Řízení o přestupcích a sankce za přestupky ukládané podle nového přestupkového zákona

Nový přestupkový zákon zjednodušuje a zpřesňuje problematiku správní odpovědnosti. Zákon o odpovědnosti za přestupky poskytuje obecnou právní úpravu správní odpovědnosti, která dosud chyběla. Článek seznamuje se základní úpravou přestupkového řízení a se sankcemi, které lze za přestupky uložit.Podrobný obsah

Úvod

V červenci 2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon, který zcela mění, zjednodušuje a zpřesňuje problematiku správní odpovědnosti. Dříve značně roztroušená právní úprava byla sjednocena do zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též jako „přestupkový zákon“), který je doplněn zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Významným přínosem nové úpravy je sjednocení přestupků, správních deliktů podnikajících fyzických osob a správních deliktů právnických osob, které jsou nově zahrnuty pod jednotný pojem přestupek. Přestupkem je dle přestupkového zákona společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Zákon o odpovědnosti za přestupky poskytuje obecnou právní úpravu správní odpovědnosti, která dosud chyběla. Obsahuje nejen obecná ustanovení o odpovědnosti, okolnostech vylučující protiprávnost, správních trestech a jejich ukládání, ale upravuje též samotné řízení o přestupcích.

Tento článek navazuje na článek s názvem „Odpovědnost za přestupky podle nového přestupkového zákona“, kdy cílem je seznámit čtenáře se základní úpravou přestupkového řízení a se sankcemi, které lze za přestupky uložit.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem