Akční plán pro export a internacionalizaciŘídící mechanismus implementace Exportní strategie

Řídící výbor

Řídící výbor je vrcholný orgán pro implementaci Exportní strategie, který se zabývá především strategickými a koncepčními otázkami. Řídící výbor je odpovědný Vládě ČR a každoročně ji předkládá Zprávu o plnění Exportní strategie.

Řídící výbor je složen z předsedy, výkonného místopředsedy a členů. V čele Řídícího výboru stojí ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kuba. Výkonným místopředsedou je náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Milan Hovorka. Členy Řídícího výboru jsou: náměstek ministra zahraničních věcí Ing. Tomáš Dub, náměstek ministra financí Ing. Jan Gregor, náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, M.A., náměstek ministra zemědělství Ing. Martin Hlaváček, náměstek ministra životního prostředí Ing. Jakub Kulíšek, náměstek ministra obrany JUDr. Rudolf Blažek, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel, MBA, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Ing. Jan Wiesner a předseda Mezinárodní obchodní komory prof. Michal Mejstřík.

Útvar implementace

Útvar implementace koordinuje implementační proces a naplňuje pokyny Řídícího výboru. Mezi jeho hlavní úkoly tak patří především projektový management, který zahrnuje průběžné konzultace implementace, monitoring projektových týmů a řešení případných problémů a sporů. Další důležitou činností je aktivní spolupráce se sociálními partnery, Parlamentem ČR a odbornou veřejností.

Útvar implementace připravuje ve spolupráci s projektovými týmy roční Zprávu o plnění Exportní strategie, a to ve formě exekutivního shrnutí za předchozí kalendářní rok.

Projektové týmy

Z praktických důvodů, kdy je potřeba, aby realizace jednotlivých konkrétních opatření byla přímo řízena příslušnými experty, se jako nejvhodnější jeví vytvoření 12 projektových týmů řízených projektovými manažery.

Jednotlivé projektové týmy jsou výkonnými orgány Exportní strategie, odpovídají za realizaci priorit uvedených v jednotlivých projektových kartách a v této souvislosti aktivně určují vlastní konkrétní opatření vedoucí k jejich naplnění. V čele projektových týmů jsou projektoví manažeři zodpovědní za implementaci stanovených cílů, členy pak zástupci příslušných odborných útvarů MPO, zainteresovaných resortů a institucí a zástupci sociálních partnerů. Projektové týmy se schází pravidelně a výstupy o jejich činnosti jsou základem pro roční Zprávu o plnění Exportní strategie.

Schéma řídícího mechanismu

Schéma: Řídící mechanismus implementace Exportní strategie ČR 2012-2020

Pravidelné novinky e-mailem