Akční plán pro export a internacionalizaci

Hlavním cílem procesu implementace Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020 je co nejrychleji a nejefektivněji realizovat schválená opatření, která by měla pomoci uspět našim exportérům na zahraničních trzích. Akční plán pro export a internacionalizaci obsahuje dvanáct implementačních projektových karet a informace týkající se řídícího mechanismu implementace strategie.Předpokladem pro úspěšné naplnění cílů Exportní strategie je především konstruktivní spolupráce mezi zainteresovanými resorty a institucemi, která umožní vytvářet koncepční řešení průřezových problémů. Důležitá je rovněž aktivní komunikace se sociálními partnery, Parlamentem ČR a odbornou veřejností.

Popis projektové karty 1 – Centrum sdílených služeb a zpravodajství pro export (back-office)

Exportní back-office je koncipována jako sdílené centrum analytických a datových služeb pro tvorbu efektivního zpravodajství pro export a jako koordinační centrum, které eviduje poptávky po exportních službách z elektronického One-Stop-Shopu (SINPRO) i z regionálních kanceláří a centrálních kanceláří organizací činných v podpoře exportu a ze zahraniční sítě. Evidence poptávky umožní dynamicky upravovat poskytování exportních služeb podle reálných potřeb exportérů a k jejich prospěchu. Exportní back-office tedy bude sloužit nejen jako datové centrum, ale i jako centrum pro operativní řízení proexportních činností a k poskytování informací pro strategický rozvoj podpory exportu.

Díky exportní back-office by mělo být za všech okolností zajištěno, že žádná poptávka nezůstane bez odezvy a že spolupracující instituce (např. ZÚ) budou vědět, jak byla poptávka vložená do systému vyřízena.

Back-office by měla dále na starosti přípravu analýz a sběr dat k identifikaci změn v globální poptávce a k přípravě podkladů pro adaptaci služeb pro export a k rozložení zahraničních sítí CzechTrade, CzechInvest a ekonomických diplomatů MZV, popřípadě i pro koordinaci činností s CzechTourismem, Českými centry a zástupci ČR v mezinárodních organizacích.

Efektivní fungování Exportní back-office je rovněž nutnou podmínkou pro to, aby byl zaveden systém One-Stop-Shop pro poskytování exportních služeb státu, protože na činnost exportní back-office by měly být napojeny informační služby pro exportéry (v současné době realizované zejména prostřednictvím Zelené linky pro export, portálem BusinessInfo, kancelářemi CzechTrade i CzechInvest a v základní podobě i některými informačními službami zastupitelských úřadů), jejichž výkon by mělo fungování exportní back-office výrazně usnadnit.

Exportní back-office by dále měla fungovat jako centrum společného vzdělávání pracovníků různých proexportních institucí a k evidenci potřeb rozvoje fyzické a datové infrastruktury zahraniční sítě. Exportní back-office by měla dále zprostředkovávat rozvoj znalostí pro export a internacionalizaci na bázi spolupráce veřejného sektoru a vzdělávacích a výzkumných institucí. Výstupem této činnosti by měla být tvorba podkladů pro evidence-based policy v podpoře exportu. Tento přístup pomůže české exportní politice nezakrnět a udržovat se vždy na špičce z hlediska nejnovějších postupů a metod využívaných na mezinárodní úrovni. Tento projekt zároveň podpoří užší praktickou spolupráci vědy a výzkumu a veřejné sféry.

Jak ukazuje praxe z velkých globálních společností i vyspělých zemí (např. USA), konsolidovaná práce s daty a informacemi (v podobě zpravodajství pro export a konkurenceschopnost) a efektivní client relations management (CRM) přináší dobré výsledky pro při tvorbě podkladů pro strategická rozhodnutí.

Cílová skupina

Orgány veřejné správy činné v podpoře exportu; zprostředkovaně bude zvýšená koordinace prostřednictvím Exportní back-office ku prospěchu i všem skupinám exportérů.

Činnosti

 1. centrum pro shromažďování, evidenci a vyhodnocování poptávek po proexportních nebo internacionalizačních službách a poptávek po českém exportu ze zahraniční sítě v systému SINPRO
 2. operativní úpravy nabídky proexportních a internacionalizačních služeb v návaznosti na vyhodnocení poptávek v CRM (SINPRO)
 3. poskytování informačně-analytické podpory veřejným institucím činným v podpoře exportu, příprava podkladů pro vyhodnocování plnění Exportní strategie a pro tvorbu dílčích strategií na jednotlivá teritoria a odvětví
 4. spolupráce na tvorbě foresightu a identifikaci klíčových trendů s potenciálem ovlivňovat český export a ekonomiku
 5. práce s analytickými nástroji a modely při vytváření zpravodajství pro konkurenceschopnost (competitive intelligence) českého exportu
 6. společné vzdělávání zaměstnanců veřejných proexportních institucí za účelem zajištění vyrovnané kvality a úrovně poskytovaných služeb
 7. sběr a centralizace informací o dění na zahraničních trzích (základní PEST informace, socio-ekonomické a politické trendy aj.), kompletace a využívání statistik o zahraničním obchodu
 8. správa a kompletace databází proexportních institucí a rozvoj SINPRO do podoby znalostní báze (knowledge base)
 9. správa databází o exportérech, subdodavatelích a společnostech v ČR a jejich poskytování dalším proexportním institucím (zejména zahraniční síti) – včetně regionálních databází
 10. doplňování informací pro BusinessInfo a do dalších informačních zdrojů pro exportéry a proexportní instituce, včetně výstupů z analýz trendů a foresight
 11. správa databáze projektů realizovaných jednotlivými proexportními institucemi a její sdílení (koordinace a operativní řízení proexportních činností)
 12. výzkum a vývoj proexportních nástrojů ve spolupráci s vysokými školami, identifikace nejlepší praxe v oblasti podpory exportu a internacionalizace a benchmarking české praxe
 13. správce internetového One-Stop-Shopu (karta 2) – včetně rozcestníku k proexportním službám

Vazba na SMK

Exportní back-office je základem institucionálního zabezpečení pro fungování zahraniční sítě i tuzemských kanceláří na pomoc a podporu exportu. Přímá vazba na projekty 1-1 a 9-42 SMK.

Aktéři

MPO

Gestor, exekuce činností 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13

MZV

Spolugesce nad projektem, doplňování poptávek a nabídek, popřípadě dalších informací dle 1 a 8, spolupráce na 4 a 6, 11, 12, využívání a zpětná vazba na 7 a 9

CzechTrade

Spolupráce s MPO na 3, 6, 9, 11, 12, exekuce a rozvoj 4, 5, 7, 8, zadávání poptávek a informací dle 1, 10, 12

CzechInvest

Spolupráce s MPO na 3, 6, 7, doplňování informací a poptávek dle 1, 9, 11, poskytování informací pro CzechTrade k 4, 5, 8

CTou, ČEB, EGAP, další resorty, samosprávy1 a kraje

Sdílení informací a poptávek dle 1, 9 a 11 (natolik, nakolik to v případě ČEB a EGAP umožňuje zákon), poskytování informací pro CzechTrade k 4, 5, 8, účast na 6

Spolupráce

Sdílení dat a informací v rámci Exportní back-office je optimální cesta ke spolupráci s Enterprise Europe Network (tato organizace sama disponuje vlastní rozsáhlou databází – možnost virtuálního síťování), ale samosprávnými organizacemi exportérů, v případě, že projeví zájem o dobrovolné sdílení informací ze svých oddělení zahraničního obchodu. V rámci projektů na rozvoj a dosažení nejlepší praxe v oblasti proexportních činností (včetně competitive intelligence, foresight aktivit a analýz trendů) se očekává spolupráce s výzkumnými institucemi a soukromým sektorem.

Harmonogram

 • Zahájení: červen 2012
 • Dokončení: květen 2013

Zajištění projektu

K zajištění chodu projektu je nutná intenzivní koordinace činností mezi MPO a jeho podřízenou organizací CzechTrade. Analytické zajištění činnosti back-office (zejména sběr dat, tvorba a propojování databází, rozvoj nových analytických metod, competitive intelligence a foresightu) by měl provádět CzechTrade, mj. vzhledem k tomu, že tyto činnosti navazují na jeho rozvojové projekty k trade intelligence a komerčnímu foresightu.

Evidence, monitoring a vyhodnocování poptávek po exportních službách a exportu z ČR, jakož o projektech na podporu exportu realizovaných podřízenými organizacemi MPO a dalšími spolupracujícími institucemi, bude provádět MPO, které bude zároveň provádět na základě vyhodnocení vývoje poptávek i případné operativní úpravy nabídky proexportních služeb. MPO rovněž bude pravidelně předkládat na základě monitoringu dat a informací podklady řídící a komunikační platformě, bude připravovat podklady pro vyhodnocení plnění Exportní strategie i pro dílčí strategie (např. regionální nebo odvětvové).

MPO bude rovněž zajišťovat spolupráci s dalšími subjekty, které budou do back-office přispívat. MZV jako spolugestor bude zejména přispívat informacemi a datovými zdroji, využívat výstupy činnosti back-office a poskytovat k nim zpětnou vazbu a podílet se na dalším rozvoji back-office.

Na služby exportní back-office by měly být napojeny informační služby pro exportéry (v současné době realizované zejména prostřednictvím Zelené linky pro export, portálem BusinessInfo, kancelářemi CzechTrade i CzechInvest a v základní podobě i některými informačními službami zastupitelských úřadů), jejichž výkon by mělo fungování Exportní back-office výrazně usnadnit.

Pro zabezpečení fungování Exportní back-office bude třeba využít efektivních nástrojů na správu a zpracování databází i nestrukturovaných dat, včetně systému SINPRO.

Metriky

 • Úspora nákladů aktérů sdílejících data s exportní back-office na analytické práce a nákup studií a informací – odstranění duplicitních projektů
 • Zefektivnění práce s informacemi v proexportních veřejných institucích, včetně pozitivních dopadů na rozhodování v oblasti průmyslové, exportní a inovační politiky
 • Úspora nákladů na duplicitní činnosti vzhledem k efektivnímu managementu poptávek a jasnému vymezení procesu jejich vyřizování
 • Míra využívání výstupů back-office a zpětná vazba od uživatelů
 • Usnadnění vyhledávání tržních nik a trhů s vysokým potenciálem pro české exportéry (příspěvek k dosahování cílů foresight aktivit dle SMK)

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře I. – Zpravodajství pro export

Doporučujeme