Řízení o přestupcích a sankce za přestupky ukládané podle přestupkového zákona

Článek seznamuje se základní úpravou přestupkového řízení a se sankcemi, které lze za přestupky uložit.

V polovině roku 2017 vstoupil v účinnost přestupkový zákon, který podstatně zjednodušil a zpřesnil problematiku správní odpovědnosti. Zákon o odpovědnosti za přestupky poskytuje komplexní obecnou právní úpravu správní odpovědnosti, která až do jeho vydání zcela chyběla.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon, který zcela změnil, zjednodušil a zpřesnil problematiku správní odpovědnosti (tj. odpovědnosti za přestupek jako jeden z druhů správních deliktů). Dříve značně roztroušená právní úprava byla sjednocena do zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též jako „přestupkový zákon“), který je doplněn zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Významným přínosem zmiňované právní úpravy je sjednocení přestupků, správních deliktů podnikajících fyzických osob a správních deliktů právnických osob, které jsou nově zahrnuty pod jednotný pojem přestupek. Přestupkem je dle přestupkového zákona společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Jak již bylo zmíněno, zákon o odpovědnosti za přestupky poskytuje obecnou právní úpravu správní odpovědnosti, která do té doby absentovala. Obsahuje nejen obecná ustanovení o odpovědnosti, okolnostech vylučující protiprávnost, správních trestech a jejich ukládání, ale upravuje též samotné řízení o přestupcích.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme