Aplikace systému INTRASTAT v České republiceZvláštní zboží a pohyby

Vysvětlení pojmu

228) Zvláštním zbožím a zvláštními pohyby zboží se pro účely Intrastatu rozumí odeslání a přijetí zboží, která jsou s ohledem na svou zvláštní charakteristiku významná pro vykazování údajů, a to s ohledem na samotný pohyb zboží nebo jeho povahu. Vykazování údajů o odeslání nebo přijetí zvláštního zboží nebo zvláštních pohybů zboží se provádí, nebo je možné je provádět, s určitými výjimkami proti obecně stanoveným pravidlům. Za takové zboží nebo zvláštní pohyb zboží se považuje:

a) zboží v malých zásilkách

b) zboží dodávané v rozebraném stavu (tzv. rozložené zásilky)

c) zboží s opačným směrem platby (například dodávky odpadu)

d) nákup a prodej průmyslových celků s povoleným zjednodušeným zařazováním zboží

e) změna ekonomického vlastnictví lodě

f)  změna ekonomického vlastnictví letadla

g) zboží dodávané do lodí a letadel

h) zboží odesílané na zařízení na volném moři nebo přijímané z tohoto zařízení

i) nákup a prodej mořských produktů

j) obchod s kosmickými loděmi a jejich pohyb

Poznámka:

Zboží s opačným směrem platby a malé zásilky jsou považovány za zvláštní zboží a zvláštní pohyby zboží pouze v ČR, s ohledem na  totožný postup s označováním zvláštního zboží a zvláštních pohybů.

229) Pokud se při vykazování údajů o zvláštním zboží a pohybech do Výkazu některé údaje nevykazují a není jmenovitě stanoveno, že se nahrazují nulou, prostor pro jejich vyplnění se ponechává volný.

Malé zásilky

230) Malé zásilky odeslaného nebo přijatého zboží, které je možné vykazovat do Intrastatu zjednodušeným, dále uvedeným způsobem, jsou zásilky, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 200 EUR. Za jednu zásilku je považováno zboží dopravované na jednu přepravní listinu (například jedna poštovní zásilka, jedna celokamiónová zásilka, jednotlivá zásilka ve sběrném kamiónu nebo vagónu apod.). 

231) Pokud je hodnota odeslané nebo přijaté zásilky zboží známa pouze v jiné měně než je EUR, k určení jedná-li se o malou zásilku s jednoduchým vykazováním údajů do Intrastatu nebo ne (tzn. pro stanovení hranice 200 EUR), se použijí stejné „Měsíční kurzy pro výpočet cla a ostatních poplatků“ jako se používají pro přepočet fakturované hodnoty uváděné do Výkazu pro Intrastat (viz též část 9 této příručky).

Vysvětlivky:

1. Hodnotu zásilky v jiné měně než je EUR nebo Kč je třeba podle „Měsíčních kurzů pro výpočet cla a ostatních poplatků“ přepočítat nejdříve na hodnotu v Kč, a tu následně na hodnotu v EUR, která se využije pro stanovení, zda se jedná o malou zásilku, či ne. Do Výkazu pro Intrastat se jako fakturovaná hodnota samozřejmě uvede hodnota v Kč.

2. Pokud zpravodajská jednotka zná hodnotu zboží v zásilce pouze v Kč, pro určení zda se jedná o malou zásilku musí tuto hodnotu přepočítat na hodnotu v EUR, i když do Výkazu pro Intrastat následně uvede jako fakturovanou hodnotu zboží jeho hodnotu v Kč.

232) Do Výkazu je možné uvádět o malých zásilkách přijatého nebo odeslaného zboží pouze tyto údaje:

 • jednotný společný kód zboží „99500000“ namísto kódu kombinované nomenklatury,
 • kód členského státu odeslání při přijetí zboží nebo kód členského státu určení při odeslání zboží,
 • výši fakturované hodnoty
 • kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „MZ“

233) Jiné údaje než uvedené v předchozím odstavci se do Výkazu o odeslání nebo o přijetí zboží s vyznačeným kódem „MZ“ neuvádějí a místo pro jejich vyplnění se ponechává volné. Využití této výhody při vykazování údajů o zásilkách malé hodnoty je věcí zpravodajské jednotky, proto není na závadu vykazovat o zboží z malých zásilek všechny předepsané údaje. Vyplní-li se do Výkazu i u malých zásilek všechny údaje stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako při odeslání nebo přijetí jiného zboží, které není zasíláno v malé zásilce, kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží MZ“ se do Výkazu pro Intrastat neuvádí.

234) Údaje o více malých zásilkách dopravovaných v jednom referenčním období do jednoho stejného státu určení nebo z jednoho stejného státu odeslání lze do Výkazu o odeslání zboží nebo o přijetí zboží za dané referenční období sečíst a vykázat souhrnně do jednoho řádku nebo věty.

Příklad:

Sto stejných malých zásilek s  různými druhy zboží, určených pro sto různých německých odběratelů je odesláno v různých dnech jednoho kalendářního měsíce do Německa. Protože každá z těchto zásilek má  hodnotu 3 000 Kč (zcela zřejmě  méně než 200 EUR) a totožný údaj o státu určení, lze všechny vykázat do Intrastatu souhrnně jako zboží podpoložky „99500000“ do státu určení „DE“ ve fakturované hodnotě 300 000 Kč s kódem „MZ“.

Rozložené zásilky

235) Za rozložené zásilky jsou považovány přijaté nebo odeslané zásilky zboží v nesmontovaném nebo v demontovaném (rozebraném) stavu z obchodních nebo dopravních důvodů. Rozumí se jimi však pouze takové části rozebraného zboží, které se zařazují do jednoho kódu kombinované nomenklatury a jsou postupně dodávány v průběhu více jak jednoho referenčního období. Do Výkazu se údaje o jednotlivých rozložených zásilkách, pokud se jejich odeslání nebo přijetí neuskuteční v jednom měsíci, uvádějí souhrnně za referenční období, ve kterém  byla odeslána nebo přijata poslední částečná (dílčí) zásilka výrobku v rozebraném stavu.

236) Údaje o odeslaném nebo přijatém zboží v časově rozložených zásilkách se do Výkazů pro Intrastat uvádějí ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako u běžných zbožových zásilek. Navíc se však musí označit kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZR“.

237) Při použití různých druhů dopravy, různých dodacích podmínek anebo výjimečně i při různém státu odeslání, přijetí i původu jednotlivých dílčích zásilek zboží dodávaného v rozebraném stavu, se do Výkazů pro Intrastat vyznačuje kód druhu dopravy a kód druhu dodací podmínky, případně stát odeslání, přijetí nebo původu, odpovídající poslední zásilce. V případě, že poslední zásilka zboží v rozebraném stavu bude dopravována poštou, která zřejmě nemohla dopravovat většinu ostatních dílčích zásilek, vyznačí se do Výkazu pro Intrastat ten druh dopravy, který se použil u předchozích dílčích zásilek převážně nebo odpovídá druhu dopravy hlavní části rozebraného výrobku. Ostatní údaje o odeslaných nebo přijatých rozložených zásilkách se do Výkazu pro Intrastat uvádějí stejně jako při odeslání nebo přijetí jiného zboží, které není zvláštním zbožím, ani se u něj nejedná o zvláštní pohyb.

Zboží s opačným směrem platby (např. odpady)

238) Zboží s opačným směrem platby se pro účely této části příručky rozumí zboží, za které není odběratelem placeno, ale naopak je za ně od jeho dodavatele inkasováno. Většinou, ne však vždy, jsou takovým zbožím odpady. Někdy se však může jednat o zboží, které odpadem není (například ojeté pneumatiky určené k protektorování). Odeslání nebo přijetí takového zboží se do Výkazu pro Intrastat označuje kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZO“.

239) S výjimkou fakturované hodnoty se do Výkazu s uvedeným kódem zvláštního pohybu „ZO“ uvádějí ostatní údaje o odeslaném nebo přijatém zboží s tzv. opačnou platbou stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako při odeslání nebo přijetí jiného zboží. Namísto částky fakturované hodnoty se do Výkazu s údaji o zboží dodávaném s opačným směrem platby uvádí vždy nula.

240) Pokud by zboží, jehož hodnota je vlastně záporná a běžně by za ně prodávající kupujícímu platil, bylo dodáváno zcela bezúplatně, do Výkazu se musí uvést s kódem povahy transakce „30“, s nulou namísto částky fakturované hodnoty a s kódem zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZO“.

Poznámka:

Odeslání nebo přijetí odpadů (ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), se kterými se neváže opačný směr platby za zboží (například prodej nebo nákup odpadů za zbytkovou hodnotu) se za zvláštní pohyb zboží označovaný kódem „ZO“ nepovažuje a jeho odeslání nebo přijetí se vykazuje stejně jako u jiného prodávaného nebo nakupovaného zboží.

Průmyslové celky s povoleným jiným zařazováním zboží

241) Za zvláštní pohyb průmyslových celků se považuje odeslání anebo přijetí součástí průmyslových (investičních) celků, o nichž je možné uvádět údaje do Výkazů pro Intrastat za určitých stanovených podmínek zjednodušeným způsobem.

242) Průmyslovým celkem je kombinace strojů, přístrojů, zařízení, vybavení, nástrojů a materiálů, které spolu tvoří velké stálé jednotky vyrábějící zboží nebo poskytující služby (např. ucelené výrobní linky, stavby „na klíč“ celých výrobních závodů nebo hotelů).

243) Dále uvedeným zjednodušeným způsobem na základě povolení ČSÚ  je možné vykazovat do Intrastatu údaje o přijatých nebo odeslaných součástech nového průmyslového celku,pokud jeho souhrnná statistická hodnota přesáhne 3 milióny EUR (cca 75 miliónů Kč).

Přijetí nebo odeslání částí průmyslového celku určeného k opětnému použití může být vykázáno do Intrastatu zjednodušeným způsobem bez ohledu na jeho hodnotu. Statistická hodnota je definována v ustanovení bodu 3 písm. A) přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března  2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, jako hodnota zboží vypočítaná na hranici ČR. Zahrnuje mimo samotnou hodnotu zboží i náklady na jeho dopravné a pojištění vzniklé u přijatého zboží mimo území ČR, u odeslaného zboží na území ČR.

244) Zjednodušení spočívá v tom, že je možné neuvádět do Výkazu pro Intrastat údaje o vlastní hmotnosti a množství zboží v doplňkových měrných jednotkách a namísto příslušné podpoložky kombinované nomenklatury lze všechny odeslané nebo přijaté součásti průmyslového celku zařazovat do určených čísel kapitoly 98 této nomenklatury. Do Výkazů  se potom vyznačují zvláštní kódy zboží, jejichž první čtyři číslice zleva jsou vždy 9880, pátá a šestá číslice odpovídá označení kapitoly kombinované nomenklatury zboží, do které patří příslušná součást průmyslového celku, a sedmá a osmá číslice je vždy nula. Současně se do Výkazu pro Intrastat musí uvést kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZI“.

245) V souladu s ustanovením poznámky ke kapitole 98 kombinované nomenklatury v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění, lze zjednodušený způsob zařazování a vykazování součástí průmyslového celku, popsaný v předchozím odstavci, provádět pouze na základě povolení ČSÚ.

246) Neúčelné je žádat o povolení ke zjednodušenému postupu při zařazování a vykazování součástí průmyslového celku v případech, ve kterých se všechny jeho komponenty zařazují do jednoho číselného kódu jiné kapitoly kombinované nomenklatury, než je kapitola 98 (například dle poznámky č. 3 nebo 4 ke třídě XVI harmonizovaného systému).

247) Žádost o povolení ke zjednodušenému postupu při zařazování a vykazování součástí  přijímaného nebo odesílaného průmyslového celku se podává písemně na adresu „Český statistický úřad, Odbor statistiky zahraničního obchodu, Na padesátém č. 81, 100 82 Praha 10“. Forma podání žádosti, která nepodléhá placení správního poplatku, není stanovena. V žádosti však musí být uvedeny údaje identifikující příslušnou zpravodajskou jednotku (název nebo jméno a příjmení, adresu, daňové identifikační číslo), jméno a příjmení tzv. kontaktní osoby (fyzické osoby, která může za zpravodajskou jednotku podat vysvětlení k podané žádosti), předpokládané datumy, kdy bude zahájeno a kdy bude ukončeno odesílání nebo příjímání jednotlivých komponentů kompletního průmyslového celku, jeho popis a jeho předpokládanou celkovou fakturovanou hodnotu. Dále i údaje o státech, do kterých nebo ze kterých budou posílány komponenty průmyslového celku a informaci, zda se jedná o nový nebo použitý průmyslový celek.

Poznámka:

Podání žádosti o povolení ke zjednodušenému postupu při zařazování a vykazování součástí  přijímaného nebo odesílaného průmyslového celku je účelné předem telefonicky konzultovat s pracovníky ČSÚ (tel. č. 274 052 213 nebo 274 052 802)

Změna ekonomického vlastnictví lodě

248) Způsobem uvedeným dále v této části je nutné do Výkazu uvádět údaje o  lodi, u které došlo ve sledovaném období k převodu ekonomického vlastnictví mezi zpravodajskou jednotkou usazenou v ČR a fyzickou nebo právnickou osobou povinnou k DPH a usazenou v některém z ostatních členských států EU.

249) Lodí se v takovém případě rozumí, v souladu s kapitolou 89 kombinované nomenklatury, loď pro námořní plavbu, lodě k vlečení, válečné lodě a plovoucí konstrukce.

250) Pojem „ekonomické vlastnictví“ znamená právo osoby povinné k DPH využívat výhod spojených s používáním lodě v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

251) Do výkazu pro Intrastat o přijetí zboží se uvádějí údaje o lodi, u které došlo ve sledovaném období k převodu ekonomického vlastnictví z osoby povinné k DPH usazené v jiném členském státě Evropské unie na zpravodajskou jednotku usazenou v České republice.

252) Do výkazu pro Intrastat o odeslání zboží se uvádějí údaje o lodi, u které došlo ve sledovaném období k převodu ekonomického vlastnictví ze zpravodajské jednotky usazené v České republice na osobu povinnou k DPH usazenou v jiném členské státě Evropské unie.

253) Do Intrastatu je třeba vykázat údaje o změně ekonomického vlastnictví k lodi bez  ohledu na skutečnost, zda předmětná loď byla skutečně do ČR přivezena nebo se v ní nacházela.

254) Do Výkazu o odeslání nebo přijetí lodě se v souladu s výše uvedenými podmínkami, uvádějí stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako při odeslání nebo přijetí jiného zboží, které není zbožím zvláštním, ani se u něj nejedná o zvláštní pohyb, ale s těmito výjimkami:

 • namísto vlastní hmotnosti v kg se vykazuje množství v kusech; 
 • fakturovanou hodnotou se rozumí celková částka, která bude fakturována v případě prodeje či nákupu lodi, snížená o případné přepravní náklady a pojistné (hodnota ze závodu odpovídající dodací podmínce Incoterms „Ex Works“, a to i když při dané obchodní operaci byla dohodnuta a použita dodací podmínka jiná);
 • jako stát odeslání se do Výkazu o přijetí zboží uvádí členský stát, ve kterém je usazena fyzická nebo právnická osoba, od které je převáděno ekonomické vlastnictví lodě na zpravodajskou jednotku usazenou v ČR;
 • pokud je předmětem změny ekonomického vlastnictví nová loď, je státem jejího odeslání uváděným do Výkazu členský stát, ve kterém byla vyrobena,
 • jako stát určení se ve Výkazu o odeslání zboží uvádí členský stát, ve kterém je usazena fyzická nebo právnická osoba na níž se převádí ekonomické vlastnictví lodě;
 • do Výkazu pro Intrastat se musí uvést kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZP“.

Změna ekonomického vlastnictví letadla

255) Letadlem, o jehož odeslání nebo přijetí se do Intrastatu vykazují údaje způsobem popsaným níže, se rozumí letadlo zařazované pod kód zbožové kombinované nomenklatury 88023000 a 88024000 (letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti převyšující 2 000 kg).

256) Pojem „ekonomické vlastnictví“ znamená právo osoby povinné k DPH využívat výhod spojených s používáním letadla v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

257) Do výkazu pro Intrastat o přijetí zboží se uvádějí údaje o letadle, u kterého došlo ve sledovaném období k převodu ekonomického vlastnictví z osoby povinné k DPH usazené v jiném členském státě Evropské unie na zpravodajskou jednotku usazenou v České republice.

258) Do výkazu pro Intrastat o odeslání zboží se uvádějí údaje o letadle, u kterého došlo ve sledovaném období k převodu ekonomického vlastnictví ze zpravodajské jednotky usazené v České republice na osobu povinnou k DPH usazenou v jiném členské státě Evropské unie.

259) Do Intrastatu je třeba vykázat údaje o převodu ekonomického vlastnictví k letadlu bez ohledu na skutečnost, zda bylo skutečně do ČR dopraveno nebo se v ní nacházelo.

260) Do Výkazu pro Intrastat se údaje o odeslání nebo přijetí letadla, v souladu s podmínkami uvedenými v této části, uvádějí stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako při odeslání nebo přijetí jiného zboží, které není zbožím zvláštním, ani se u něj nejedná o zvláštní pohyb, ale s těmito výjimkami:

 • fakturovanou hodnotou se rozumí samotná vlastní hodnota letadla bez nákladů na jeho případnou přepravu a pojištění (hodnota ze závodu odpovídající dodací podmínce Incoterms „Ex Works“, a to i když při dané obchodní operaci byla dohodnuta a použita dodací podmínka jiná); 
 • jako stát odeslání se do Výkazu o přijetí zboží uvádí členský stát, ve kterém je usazena fyzická nebo právnická osoba, od které je převáděno ekonomické vlastnictví letadla na zpravodajskou jednotku usazenou v ČR;
 • pokud je předmětem změny ekonomického vlastnictví nové letadlo, je státem jeho odeslání uváděným do Výkazu členský stát, ve kterém bylo vyrobeno;
 • jako stát určení se ve Výkazu o odeslání zboží uvádí členský stát, ve kterém je usazena fyzická nebo právnická osoba na níž se převádí ekonomické vlastnictví letadla;
 • do Výkazu pro Intrastat se musí uvést kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZL“.

Zboží dodávané do lodí a letadel

261) Za zboží dodávané do lodí a letadel ve smyslu této kapitoly je považováno různé zboží určené pro posádky a cestující těchto dopravních prostředků, většinou ke spotřebě v průběhu letu nebo plavby do jiného členského státu. Dále sem patří i výrobky určené pro provoz motorů, strojů a dalších zařízení lodí nebo letadel, například pohonné hmoty, oleje nebo maziva.

262) Podmínkou pro možnost využít zjednodušený způsob vykazování údajů do Intrastatu o zboží dodávaném do lodě nebo letadla  je skutečnost, že osoba, která má předmětnou loď nebo letadlo v ekonomickém vlastnictví, je osobou usazenou v jiném členském státě EU než je ČR. Ekonomickým vlastnictvím se rozumí právo osoby využívat výhod spojených s používáním lodě nebo letadla v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

263) Zjednodušeným způsobem je možné do Intrastatu vykazovat jen údaje o odeslání zboží, které je na území ČR dodáváno do lodí a letadel, které mají v ekonomickém vlastnictví osoby z jiných členských států EU a toto zboží není přímo určeno k dodání do třetí země. Do Výkazu se údaje o dodání takového zboží zaznamenávají stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako při odeslání jiného zboží, které není zbožím zvláštním, ani se u něj nejedná o zvláštní pohyb, ale s  těmito výjimkami:

 • zboží náležející do kapitol kombinované nomenklatury 1 až 24 se označuje zbožovým kódem 99302400;
 • zboží náležející do kapitoly kombinované nomenklatury 27 se označuje zbožovým kódem 99302700;
 • zboží náležející do jiných kapitol kombinované nomenklatury než je 1 až 24 a 27 se označuje zbožovým kódem 99309900;
 • stát určení může být vyjádřen zjednodušeně uvedením kódu „QR“;
 • není třeba uvádět údaj o vlastní hmotnosti odesílaného zboží, vyjma zboží náležejícího do kapitoly 27 kombinované nomenklatury (vykázaného pod kódem 99302700), u kterého je nutné vlastní hmotnost vykázat;
 • neuvádí se  údaj o množství zboží v doplňkových měrných jednotkách;
 • do Výkazu pro Intrastat se musí uvést kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZL“

Poznámka:

Výše uvedeným zjednodušeným způsobem se do Intrastatu vykazují jen údaje o zboží dodaném do letadel odlétajících z ČR a letících na letiště jiného členského státu, a to i když po mezipřistání mají dále  pokračovat  v letu do třetí země.

Zboží odesílané do zařízení na volném moři nebo přijímané z něj

264) Dále uvedený zjednodušený postup pro uvádění údajů do Výkazu o přijetí zboží ze zařízení na moři, nebo o odeslání zboží na zařízení na moři, je možný pouze v případech, ve kterých jsou těmito zařízeními instalovanými na volném moři mimo statistické území jakéhokoliv členského státu  Evropské unie zejména těžební a průzkumné plošiny anebo přístroje.

265) Pravidla zjednodušeného postupu vykazování údajů do Intrastatu popsaná v tomto článku se týkají pouze dodávek výrobků pro posádku a pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení zařízení na volném moři nebo výrobků, které zařízení na volném moři vyrábí nebo zboží, které je jeho prostřednictvím získané, například produkty těžené z mořského dna nebo podloží.

266) Do výkazu pro Intrastat o přijetí zboží se uvádějí údaje níže popsaným zjednodušeným způsobem, jestliže je zboží dodáváno:

a) do České republiky ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má jiný členský stát EU výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží,

b) z jiného členského státu EU do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má Česká republika výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží nebo

c) ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má jiný členský stát EU výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží, do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má Česká republika výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží.

267) Do výkazu pro Intrastat o odeslání zboží se uvádějí údaje níže popsaným zjednodušeným způsobem, jestliže je zboží dodáváno:

a) z České republiky do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má jiný členský stát  Evropské unie výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží,

b) do jiného členského státu Evropské unie ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má Česká republika výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží.

c) ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má Česká republika výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží do zařízení na volném moři, kde má jiný členský stát  Evropské unie výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží,

268) O zboží odeslaném na zařízení na moři, nebo zpět přijatém z tohoto zařízení, se do výkazu pro Intrastat uvádějí údaje stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako při odeslání nebo přijetí jiného zboží, které není zbožím zvláštním, ani se u něj nejedná o zvláštní pohyb, ale s  těmito výjimkami:

 • zboží náležející do kapitol kombinované nomenklatury 1 až 24 se označuje zbožovým kódem 99312400;
 • zboží náležející do kapitoly kombinované nomenklatury 27 se označuje zbožovým kódem 99312700;
 • zboží náležející do jiných kapitol kombinované nomenklatury než je 1 až 24 a 27 se označuje zbožovým kódem 99319900;
 • stát odeslání na Výkazu pro Intrastat o přijetí zboží může být  vyjádřen kódem „QV“,
 • stát určení u odeslaného zboží může být vyjádřen kódem „QV“;
 • není třeba uvádět údaj o vlastní hmotnosti odeslaného nebo přijatého zboží, vyjma zboží náležejícího do kapitoly 27 kombinované nomenklatury (vykázaného pod kódem 99312700), u kterého je nutné vlastní hmotnost vykázat;
 • s výjimkou zboží zařazovaného do kapitoly 27 kombinované nomenklatury (vykázaného pod kódem 99312700), je nepovinné uvádění údajů o množství zboží v doplňkových měrných jednotkách;
 • do Výkazu pro Intrastat se musí uvést kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZT“.

Nákup a prodej mořských produktů 

269) Za mořské produkty se pro účely výkladu tohoto článku považují produkty rybolovu, minerály a další použitelné produkty a všechny ostatní produkty, které ještě nebyly vyloženy loděmi pro námořní plavbu. Prakticky je to vše co je vyloveno a jinak získáno z moře, zejména  ryby, plody moře,  minerály, ale i například výrobky z  produktů zhotovené na lodích, před jejich vyložením v přístavu některého z členských států nebo přeložením na jinou loď.

270) Lodí ve vlastnictví ČR je v rámci tohoto článku mořská loď, kterou má v ekonomickém vlastnictví osoba usazená v ČR. Lodí ve vlastnictví jiného členského státu EU se rozumí mořská loď, která je v ekonomickém vlastnictví osoby usazené v jiném členském státě EU. Ekonomické vlastnictví znamená právo osoby využívat výhod spojených s používáním lodě v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

271) Do výkazu pro Intrastat o odeslání zboží se uvádějí údaje o mořských produktech:

a) vyložených z mořské lodi ve vlastnictví ČR v přístavu jiného členského státu EU,

b) získaných loděmi ve vlastnictví jiného členského státu EU z lodě ve vlastnictví ČR.

272) Do výkazu pro Intrastat o přijetí zboží se uvádějí údaje o mořských produktech získaných z lodě ve vlastnictví jiného členského státu Evropské unie na loď ve vlastnictví České republiky.

273) Jako stát přijetí se do výkazu pro Intrastat o odeslaných mořských produktech uvádí kód členského státu EU, který má ve vlastnictví loď, ze které byly získány mořské produkty na loď ve vlastnictví ČR (kód členského státu, ve kterém má sídlo ten, kdo má v ekonomickém vlastnictví loď z níž byly získány mořské produkty na loď v ekonomickém vlastnictví osoby usazené v ČR). Státem přijetí uváděným do výkazu pro Intrastat o odeslaných mořských produktech může být i členský stát EU, ve kterém se nachází přístav vyložení mořských produktů z mořské lodi ve vlastnictví ČR (loď v ekonomickém vlastnictví osoby usazené v ČR).

274) Jako stát odeslání se do výkazu pro Intrastat o přijetí mořských produktů uvádí kód státu, který má ve vlastnictví loď, ze které byly získány mořské produkty lodí ve vlastnictví České republiky.

275) Údaje o odeslaných nebo přijatých mořských produktech se ve Výkazu pro Intrastat musí označit uvedením kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZM“.

18.11. Obchod s kosmickými loděmi a jejich pohyb

276) Pro účely pravidel uvedených v tomto článku:

a) „kosmická loď“ značí systém, který je schopen letět za hranice zemské atmosféry;

b) „ekonomické vlastnictví“ znamená právo osoby povinné k DPH využívat výhod spojených s používáním kosmické lodě v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

277) Do výkazu pro Intrastat o odeslání zboží se vykazují údaje o vypuštění kosmické lodi postavené v České republice, u které došlo k převodu ekonomického vlastnictví z osoby usazené v ČR na osobu usazenou v jiném členském státě EU, který se do výkazu odeslání vykáže příslušným kódem jako stát určení.

278) Do výkazu pro Intrastat o přijetí zboží se vykazují údaje o vypuštění kosmické lodi, u které došlo k převodu ekonomického vlastnictví z osoby usazené v jiném členském státě EU na osobu usazenou v České republice. Kód státu, ve kterém je usazena osoba převádějící ekonomické vlastnictví ke kosmické lodi se do Intrastatu vykazuje jako stát odeslání.

279) Ostatní údaje o odeslané nebo přijaté kosmické lodi se do výkazu pro Intrastat uvádějí stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako při odeslání nebo přijetí jiného zboží, které není zbožím zvláštním, ani se u něj nejedná o zvláštní pohyb, ale s těmito výjimkami:

 • fakturovanou hodnotou odeslané nebo přijaté kosmické lodi je samotná její hodnota bez nákladů na její přepravu a pojištění (tzv. hodnota ze závodu odpovídající dodací podmínce Incoterms „Ex Works“, a to i když při dané obchodní operaci byla dohodnuta a použita dodací podmínka jiná;
 • údaje o odeslané nebo přijaté kosmické lodi ve Výkazu pro Intrastat musí označit uvedením kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZK“.