 • g) společenství vlastníků jednotek,   
 • h) fyzické osobě – podnikateli,   
 • i) veřejné obchodní společnosti,   
 • j) komanditní společnosti,   
 • k) společnosti s ručením omezeným,
 • l) akciové společnosti,
 • m) družstvu,
 • n) evropském hospodářském zájmovém sdružení,
 • o) evropské společnosti,
 • p) evropské družstevní společnosti,
 • q) závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby,
 • r) odštěpném závodu,
 • s) obecně prospěšné společnosti,
 • t) svěřenském fondu a
 • u) zařízení řídícím se právem jiného státu a působícím na území České republiky, které je strukturou nebo funkcemi podobné svěřenskému fondu (zahraniční svěřenský fond).

Pro právní formy, které nejsou uvedeny výše, povinnost podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku prostřednictvím inteligentního formuláře neplatí, stejně jako pro ostatní typy podání (např. opravné prostředky, dotazy, upozornění na nesoulad se zapsaným stavem atd.) u všech právních forem.

Pro zápisy, změny či výmazy české rejstříkové soudy již nepoužívají žádné tiskopisy, nýbrž výhradně inteligentní formuláře, které se vyplňují elektronicky. Inteligentní formuláře umožňují podat návrh na zápis, změnu, či výmaz údajů zapsaných do veřejného rejstříku přehledným a uživatelsky přívětivým způsobem. Tyto formuláře lze použít pro většinu podání, včetně např. fúzí, změn právní formy a podobně. Zavedení inteligentních formulářů znamená zásadní průlom v rámci elektronizace české justice.

Inteligentní formuláře by měly intuitivně každou osobu instruovat, jaké údaje je potřeba v podání vedoucímu k zápisu, změně či výmazu údajů o zapisovaném subjektu vyplnit. Používáním výhradně inteligentních formulářů by mělo být zamezeno nejasným či neurčitým podáním a s tím spojené povinnosti rejstříkových soudů vyzývat zapisované osoby k doplnění či opravě podání. Určité zmírnění administrativní zátěže na straně soudu je nepochybně vítáno.

Návrh na zápis se podává a zápis ve veřejném rejstříku se provádí v českém jazyce. Navrhovatel však může požádat, aby zápis ve veřejném rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme