Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 8 – Řídící a komunikační platforma

Tento projekt se zaměřuje na definování struktury a funkcí, které by měla vykonávat řídící a komunikační platforma pro implementaci Exportní strategie a její koordinaci s dalšími politikami.

Řídící platforma má koordinační a komunikační úlohu a měla by být hybatelem implementace Exportní strategie a její komunikace veřejnosti a ve vztahu ke klíčovým zainteresovaným subjektům. Existence řídící platformy, v jejímž rámci se budou pravidelně setkávat všechny relevantní subjekty, je nutným předpokladem efektivního fungování exportního ekosystému.

Cílem řídící platformy by mělo být zajištění plynulé návaznosti proexportních činností na věcně související aktivity státu.

Praxe ukazuje, že efektivní implementace jakékoliv strategie vyžaduje efektivní orgán, který ji implementuje a je schopen najít pro opatření uskutečňovaná v rámci dané strategie shodu mezi nejvýznamnějšími zainteresovanými subjekty. Řídící a komunikační platforma je právě takovým orgánem.

Cílová skupina

Tento projekt je zaměřen zejména na koordinaci uvnitř MPO, mezi orgány veřejné správy a zástupci samosprávných organizací exportérů. Zprostředkovaně se však pozitivní dopady z jejího fungování přenesou na všechny exportéry.

Činnosti

 • definice struktury a funkce řídícího mechanismu pro implementaci Exportní strategie
 • koordinace proexportních činností a strategií s projekty a prioritami financovanými prostřednictvím intervencí z evropských fondů
 • koordinace rozvojové politiky a aktivit v oblasti zahraniční rozvojové pomoci a spolupráce s proexportními činnostmi
 • koordinace exportní strategie s implementací SMK
 • kontrola pravidelného vyhodnocování a aktualizace Exportní strategie a regionálních strategií
 • spolupráce a koordinace proexportních činností se samosprávami a synergie s politikou regionálního rozvoje
 • výměna informací a zkušeností mezi jednotlivými subjekty činnými v oblasti podpory exportu a exportéry (resp. jejich zástupci)
 • komunikace výsledků Exportní strategie směrem k veřejnosti
 • koordinace s dalšími politikami s aspektem zahraničního obchodu (energetická bezpečnost, bezpečnost, včetně vízové politiky, zahraniční politika, podpora průmyslu a inovací apod.)

Vazba na SMK

Tento koncept odpovídá přístupu vyjádřenému v projektu 1-1 (mid-office) a obsahuje přímé spojení na proces implementace SMK.

Aktéři

MPO

Gesce – 1 – 9

MZV

Spolugesce – 3, 7, 8, 9 , spolupráce 6

MPSV

Spolugesce – 2, 3, 9 (víza a trh práce),

MMR

Spolugesce – 2, 6, spolupráce 7, 9 (turismus)

ÚV, Kancelář prezidenta, PSP ČR a Senát, další resorty

Spolupráce 9

MF

Spolupráce 5

Samosprávy

Spolupráce 2, 6, 7

Spolupráce

Řídící a komunikační platforma by měla zajistit širokou spolupráci mezi veřejnými institucemi navzájem a mezi nimi a exportéry a jejich organizacemi. Z tohoto důvodu je třeba, aby se na její činnosti podílely všechny podstatné organizace exportérů (HK, SPD, AMSP, ICC ČR, UMSP, AE aj.), popřípadě zástupci největších exportérů (nebo jejich odvětvových organizací) a zástupci samospráv. Na koordinační rovině by bylo vhodné komunikovat i s EEN.

Harmonogram

 • Zahájení: červen 2012
 • Dokončení: 2020

Zajištění projektu

Pro zajištění činnosti platformy je nezbytné, aby její fungování bylo provázáno s činnostmi implementačních orgánů dalších politik (SMK, kohezní politika, zahraniční politika, rozvojová politika, podpora průmyslu a inovací, vzdělání apod.), a to na bázi informační koordinace a hledání maximálních synergií mezi těmito politikami. Nevylučuje se personální propojení platformy s těmito orgány.

Dále je nezbytně nutné, aby byla nastavena škála oblastí, jimiž se platforma má zabývat. Obecně se jeví jako vhodné, aby se tato platforma zabývala především klíčovými problémy při implementaci strategie a pravidelným monitoringem jejího plnění. Ve své činnosti by měla být platforma podporována exportní back-office, která jí bude poskytovat analytické a strategické podklady pro jednání.

Metriky

 • Efektivita při koordinaci a implementaci Exportní strategie
 • Kvalita monitoringu plnění strategie a její komunikace k zainteresovaným subjektům a veřejnosti
 • Zpětná vazba subjektů, jež se na práci v rámci platformy budou podílet

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře II.

Pravidelné novinky e-mailem