Aplikace systému INTRASTAT v České republiceZměny a opravy údajů ve výkazech

Postup při opravách Výkazů předaných celnímu úřadu

280) Opravy nepřesných anebo chybných údajů, uvedených ve Výkazech pro Intrastat za referenční období roku 2011 se provádějí podle předpisů z roku 2011, s možným využitím publikace „Příručka pro Intrastat CZ 2011“.

281) Opravy nepřesných anebo chybných údajů, uvedených ve Výkazu pro Intrastat vyhotoveném a odeslaném celnímu úřadu elektronicky, se provádějí podle instrukcí k použití jednotlivých způsobů elektronického předávání dat, to je postupem uvedeným v provozní dokumentaci pro obsluhu příslušného programového vybavení systému Intrastat.

282) Opravy nepřesných anebo chybných údajů z výkazu pro Intrastat na předepsaném tiskopisu k vykázání údajů o jednorázovém odeslání nebo přijetí zboží, který již byl předán celnímu úřadu, se provádějí vyhotovením celého nového, správného  a úplného Výkazu v listinné podobě za referenční období, za které byl předán výkaz nesprávný. Stejným způsobem je nutné provádět i opravy Výkazu, ve kterém některé údaje chyběly nebo zde byly uvedeny navíc. Nový doklad se správnými údaji se v pravém horním rohu zřetelně označí slovem „OPRAVA“. Řádky s doplněnými nebo opravenými údaji se na pravém okraji tiskopisu výkazu označují křížkem.

Termíny oprav chyb a nepřesností v již předaných Výkazech

283) Následné opravy chybných a nepřesných údajů ve Výkazu je třeba provést co nejdříve po jejich zjištění tak, aby opravené údaje celní úřad obdržel nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se zpravodajská jednotka o opravované chybě nebo nepřesnosti dozvěděla.

284) Jakékoliv opravy a změny Výkazů předaných celnímu úřadu elektronicky nebo na předepsaných tiskopisech se neprovádějí, není-li možné předat celnímu úřadu nové opravené údaje nebo chybějící údaje do ukončení lhůty k předání Výkazu za měsíc červen roku, který následuje po roce, v němž bylo referenční období s nesprávně vykázanými údaji. To znamená, že opravovat chybné nebo nepřesné údaje a doplňovat chybějící údaje ve Výkazech za daný kalendářní rok může zpravodajská jednotka z hlediska časového provádět jen do 10. nebo 12. pracovního dne měsíce července v roce následujícím po roce, v němž byly opravované údaje za některý měsíc vykázány. Desátý pracovní den července je konečným termínem pro opravy údajů vykázaných za předchozí rok na Výkazech v listinné podobě, dvanáctý pracovní den pro opravy údajů na Výkazech předávaných v elektronické podobě.

Příklady:

1. Chybné údaje na Výkazech o odeslání zboží v září 2011, které byly předány celnímu úřadu v  elektronické podobě  dne 18. října 2011, se opravují tak, aby opravené údaje obdržel celní úřad nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se zpravodajská jednotka o opravované chybě nebo nepřesnosti dozvěděla, ne však později jak do 19. července 2012, který je posledním dnem pro předání Výkazů v elektronické podobě za měsíc červen 2012.

2. Chybné údaje na Výkazech o odeslání zboží v prosinci 2011, které byly předány celnímu úřadu v listinné podobě na předepsaných tiskopisech dne 13. ledna 2012, se opravují tak, aby opravené údaje obdržel celní úřad nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se zpravodajská jednotka o opravované chybě nebo nepřesnosti dozvěděla, ne však později než do 17. července 2012, který je posledním dnem pro předání Výkazů v listinné podobě na tiskopisech za měsíc červen 2012.

3. Chybné údaje na Výkazech o přijetí zboží v listopadu  2012, které se mají předat  celnímu úřadu v elektronické podobě nejpozději dne 17. prosince 2012, se opravují tak, aby opravené údaje obdržel celní úřad nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se zpravodajská jednotka o opravované chybě nebo nepřesnosti dozvěděla, ne však později než do 17. července 2013, který je posledním dnem pro předání Výkazů v listinné podobě na tiskopisech za měsíc červen 2013.

Chyby a nepřesnosti, které není třeba opravovat

285) V již předaných Výkazech není třeba opravovat chybně nebo nepřesně uvedené údaje o fakturovaných hodnotách, pokud se těmito opravami nezmění o více než 5 % do Intrastatu vykázaná nepřesná nebo chybná fakturovaná hodnota.

Vysvětlivky:

1. Pětiprocentní limit možnosti neopravovat do Intrastatu vykázané chybné údaje o fakturované hodnotě se vztahuje přímo k nepřesně vykázanému údaji o fakturované hodnotě zboží.

2. Pro určení pětiprocentního limitu není  rozhodující, zda se nesprávně vykázaná fakturovaná hodnota opravou sníží nebo zvýší.

3. Stanovený limit 5 % dává pouze možnost neopravovat nepřesně nebo chybně uvedené údaje o fakturovaných hodnotách odeslaného nebo přijatého zboží. Dodatečná oprava jakéhokoliv nepřesně nebo chybně ve Výkazu uvedeného údaje není na závadu.

4. Využití možnosti neopravovat chybně nebo nepřesně vykázané údaje o fakturované hodnotě zboží do Intrastatu může ovlivnit skutečnost, zda zpravodajská jednotka uvádí do výkazu pro Intrastat údaje souhrnně nebo jednotlivě, i když nejsou mimo hodnoty a množství zboží rozdílné.

Příklad:

Zpravodajská jednotka vykáže za měsíc duben 2012 celkem 10 případů odeslání zboží zařazovaného do stejného kódu kombinované nomenklatury, se shodným druhem dopravy, povahy transakce, země určení, stejnými dodacími podmínkami i vyznačením kódu zvláštního pohybu a statistického znaku v celkové hodnotě 10 miliónů Kč. Hodnota zboží v jednotlivém případě byla vždy 1 milión Kč. V červnu 2012 zpravodajská jednotka zjistí, že u prvního a třetího případu uvedla chybně hodnotu vždy o 100 tisíc Kč větší. V případě, že do výkazu pro Intrastat uvedla informace o zboží podle jednotlivých případů (jako samostatných 10 vět –řádků), opravu vykázané hodnoty u  prvního a třetího případu  je povinna provést, protože nutné snížení vykázané hodnoty 1milión Kč o 100 tisíc je vyšší než o 5%. Pokud se vykáže daná transakce souhrnně (jednou větou – řádkem), oprava se provádět nemusí. Ve výkazu uvedená hodnota 10 miliónů Kč je celkem nepřesná o 200 tisíc, to znamená pouze o 2%.

286) Stejně jako u oprav nepřesných nebo chybných údajů o fakturované hodnotě vykázané do Intrastatu se postupuje při opravách výkazů pro Intrastat s nepřesně nebo chybně uvedenými údaji o množství odeslaného nebo přijatého zboží, to je s údaji o jeho vlastní hmotnosti anebo o jeho množství v doplňkových měrných jednotkách.

287) Ve výkazech pro Intrastat již předaných celnímu úřadu není proto třeba opravovat chybně nebo nepřesně uvedené údaje o vlastní hmotnosti nebo množství v doplňkové měrné jednotce, nezmění-li nesprávně vykázaný údaj o více než 5 %.

Vysvětlivky:

1. 5% limit možnosti neopravovat do Intrastatu vykázané chybné údaje o množství zboží (vlastní hmotnosti nebo množství v doplňkových měrných jednotkách) se vztahuje přímo k nepřesně vykázanému údaji o množství zboží.

2. Pro určení pětiprocentního limitu není  rozhodující, zda se nesprávně vykázaná vlastní hmotnost nebo množství v doplňkové měrné jednotce opravou sníží nebo zvýší.

3. Stanovený limit 5 % dává pouze možnost neopravovat nepřesně nebo chybně uvedené údaje o množství odeslaného nebo přijatého zboží. Dodatečná oprava jakéhokoliv nepřesně nebo chybně ve Výkazu uvedeného údaje není na závadu.

288) Následné opravy do Intrastatu vykázaných chybných nebo nepřesných údajů o odeslaném nebo přijatém zboží, jiných než jsou údaje o fakturované hodnotě a množství zboží, se v již celnímu úřadu předaných Výkazech nemusí provádět, nepřesahuje-li hodnota, ke které se nesprávný, chybějící nebo nadbytečný údaj vztahuje, 1 000 Kč.

Vysvětlivky :

1.  To znamená, že se nemusí opravovat ty věty nebo řádky ve Výkazu s deklarovanou hodnotu zboží do jednoho tisíce Kč, ve kterých je  chybně uvedena nomenklatura zboží, kód státu odeslání, původu či určení, kód povahy transakce, kód skupiny dodacích podmínek nebo kód druhu dopravy, případně i  statistický znak nebo kód zvláštního pohybu.

2. Stanovený limit (jen věty a řádky s hodnotou do jednoho tisíce Kč) dává pouze možnost neopravovat nepřesně nebo chybně uvedené údaje o odeslaném nebo přijatém zboží. Dodatečná oprava jakéhokoliv nepřesně nebo chybně ve Výkazu uvedeného údaje není na závadu.

Dobropisy a opravy vykázaných hodnot zboží

289) Poskytne-li prodávající kupujícímu dobropis, kterým následně sníží cenu dodaného a do Intrastatu vykázaného zboží, například na základě uznané reklamace vadného plnění kupní smlouvy (třeba z důvodů špatné kvality zboží), musí zpravodajská jednotka vykázané údaje o hodnotě zlevňovaného zboží v původním Výkazu o jeho přijetí nebo odeslání opravit. Takovou opravu nemusí ale provádět, pokud dobropisovaná částka spolu s případnými dalšími rozdíly nepřesně či chybně vykázaného údaje o fakturované hodnotě zboží nepřesáhne 5% daného nesprávně vykázaného údaje.

Příklady:

1. Zpravodajská jednotka prodá  a odešle v únoru  2012 na Slovensko 20 strojů, každý v hodnotě 1 miliónu Kč. Do výkazu pro Intrastat za únor 2012 vykáže odeslání těchto strojů za 20 miliónů Kč souhrnně v jedné větě (řádku).

V říjnu 2012 uzná reklamaci ne zcela kvalitního provedení 5 kusů těchto strojů a jejich slovenskému kupujícímu poskytne dodatečně 10% procent  slevy z jejich ceny v celkové výši 0,5 miliónu Kč. Protože celková výše poskytnuté slevy je nižší než 5% z nepřesné hodnoty souhrnně  uvedené ve Výkazu  o odeslání daného zboží  za měsíc únor 2012, zpravodajská jednotka tento Výkaz dodatečně opravovat nemusí. Původně uvedenou, nyní nepřesnou, hodnotu 20 miliónů Kč není třeba na správnou hodnotu 19,5 miliónů Kč opravovat, protože by se opravou nezměnila o více jak 5%, ale pouze o 2,5%..

2.  Zpravodajská jednotka prodá  a odešle v březnu 2012 na Slovensko zase 20 strojů, každý v hodnotě 1 miliónu Kč. Do Výkazu za březen 2012 vykáže odeslání těchto strojů v dvaceti  větách (řádcích) vždy po jednom  kuse s hodnotou 1 milión Kč podle faktur a jednotlivých zásilek pro dvacet  různých odběratelů.

 V srpnu  2012 uzná reklamaci kupujícího na nekvalitní provedení 5 kusů těchto strojů  odeslaných na Slovensko a jejich pěti různým slovenským kupujícím poskytne dodatečně 10%  slevy z jejich ceny v celkové výši 0,5 miliónů Kč. Protože v pěti ve Výkazu pro Intrastat uvedených větách (řádcích) je vykázána nepřesná hodnota 1milión Kč namísto správné 900 tisíc Kč, všech pět nepřesných údajů musí zpravodajská jednotka opravit. Opravou se totiž  vykázaný nepřesný údaj změní o 10 %.

290) Při poskytnutí dobropisu, kterým je prodávajícím vrácena (dobropisována) zpět kupujícímu celá uhrazená cena za dodané zboží, bez ohledu na skutečnost, vztahuje-li se takový úplný dobropis na celou zásilku zboží nebo jen na některou její část (například na 10 metrů z celkově dodaných 100 metrů látky nebo na 1 pračku ze zásilky celkem 20 praček), ve Výkazu uvedené údaje se již následně neopravují a původně uvedená hodnota zboží před poskytnutím dobropisu se nemění. Takový dobropis se prakticky v Intrastatu vůbec nevykáže. Přitom není rozhodující, zda kupující zboží, kterého se dobropis týká, vrací zpět prodávajícímu nebo si ho ponechá, případně ho sám zničí (vrácení zboží se do Intrastatu vykazuje).

Příklady:

1. Zpravodajská jednotka prodá a odešle v květnu 2012 do Německa osobě, se kterou je pouze v obchodním vztahu, 10 strojů, každý za jeden  milión Kč. V srpnu 2012 uzná reklamaci naprosté nepoužitelnosti 2 kusů z těchto strojů a odběrateli dobropisuje jejich celou hodnotu ve výši dvou  miliónů Kč. Protože se jedná o tzv. úplný dobropis, Výkaz pro Intrastat za květen 2012 se neopravuje a poskytnutí dobropisu se do Intrastatu nijak nevykazuje a nepromítá. Přitom není rozhodující, zda se vadné dobropisované dva stroje vrátí zpět prodávajícímu nebo ne. Pokud by se vracely, vykazují se do Intrastatu s kódem povahy transakce „21“a s původní hodnotou vykázanou při jejich dodání

2. Zpravodajská jednotka prodá  a odešle v květnu 2012 do Itálie 10 strojů, každý za jeden  milión Kč. V srpnu 2012 uzná reklamaci naprosté nepoužitelnosti všech 10 strojů a kupujícímu dobropisuje jejich celou hodnotu ve výši 10 miliónů Kč. Protože se jedná o tzv. úplný dobropis, Výkaz pro Intrastat za květen 2012 se neopravuje a poskytnutí dobropisu se do Intrastatu nijak nevykazuje a nepromítá. Opět není rozhodující, zda se vadné výrobky vrátí zpět prodávajícímu a do Intrastatu se vykáží s kódem povahy transakce „21“ nebo se vůbec nevrátí.

291) Následně se musí opravovat do Intrastatu vykázané údaje o fakturovaných hodnotách zboží, které se dohodou mezi kupujícím a prodávajícím dodatečně upřesní a změní. Dojde-li k takové změně, Výkaz s uvedenými nepřesnými hodnotovými údaji se ale opravovat nemusí, není-li rozdíl mezi původní a nově stanovenou hodnotou větší jak 5 %.

292) Do Intrastatu vykázané hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží se však neopravují, dojde-li následně k takové změně původní ceny zboží, která nijak nesouvisí s možnou opravou základu DPH, jako například při poskytnutí věrnostní odměny kupujícímu. Povinnost opravovat již vykázané údaje o hodnotě zboží nemá zpravodajská jednotka také v případech vyplývajících z poskytnutých skont, bonusů, rabatů a podobných cenových úprav, pokud nejsou předmětem opravy základu DPH.

Jiná pravidla o opravách Výkazů předaných celnímu úřadu

293) Dodatečně se neopravují údaje uvedené v již předaném Výkazu o odeslaném nebo přijatém zboží v případech, kdy se celá zásilka zboží nebo i jen její část vrací zpět (zpětné přijetí  původně odeslaného nebo zpětné odeslání původně přijatého zboží se většinou označí kódem transakce „21“).

Příklad:

Neruší se  a neopravují se údaje ve Výkazu za měsíc duben 2012, ve kterém zpravodajská jednotka uvedla údaje o prodaných a odeslaných 10 chladničkách, i když se jí všech 10 chladniček, nebo jen 3 chladničky, následně v rámci reklamačního řízení v červenci 2012 vrátí zpět. Vrácení chladniček se do Intrastatu za červenec 2012 vykáže, a to do Výkazu o přijatém zboží s kódem povahy transakce „21“.

294) Pokud zpravodajská jednotka s velkou pravděpodobností předpokládá následnou změnu vykazované hodnoty zboží a v době, kdy vyhotovuje Výkaz pro Intrastat a lze již takovou změnu vykalkulovat, v zájmu omezení následných oprav může do Výkazu za příslušné sledované období uvést rovnou hodnotu předpokládanou. Výše případné úhrady provedené v souvislosti s převzetím nebo odesláním zboží, hodnota uvedená ve faktuře přiložené k zásilce zboží apod. nejsou v takovém případě vůbec rozhodující. Neuskuteční-li se předpokládaná následná úprava hodnoty nebo bude v jiné výši, než jak jí promítla zpravodajská jednotka do příslušného Výkazu, musí se původně uvedený údaj s předpokládanou upravenou hodnotou opravit na údaj skutečný. I v tomto případě je však využitelné   pravidlo o možnosti neopravovat nepřesné nebo chybné hodnoty, pokud se těmito opravami nezmění již vykázaná hodnota o více nebo méně jak 5 %.

Příklad:

V kupní smlouvě je uvedeno, že  dohodnutá cena zboží za každý dodaný kus se po odebrání více jak jednoho tisíce kusů výrobků v daném roce sníží následně o 10 %. Vzniklý přeplatek na ceně bude odběrateli dodavatelem vrácen. Protože odběratel je přesvědčen, že těchto výrobků letos odebere více jak tři tisíce, může do Intrastatu vykazovat rovnou hodnoty vycházející z ceny o 10 % nižší, i když za výrobky musí platit cenu bez snížení v souladu s fakturami, které jsou na jednotlivé zásilky dodavatelem předkládány. V nepředpokládaném případě neodebrání alespoň tisíce kusů těchto výrobků, a tím nezískání dané cenové výhody, bude muset odběratel údaje uvedené do Výkazů pro Intrastat následně opravit na údaje o hodnotách vycházejících z cen nesnížených. 

295) Následně se neopravují údaje ve Výkazech pro Intrastat a do Intrastatu se vůbec nevykazují následné změny v označených transakcích se zbožím, pokud kód transakce byl podle předpokladů v době uvedení do Výkazu správný, ale pozdější nakládání se zbožím těmto předpokladům neodpovídá. Jedná se například o dodatečné dohody a rozhodnutí o nevrácení zboží po jeho zpracování dle smlouvy nebo o nevrácení zboží původně určeného k takovému zpracování, o nevrácení zboží po jeho dlouhodobém skladování na jiném než konsignačním či distribučním skladu nebo po jiném dočasném přijetí nebo odeslání k dočasnému použití na dobu delší než dva roky.