Akční plán pro export a internacionalizaciPopis projektové karty 6 – Mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce

Cílem tohoto projektu je využít synergie plynoucí z projektů zahraniční rozvojové spolupráce a exportních projektů (popřípadě projektů společenské odpovědnosti firem – CSR a dalších projektů založených na dobrovolných standardech) a přispět k tomu, aby se čeští exportéři mohli efektivně zapojit do projektů rozvojové pomoci (financovaných prioritně mezinárodními organizacemi a EU).

Lze konstatovat, že Česká republika dostatečně nevyužívá svého potenciálu zapojení se do mezinárodních projektů (a projektů na rozvoj soukromého sektoru), které jsou financovány ze zdrojů mezinárodních organizací (zejména EBRD, EIB, Světovou bankou, OSN apod.) a institucí, na jejichž činnost ČR sama přispívá.

Navíc, ačkoliv v ČR působí řada institucí zabývajících se podporou exportu, není zde vybudován komplexní systém koordinace zahraniční rozvojové spolupráce, exportu a rozvojového financování.

Zahraniční rozvojová spolupráce bývá navíc českými subjekty často realizována pouze jednorázově (mj. bez zajištění navazujících obchodních aktivit v daném teritoriu), což nelze považovat za efektivní využívání finančních prostředků, které ČR sama nebo prostřednictvím mezinárodních institucí na tyto aktivity vyčleňuje.

Hlavním cílem tohoto projektu je tedy v návaznosti na níže uvedené činnosti zprostředkování ucelených informací o zahraničních projektech (spolu)financovaných z mezinárodních zdrojů včetně zajištění jejich financování (prostřednictvím specializované instituce) a otevření nových příležitostí a projektů českým exportérům na zahraničních trzích.

V rámci projektu je navrhováno vytvoření české rozvojové finanční instituce. Projekt se zaměřuje rovněž na návrhy v oblasti strategie dosazování českých zástupců na posty v mezinárodních organizacích (od stážistů po vedoucí pozice), jejich vazbu na další politiky ČR a systém vyhodnocování relevantních informací (back-office). ¨

Cílová skupina

Tradiční exportéři a Born Global/Creative, zprostředkovaně i experimentální exportéři a subdodavatelé.

Činnosti

 1. vytvoření strategie pro identifikaci významných pozic a jejich obsazování v rámci mezinárodních organizací (významných pro daná teritoria)
 2. identifikace českých kontaktů v mezinárodních organizacích (nejen zástupci ČR, ale i čeští zaměstnanci těchto institucí) a aktivní networking
 3. aktivní sběr informací o příležitostech k realizaci mezinárodních projektů s exportními synergiemi a jejich následná komunikace exportérům
 4. iniciace projektů v teritoriích (prostřednictvím zahraniční sítě) a vyhledávání vhodných partnerů pro tyto projekty, jak v zemi realizace projektu, tak i v jiných zemích
 5. systém výběru cílových zemí pro zahraniční projekty (zahrnuje posouzení konkurence, benchmarks, PEST analýzu, evaluaci dopadů jednotlivých projektů atp., pravidelná evaluace výsledků projektů a jejich provedení)
 6. vzdělávání a poradenské služby pro zapojení českých exportérů do rozvojových projektů mezinárodních institucí a do projektů rozvojové pomoci EU (včetně podpory při kvalifikaci do tendrů), příprava exportérů na exekuci zahraničních projektů ve spolupráci s odborníky z praxe, včetně přípravy na uzavření smlouvy o delegované spolupráci s Evropskou komisí atp.
 7. posílení administrativy a příspěvky vybraným (relevantním) mezinárodním institucím
 8. prohloubení spolupráce s neziskovým sektorem s aktivitami v zahraničí
 9. spolupráce s exportéry v oblasti CSR a jiných dobrovolných standardů
 10. vzdělávání, stáže a získávání odborné praxe v mezinárodních institucích za účelem získání poolu vhodných českých kandidátů pro klíčové funkce
 11. zřízení české národní instituce pro rozvojové financování – ČRFI (jako součást některé z již existujících státních institucí)
 12. podpora projektů rozvojové spolupráce a partnerství na úrovni regionů, včetně oblasti vědy, zdravotnictví atp., příprava a realizace podpůrných opatření
 13. vytvoření katalogu modelových příkladů zahraničních projektů (jejich průběhu, potřebné dokumentace apod.)

Vazba na SMK

Tento projekt navazuje na SMK v koncepční úrovni.

Aktéři

MF

Gesce – 1, 3, 11 spolugesce – 5 spolupráce – 2, 6, 7, 10, 13

MZV

Gesce – 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 spolugesce – 1, 3 spolupráce – 8, 9, 11, 13

MPO

Spolugesce – 4, 5, 12 (back-office a regionální strategie), spolupráce – 2, 3, 6, 7, 9, 11

MPSV

Gesce – 8, 9 spolupráce – 13

ČEB

Exekuce – 11

MŠMT

Spolupráce – 10

CzechTrade

Spolupráce – 3, 4

CI, ČRA, samosprávy

Spolupráce – 12

MV, MO, MZd, MK, MZe

Spolupráce – 8, 9

Spolupráce

Ideální se zde jeví spolupráce co nejvíce zainteresovaných subjektů, kterými jsou v tomto případě Platforma pro rozvojovou spolupráci, neziskové organizace (např. Charita ČR apod.), komory, asociace a svazy, European Development Finance Institutions, EEN, ale taktéž i samotní exportéři se zkušenostmi z mezinárodních projektů a jejich organizace. Žádoucí je efektivní spolupráce s odborníky ze soukromého sektoru, kteří mají zkušenosti s realizací mezinárodních projektů (pro různé typy nadnárodních institucí) a mohou tak poskytnout know-how o fungování projektů v praxi. Vhodná se jeví i spolupráce s vybranými vysokými školami (VŠ).

Harmonogram

 • Zahájení: červen 2012
 • Dokončení: Základní opatření do prosince 2013 a postupné dokončení projektů do r. 2020

Zajištění projektu

Diskuze a koordinace aktivit v rámci tohoto projektu již byla zahájena například na půdě ICC ČR. Navrhované činnosti (od prvotního vytipování zahraničního projektu, přes jeho financování až do fáze realizace a vyhodnocení) je potřeba v současnosti uspořádat do jedné funkční platformy, která bude řízena skupinou složenou (popř. i specifickými pracovními skupinami složenými) ze zástupců všech spolugestorů, a případně i dalších institucí, kterých se daná činnost dotkne.

Zajištění projektu nevyžaduje navýšení personálních kapacit, na druhé straně bude vyžadovat důslednou a relativně náročnou koordinaci všech výše zmiňovaných činností. Pravděpodobně bude žádoucí vytvoření informativního školení a zabezpečení podpůrných opatření na míru pro zúčastněné subjekty.

Pro zajištění financování zahraničních projektů a taktéž zprostředkování financování (přes mezinárodní instituce) se i v tomto projektu doporučuje zřízení české rozvojové finanční instituce (ČRFI) – v tomto případě bude navýšení kapacit (i lidských, i finančních) nezbytné.

Metriky

 • Objem prostředků získaných v rámci evropských a mezinárodních projektů českými podniky
 • Zvýšení počtu a objemu exportu v rámci projektů mezinárodních institucí
 • Vznik a dlouhodobá udržitelnost české rozvojové finanční instituce (ČRFI)
 • Úspěšnost při obsazování klíčových pozic v mezinárodních a EU organizacích kvalifikovanými českými zástupci, úspěšně získané stáže
 • Počty a objemy úspěšně realizovaných projektů propojujících exportní aktivity s projekty zahraniční rozvojové spolupráce a/nebo s projekty CSR a dalšími projekty založenými na dobrovolných standardech
 • Objem prostředků získaných na poradenské služby a export těchto služeb prostřednictvím mezinárodních projektů

Vazba na pilíře

Exportní strategie Projekt spadá do pilíře II.

Pravidelné novinky e-mailem