Novela zákona o obchodních korporacích

Účinnost velmi diskutované novely zákona o obchodních korporacích, která výrazně zasahuje do některých institutů korporátního práva, se blíží.

Tato novela by neměla uniknout pozornosti nikoho, kdo podniká v rámci obchodní korporace. Článek poskytuje přehled nejzásadnějších změn ještě před nabytím účinnosti novely, aby se podnikatelé mohli připravit na novou úpravu a s předstihem zvážili potřebu revize jejich korporátní dokumentace.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Dne 13. února 2020 nabyl platnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony (dále jen „Novela“).

Tento zákon nabude účinnosti 1. ledna 2021, s výjimkou části osmé obsahující změnu zákona o základních registrech, které vstoupí v účinnost později, a to dne 1. července 2021. Legisvakance je v tomto případě dostatečně dlouhá, a proto obchodní korporace a družstva měly a stále mají možnost se se změnami řádně seznámit.

Vedle zákona o obchodních korporacích dochází k novelizaci i jiných právních předpisů, a to zejména zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších.

Novela si klade několik cílů, a to především odstranit terminologické nepřesnosti, které se v současně platném a účinném znění vyskytují a které činily problémy zejména v oblasti praxe, a zpřesnit některé pojmy, a dále zajistit soulad právního řádu s unijním právem v oblasti práva obchodních korporací a zvýšit transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev. Pro zajímavost lze dodat, že ne všechny zamýšlené změny byly Novelou realizovány. Jako příklad lze uvést změny v oblasti osobních společností, od kterých nakonec bylo upuštěno.

Tento článek se bude zabývat především nejvýznamnějšími změnami, ke kterým od 1. ledna 2021 vlivem Novely v oblasti obchodních korporací dochází. Jedná se především o změny v oblasti obecných ustanovení ZOK, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Obchod | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme