Pojistné smlouvy

Dokument popisuje především úpravu právních vztahů v pojištění vzniklém na základě NOZ. Pojistné vztahy však mohou vznikat i na základě dalších speciálních zákonů (např. odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla, živnostenský zákon). Podrobně jsou rozebrány náležitosti pojistných smluv, základní práva a povinnosti účastníků pojistných vztahů a způsoby zániku a přerušení těchto vztahů. V neposlední řadě jsou vysvětleny typy pojištění osob, věcí a majetku.Tento článek reflektuje právní stav ke dni 1. ledna 2014, tedy stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“ nebo „Nový občanský zákoník“), v platném znění a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Podrobný obsah

Legislativní rámec

Právní vztahy v soukromém pojištění, tedy v pojištění vzniklém na základě pojistné smlouvy, upravoval zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). Tento zákon byl přijat v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a s ohledem na potřebu reflektovat nastalé změny v tržních podmínkách v soukromém pojištění (zejména v návaznosti na rozvoj nových druhů pojištění, např. pojištění finančních ztrát, pojištění úvěru a záruky,…) a přizpůsobení se právu Evropské unie. Tento zákon byl v plném rozsahu nahrazen právě Novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Některé vztahy účastníků pojištění pak upravují také zvláštní předpisy, jako např.:

 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění (dále jen „ZoPV“);
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „ZoCR“);
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „ZoŽP“), v platném znění.

Nejsou-li některé vztahy účastníků pojištění upraveny speciálními zákony, řídí se práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění Novým občanským zákoníkem. Pojistné smlouvy se ode dne účinnosti NOZ řídí tímto právním předpisem, přičemž dochází k větší smluvní volnosti stran uzavírajících pojistnou smlouvu. Smlouvy uzavřené podle předpisů platných před účinností NOZ se řídí předchozí právní úpravou, není-li stanoveno jinak.

Vymezení některých pojmů

V úvodu je nutné vyložit některé pojmy týkající se problematiky pojištění.

Účastník pojištění

 • pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany
 • pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vznikne právo nebo povinnost

Pojistitel

 • právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona (zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů)

Pojistník

 • osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu

Pojištěný

 • osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje

Oprávněná osoba

 • osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

Obmyšlený

 • osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

opu

Skupinové pojištění

 • soukromé pojištění, které se vztahuje na členy určité skupiny, blíže vymezené v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa, ale pojištěné lze bez pochybností určit alespoň v době pojistné události.

Pojistná událost

 • nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpise, na který se pojistná smlouva odvolává,
 • skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění

Pojistné

 • úplata z pojištění

Pojistná doba

 • doba, na kterou je pojištění sjednáno

Běžné pojistné

 • pojistné stanovené za pojistné období

Jednorázové pojistné

 • pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

Pojistné období

 • časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné

Škodná událost

 • skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění

Pojistné nebezpečí

 • možná příčina vzniku pojistné události

Pojistné riziko

 • míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím

Pojistný zájem

 • oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události

Pojistná hodnota

 • nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat

Nahodilá skutečnost

 • skutečnost, která je možná, a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku

Odkupné

 • část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění

Předsmluvní odpovědnost

 • informační povinnost sdělit potenciálnímu klientovi všechny potřebné skutečnosti k uzavření smlouvy

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem