Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 9 – Obchodní politika a export na Jednotný vnitřní trh EU

A. Společná obchodní politika Evropské unie má, i přes svůj evropský charakter, klíčový význam pro uplatnění českých firem na zahraničních trzích, protože vytváří závazný právní rámec pro obchodní vztahy se zeměmi mimo EU. Ten vychází z mnohostranné úpravy v rámci dohod a ujednání WTO a z konkrétních dvoustranných dohod. Tento projekt má v maximální míře usnadnit českým vývozcům i dovozcům využít možnosti, které jim nabízí členství ČR v EU z hlediska Společné obchodní politiky.

V oblasti společné obchodní politiky se jedná o široký komplex vytváření předpokladů pro zlepšení přístupu na třetí trhy (celní sazby, netarifní a ostatní překážky obchodu se zbožím i službami, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, pravidla pro přístup k veřejným zakázkám, vytváření podmínek pro investování a další ekonomické činnosti) a zároveň pro zajištění dostatečných a levných vstupů do unijní výroby. V širší míře by projekt měl zvýšit povědomí vývozců i dovozců o podmínkách přístupu na třetí trhy i trh EU a o možnostech využití MADB a nástrojů na ochranu obchodu, a to cestou intenzivnější spolupráce zástupců státu s podnikatelskou sférou.

Při přípravě a prosazování českých pozic bude rovněž využívána síť kontaktů v institucích EU. K řešení problémů českých exportérů bude důležité maximálně využít tzv. Market Access Teams v exportních zemích.

Pro dosažení zjednodušení celních vývozních i dovozních procedur je prioritní dokončení jednání o usnadňování obchodu v rámci Rozvojové agendy WTO z Dohá. Dále se doporučuje urychleně rozpracovat projekt Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR (SMK) zaměřený na Single Window a další elektronizaci a zjednodušování celního řízení.

B. V oblasti vnitřního trhu EU je cílem této projektové karty zajištění podmínek, které českým podnikatelům umožní v maximální možné míře využít potenciálu vnitřního trh EU. Proto je třeba

 • zvýšit počet podnikatelů, kteří exportují výrobky a poskytují služby na vnitřní trh EU a
 • odstraňovat překážky na vnitřním trhu.

Ke splnění těchto cílů je třeba realizovat tyto tři okruhy činností:

 1. Projekt v návaznosti na projekt SMK č. 34  „Služby pro rozvoj podnikání“ obsahuje opatření, která zajistí kvalitní služby podnikatelům pro zahájení, rozvoj a řešení problémů jejich působení na vnitřním trhu Evropské unie.

  Proto je třeba pokračovat v realizaci opatření č. 1 a 2 projektu SMK 8_34 zaměřeného na integraci služeb do poradenského systému pro podnikatele na vnitřním trhu, rozšiřování tohoto systému a zvyšování kvality služeb. Jedná se o tyto služby:

  • Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU. Úlohou Jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu. K tomu slouží dvě hlavní funkce. Poskytování informací, které klient potřebuje, aby mohl podnikat, a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Fyzická JKM fungují na 15 obecních živnostenských úřadech a elektronické JKM lze nalézt na www.businessinfo.cz. Elektronické JKM obsahuje podrobné informace o vyřízení oprávnění v ČR, ale i další informace ohledně podnikání v rámci EU. Klient má možnost položit svůj dotaz přímo prostřednictví elektronického formuláře.
  • ProCoP (Kontaktní místo pro výrobky) informuje podnikatele o technických požadavcích, které jsou kladeny na výrobek národními a evropskými předpisy, při jeho uvádění na trh. Podnikatelé se zde mj. dozvědí, zda jimi distribuovaný výrobek je v ČR podroben předchozímu schválení nebo registraci. ProCoP rovněž poskytuje obecné informace o fungování nařízení o vzájemném uznávání a o uplatňování zásady vzájemného uznávání. Informace jsou poskytovány bezplatně a ve lhůtě patnácti pracovních dnů od podání žádosti.
  • SOLVIT představuje alternativní systém řešení sporů na vnitřním trhu. Každý občan či podnikatel se na něj může obrátit se stížností na postup českých i zahraničních úřadů, který je v rozporu s principy volného pohybu zboží, služeb i osob. Problémy řeší bezplatně, ve lhůtě max. 10 týdnů a dosahuje přitom 90% úspěšnosti.
  • Tyto služby jsou integrovány pod jednotný on-line formulář na BusinessInfo. Dotazy jsou předávány a zodpovídáno v rámci IS SINPRO obsahujícího průběžně aktualizovanou znalostní databázi obsahující informace o podmínkách podnikání v ČR i v ostatních ČS.
  • Je třeba pokračovat ve zvyšování kvality služeb, v rozšiřování elektronických procedur, které je možné vyřídit na BusinessInfo (JKM druhé generace), v aktualizaci a zvyšování kvality obsahu znalostní databáze, v nastavení vazeb a propojení mezi BusinessInfo a YourEurope (část Podniky), v identifikaci překážek na vnitřním trhu spočívajících například v neopodstatněných či nepřiměřených požadavcích kladených členskými státy na poskytovatele služeb atd.
  • Pro maximální využití potenciálu integrovaného poradenského systému je třeba zapojit další informační služby a kontaktní místa v oblasti vnitřního trhu do IS SINPRO (odborné kvalifikace, vysílání pracovníků a případně další).
  • Rovněž je třeba nastavit spolupráci BusinessInfo s gestory a portálem veřejné správy (v rámci jednotné architektury veřejných portálů) tak, aby uznávací orgány u jednotlivých povolovacích režimů byly odpovědné za aktualizaci a správnost návodů k získání oprávnění „krok za krokem“ na BusinessInfo včetně jejich anglické verze a aby garantovaly správnost příslušných formulářů.
 2. Za účelem vyššího využívání poradenského systému je třeba usilovat o zvýšení povědomí českých firem o službách poradenského systému, který je k dispozici podnikatelům na vnitřním trhu (JKM, ProCoP, Solvit), zefektivnit propagaci těchto služeb, spolupráci a komunikaci se zástupci podnikatelské sféry. Vhodná bude koordinace a předávání poptávek po službách na vnitřním trhu s poptávkou po službách pro export v rámci IS SINPRO.
 3. V pracovních orgánech EU je potřeba efektivně vytvářet a konzistentně (ve spolupráci s ostatními rezorty) prosazovat politiku ČR v oblasti vnitřního trhu, která bude vycházet z identifikovaných překážek na vnitřním trhu. Při identifikaci bariér na vnitřním trhu a formulaci priorit ČR je třeba vycházet z překážek identifikovaných v rámci integrovaného poradenského systému a aktivně spolupracovat se zástupci podnikatelských svazů a asociací. Pro přípravu a prosazování českých pozic bude využívána síť kontaktů v institucích EU.

Cílová skupina

 • A. Činnosti realizované v rámci oblasti obchodní politiky jsou přínosné pro všechny vývozce a dovozce, ale i pro další ekonomické subjekty zaměřené na investování ve třetích zemích nebo na lepší integraci do globálních hodnotových řetězců.
 • B. Cílovou skupinou služeb na vnitřním trhu jsou podnikatelé z ČR i EU, kteří působí na vnitřním trhu EU, plánují zahájit podnikatelskou činnost v ČR nebo rozšířit své podnikatelské aktivity do jiných států EU i dalšího zahraničí, i zahraniční podnikatelé.

Činnosti

A. Obchodní politika

 1. prosazování principu volného obchodu a odstraňování jeho překážek prostřednictvím aktivní role ČR v přípravě nástrojů společné obchodní politiky EU
 2. na mnohostranné úrovni aktivní podpora jednání směřujících k posílení mnohostranného obchodního systému (včetně DDA WTO), na dvoustranné úrovni prosazování sjednání Prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s významnými partnery ČR
 3. ve vztahu k partnerům na stejné ekonomické úrovni zajištění symetrických podmínek; vůči rozvojovým partnerům prosazování spravedlivých obchodních podmínek s respektováním rozvojového statutu a související přiměřenou mírou asymetrie
 4. efektivní prosazování konkrétních českých obchodních zájmů v pracovních orgánech EU (včetně spolupráce s jinými členskými státy EU s obdobným zájmem)
 5. účinná pomoc firmám při iniciování či obraně proti opatřením na ochranu obchodu
 6. podpora využívání mechanismu suspenzí dovozních cel na suroviny a komponenty s cílem posílení zvýšení exportní výkonnosti některých odvětví
 7. propagace využívání MADB a dalších nástrojů EU pro řešení překážek obchodu
 8. posílení spolupráce s podnikatelskou sférou
 9. aktivní spolupráce s českými zástupci v orgánech EU s cílem podpory českých ekonomických a obchodních zájmů (včetně poslanců Evropského parlamentu)
 10. urychlená realizace projektu Single Window (SMK), podpora elektronizace celních procedur a posilování asistenčních služeb v celní oblasti

B. Vnitřní trh EU

 1. pokračování v realizaci opatření č. 1 a 2 projektu 8_34 SMK zaměřeného na zvyšování kvality služeb a integraci JKM, ProCop, Solvit a dalších služeb na BusinessInfo a v rámci IS SINPRO, implementace JKM druhé generace, nastavení spolupráce BusinessInfo s gestory a portálem veřejné správy, nastavení vazeb a propojení mezi BusinessInfo a YourEurope (část podniky), identifikaci překážek na vnitřním trhu atd. (okruh činnosti 1)
 2. zvyšování povědomí o možnostech využití nástrojů JKM, ProCop a SOLVIT pro usnadnění obchodování na trzích EU a koordinace a předávání poptávek po službách pro na vnitřním trhu s poptávkou po službách pro export (okruh činnosti 2)
 3. efektivní prosazování konkrétních českých zájmů v pracovních orgánech EU (včetně spolupráce s jinými členskými státy EU s obdobným zájmem) (okruh činnosti 3)
 4. aktivní spolupráce s českými zástupci v orgánech EU s cílem podpory českých ekonomických a obchodních zájmů (včetně poslanců Evropského parlamentu) (okruh činnosti 3)
 5. posílení spolupráce s podnikatelskou sférou za účelem identifikace bariér na vnitřním trhu a formulace priorit ČR (okruh činnosti 3)

Vazba na SMK

Projekt explicitně navazuje na projekt SMK 36 (Obchodní politika) a na projekt SMK 34 (vnitřní trh EU).

Aktéři

A. Obchodní politika

MPO

Gesce 1 9, spolugesce 10

MZV

Spolugesce 1 7 a 9

MF

Gesce 10

další resorty a instituce

Spolupráce 1 7 a 9

B. Vnitřní trh EU

MPO

Gesce 1-5

MZV

Spolugesce 2

MV, MŠMT, MPSV

Spolugesce 1 , 2, 3, 4

další resorty

Spolupráce 3, 4

Spolupráce

V rámci projektu se předpokládá úzká spolupráce s národními svazy, oborovými asociacemi vývozců a dovozců, CEBRE, jakož i s dalšími státy EU s podobným názorem na vnitřní trh (uskupení like-minded), nebo s těmi, které mají v této oblasti stejné obchodní a ekonomické zájmy jako ČR.

Harmonogram

 • Zahájení: červen 2012
 • Dokončení: průběžně do roku 2020

Zajištění projektu

A. Obchodní politika

Na mnohostranné úrovni nadále aktivně podporovat všechny aktivity vedoucí k posílení mnohostranného obchodního systému, zejména s cílem zlepšit přístup na trhy třetích zemí a pravidla mezinárodního obchodu.

Na dvoustranné úrovni prosazovat zájmy ČR zejména při sjednávání prohloubených a komplexních dohod se zeměmi našeho prioritního zájmu. Ve vztahu k Rusku využít jeho vstup do WTO a dokončit dvoustranná jednání s EU. Ve vztahu k USA podpořit posílení spolupráce v rámci transatlantického dialogu a věnovat pozornost možnostem uzavření dohody o volném obchodu. Ve vztahu s Čínou se soustředit zejména na ochranu investic a ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Při obou úrovních jednání či při tvorbě jednostranných obchodněpolitických nástrojů řádně identifikovat národní ekonomické zájmy již v počáteční fázi tvorby. Aktivní spolupráce zástupců státu se zástupci podnikatelů po celou dobu tvorby je zcela zásadní. Pro dvoustranné obchodní dohody vytvořit konzultační týmy složené ze zainteresovaných zástupců státní správy, podnikatelských svazů a asociací a firem aktivních v daném regionu. Pro jednostranné obchodněpolitické nástroje organizovat ad hoc konzultace.

Pro řešení problémů usilovat o zvýšení povědomí českých firem o nástrojích obchodní politiky, včetně MAS, MADB a systému suspenzí dovozních celních sazeb. Zefektivnit propagaci těchto služeb a spolupráci a komunikaci se zástupci podnikatelské sféry.

B. Vnitřní trh EU

Projekt je nutné koordinovat s implementací SMK, neboť ve své většině přebírá opatření jejího projektu 8_34

Metriky

A. Obchodní politika

 • Prosazení ofenzivních a defenzivních zájmů ČR v nových obchodněpolitických nástrojích
 • Nárůst českého obchodu se zeměmi, s nimiž byly sjednány preferenční dohody, a podíl zahraničního obchodu ČR, který je těmito dohodami pokryt
 • Odstraňování překážek v přístupu na třetí trhy (snížení průměrného celního zatížení, počet a kvalita nově přijatých závazků v oblasti služeb, odstraňování netarifních překážek obchodu, příležitosti na trzích veřejných zakázek apod.). Zlepšení ochrany práv k duševnímu vlastnictví pro české firmy ve třetích zemích včetně vymahatelnosti práva (zejména chráněná česká GIs).
 • Využití systému celních suspenzí a kvót pro zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu a nástrojů na ochranu obchodu
 • Míra zapojení národních svazů, oborových asociací a podniků do tvorby společné obchodní politiky
 • Zvýšení povědomí podnikatelů o MADB a nových obchodněpolitických nástrojích.

B. Vnitřní trh EU

 • Ad činnost 1. Spokojenost uživatelů s kvalitou služeb integrovaného poradenského systému na BusinessInfo.cz
 • Ad 1. Efektivní spolupráce, koordinace a automatické sdílení informací mezi BusinessInfo.cz, Portálem veřejné správy a jednotlivými resorty
 • Ad 1. Koordinace portálu BusinessInfo.cz s portálem Your Europe část Podniky
 • Ad 1. a 2. Počet úspěšně vyřešených stížností centrem Solvit
 • Ad 2. Návštěvnost BusinessInfo.cz jako hlavního moderního informačního portálu pro podnikatele
 • Ad 2. Počet dotazů podnikatelů zodpovězených v rámci integrovaného poradenského systému v IS SINPRO
 • Ad 3 a 4. Počet odstraněných překážek na vnitřním trhu (například v oblasti odstraňování neopodstatněných a nepřiměřených požadavků kladených v ČR na poskytovatele služeb)
 • Ad 5. Míra zapojení národních svazů, oborových asociací a podniků do tvorby politiky v oblasti vnitřního trhu

Vazba na pilíře Exportní strategie

Projekt spadá do pilíře III.

Pravidelné novinky e-mailem