Desatero – Ekonomické zájmy ČR v zahraničí6. Rozvojová spolupráce a možnosti její komerční návaznosti

Aktivita

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, jejímž primárním cílem je snižování chudoby a plnění Rozvojových cílů tisíciletí, s sebou přináší i možnost vylepšit povědomí o průmyslové vyspělosti České republiky a možnost rozšířit české technologie do světa.

Při snaze o zvýšení efektivnosti zahraniční rozvojové spolupráce usiluje Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou o to, aby na jednotlivé rozvojové aktivity navazovaly komerční projekty. V mnoha případech se přitom díky dobrému jménu, které získala ČR v rozvojových zemích, českým firmám daří dojednávat významné obchodní zakázky.

V některých případech komerční projekty navazují na úvodní studie či doporučení zpracovaná v rámci standardní rozvojové spolupráce, v některých pokračují bilaterální aktivity (např. dodávky technologických zařízení či dopravních systémů) již na komerční bázi. Reference, získané kontakty a úspěšná dosavadní rozvojová spolupráce tak významně posilují exportní potenciál ČR.

Věděli jste že….

…existuje nový nástroj české zahraniční rozvojové spolupráce, tzv. „B2B,“ který nabízí podnikatelské příležitosti pro české subjekty? Firmy přitom mohou na projekty v rámci tohoto nástroje české zahraniční rozvojové spolupráce získat finanční podporu z prostředků ZRS ČR.

Akce

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV na základě pozitivních zkušeností ostatních evropských dárců (Dánsko, Finsko) vytvořil nový nástroj zahraniční rozvojové spolupráce – Program rozvojově-ekonomického partnerství (B2B). Obecným cílem Programu je podpora udržitelného rozvoje a zaměstnanosti v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce. Pro rok 2013 byly vybrány dvě pilotní země – Srbsko a Etiopie.

Bezprostředním cílem programu rozvojově-ekonomického partnerství je podpora spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí (know-how) a technologií. Důraz je kladen i na zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel rozvojových zemí a na posilování konkurenceschopnosti místních firem. Program by měl také přispět k rozvoji a stabilizaci tržního prostředí v partnerských zemích. Tento nový nástroj české ZRS je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z ČR i z partnerské země.

Sektorové zaměření programu rozvojově-ekonomického partnerství je dáno sektorovými prioritami ZRS ČR, které byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 366 z roku 2010 o koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017, tedy: životní prostředí, zemědělství, sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb), ekonomický rozvoj (včetně energetiky), podpora demokracie, lidských práv a společenské transformace.

Program rozvojově-ekonomického partnerství je komplementární k ostatním aktivitám zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Zároveň využívá synergie s projekty na podporu českého exportu v souladu s usnesením vlády České republiky č. 154 o Exportní strategii České republiky pro období 2012 až 2020. V souladu s jejími cíli usilujeme o vyšší teritoriální diversifikaci českého exportu – z tohoto důvodu byla do programu zařazena Etiopie.

Success-story

  1. Firma Bohemia Miller v návaznosti na realizaci rozvojových projektů v Mongolsku uzavřela smlouvu o údržbě elektrárny v řádu desetitisíců USD.
  2. Česká firma IRCON, která v Moldavsku realizovala rozvojové projekty zaměřené na oblast zásobování vodou a sanitaci, na základě získaného renomé realizuje v Moldavsku řadu komerčních kontraktů (v řádu miliónů Kč). V zemi založila svoji pobočku.
  3. Konsorcium českých firem Inekon-Enixus, které v Srbsku realizovalo rozvojové projekty v oblasti dopravy, v rámci komerční návaznosti na tyto projekty uzavřelo kontrakty za cca 30 miliónů EUR s dobou plnění 4 let. Rovněž se v Srbsku v návaznosti na dar městských autobusů městu Bělehrad daří realizovat kontrakty za cca 2-4 milióny EUR ročně (SOR Libchavy).
  4. Mevos spol. s.r.o. zaměřující se na rozvojové projekty v oblasti zásobování vodou a sanitace založila v Bosně a Herzegovině svoji pobočku pro realizaci kontraktů na komerční bázi.
  5. Firma Geotest zpracovává technickou dokumentaci pro výstavbu regionální skládky odpadu v Bosně. Tato dokumentace bude využita při realizaci rozvojového projektu financovaného Světovou bankou.