Aplikace systému INTRASTAT v České republiceDodávky na konsingnační a podobné sklady

210) Odesílá-li zpravodajská jednotka, která není registrována ve státě určení, zboží k uskladnění v konsignačním skladu (nazývaném také call-off-stock), v němž uskladněné zboží zůstává v majetku zpravodajské jednotky, ale je určeno k následnému prodeji jen jednomu odběrateli, do Výkazu se označuje kódem povahy transakce „12“. Fakturovanou hodnotou uváděnou do Intrastatu je hodnota, za kterou se předpokládá, že by se zboží prodalo v době jeho odeslání  do příslušného skladu.

211) Přijímá-li zpravodajská jednotka zboží k uskladnění na konsignačním skladu (nazývaném také call-off-stock), při kterém zboží zůstává v majetku jejího obchodního partnera neregistrovaného v ČR k DPH a toto zboží je určeno k následnému prodeji jedinému odběrateli, to je dané zpravodajské jednotce, do Výkazu se označuje také kódem povahy transakce „12“. Fakturovanou hodnotou uváděnou do Intrastatu je hodnota, za kterou se předpokládá, že by se zboží nakoupilo v době jeho přijetí do příslušného skladu.

212) Následná změna vlastníka zboží, které bylo do Intrastatu vykázáno s kódem povahy transakce „12“, se po skončení skladování v konsignačním a podobném prodejním skladu popsaném v předchozích dvou odstavcích, do Intrastatu již nevykazuje. I když  při ukončení skladování a změně vlastníka předmětného zboží byla dosažena cena jiná a zboží se tak vlastně prodalo za cenu nižší nebo vyšší než byla ta, na jejímž základě se určila fakturovaná hodnota při přijetí nebo odeslání zboží, původně vykázaná hodnota zboží přijatého nebo odeslaného k umístění do skladu se nemění. Vrácení zboží po jeho uskladnění v některém z výše uvedených skladů zpět, například z důvodů, že se obchod s ním nezdařil, se do Intrastatu vykazuje s kódem povahy transakce „21“ a se stejnou hodnotou, jaká byla do Intrastatu vykázána při jeho přijetí nebo odeslání na sklad.

213) Pokud si však zboží přijímá nebo odesílá (přemísťuje) z jiného nebo do jiného členského státu sám vlastník tohoto zboží, který je zaregistrován k DPH jak v ČR, tak i ve státě odeslání nebo ve státě přijetí, do Výkazu se taková operace vykazuje s kódem transakce „92“. To platí pro případy, ve kterých bude vlastník přijatého zboží toto následně prodávat v ČR tuzemskému kupujícímu s daňovým dokladem pro DPH vystaveným s jeho českým DIČ nebo bude odeslané zboží v jiném členském státě prodávat a dodávat kupujícímu z tohoto státu s daňovým dokladem vystaveným s jeho DIČ přiděleným příslušnými orgány státu určení.

Poznámka:

Jedná se o případy, ve kterých není  odeslání nebo přijetí zboží přímo spojeno se změnou vlastnictví k němu a zpravodajská jednotka si vlastně daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu i při pořízení zboží z jiného členského státu  vyhotovuje na sebe sama s DIČ přiděleném v ČR a DIČ přiděleném v jiném členském státě.