Aplikace systému INTRASTAT v České republicePojmy a zkratky

Pojem nebo zkratka Význam
Členský stát Členský stát Evropské unie
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
DIČ Daňové identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby  k dani z přidané hodnoty, přidělované finančním úřadem 
Dovoz Obdržení zboží ze třetí země, která není členem Evropské unie, pokud je toto zboží do ČR dopraveno pod celním dohledem
DPH Daň z přidané hodnoty
EU Evropská unie
Finanční leasing Pronájem zboží, při kterém je smluvně dohodnuto a předpokládá se, že po jeho skončení se nájemce stane vlastníkem zboží
GŘC Generální ředitelství cel
Incoterms Mezinárodní obchodní dodací podmínky (International Commercial Terms) vyhlašované mezinárodní obchodní komorou
Intrastat Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy, zejména při vnitrounijním obchodu
Jednorázový výkaz Výkaz pro Intrastat, který může podat zpravodajská jednotka, která zatím neměla povinnost vykazovat údaje do Intrastatu a jednorázově dosáhla prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce již žádné jiné zboží neodešle nebo nepřijme, s tím, že po jednorázovém výkazu se nepodávají negativní hlášení. Jednorázový výkaz se podává  zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží    
JSD „Jednotný správní doklad“ – označení písemného celního prohlášení podávaného celním orgánům v předepsané elektronické formě nebo na stanoveném tiskopise za účelem propuštění zboží celním orgánem do příslušného vývozního nebo dovozního celního režimu či pro přidělení jiného celně schváleného určení
Koruna česká
Kombinovaná nomenklatura Nomenklatura celního sazebníku EU (osmimístná zbožová nomenklatura vytvořená rozšířením šestimístné nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží)
MJ Doplňková měrná jednotka, ve které  se vykazuje množství přijatého nebo odeslaného zboží (např. počet kusů, litrů, metrů…). Je označena příslušným kódem v kombinované nomenklatuře (v celním sazebníku). Jedná se o druhý ukazatel vedle vlastní hmotnosti zboží, který je uveden u řady položek kombinované nomenklatury, ne však u všech
Negativní hlášení Výkaz pro Intrastat, kterým se oznamuje, že za příslušné referenční období (kalendářní měsíc) nedošlo k žádnému odeslání anebo přijetí zboží, o kterém se musí uvádět údaje do výkazu pro Intrastat
Odeslání Odeslání zboží vykazovaného v systému Intrastat, které opouští území ČR (včetně zboží vraceného do jiného členského státu EU jeho dodavateli)
Povahy transakce Charakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, přičemž transakcí se rozumí jakákoliv operace, ať už obchodní nebo neobchodní, která vede k pohybu zboží zahrnovaného do Intrastatu
Přijetí Přijetí zboží vykazovaného v systému Intrastat, které vstupuje na území ČR (včetně vráceného zboží od odběratele z jiného členského státu EU)
Referenční období

Kalendářní měsíc, za který jsou do Intrastatu vykazovány údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o  přijetí zboží z jiného členského státu. Je to měsíc, ve kterém odesílatel skutečně odeslal z ČR nebo příjemce skutečně přijal do ČR předmětné zboží.

Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém zpravodajské jednotce (osobě registrované k DPH) vznikla povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu, pokud tento měsíc povinnosti k přiznání je měsícem následujícím po měsíci odeslání nebo přijetí zboží

Společenství Zkrácený a zjednodušený název pro Evropské hospodářské společenství, Evropská společenství nebo EU, často používaný zejména v legislativě
TARIC Integrovaný sazebník EU, který umožňuje v návaznosti na  zbožové kódy kombinované nomenklatury používat opatření obchodní politiky EU, např. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Kódy KN tvoří prvních osm míst zleva zbožového kódu uváděného v TARICu a jsou shodné s nomenklaturou celního sazebníku EU
Třetí země Země nebo státy, které nejsou členy EU
Výkaz (Výkaz pro Intrastat) Měsíční výkaz (hlášení) pro Intrastat obsahující předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z takového státu, předávaný celním orgánům ve stanovené elektronické podobě nebo na stanoveném tiskopise
Vývoz    Poskytnutí zboží do třetí země na základě rozhodnutí (svolení) celních orgánů
Zpracování dle smlouvy

Zpracováním dle smlouvy se označují transakce, při kterých  se dočasné přijímá z jiného členského státu do ČR nebo se dočasně odesílá do jiného členského státu z ČR zboží za účelem jeho zpracování nebo přepracování, přičemž se nemění jeho vlastník. Z hlediska předpisů o DPH je toto přijetí nebo odeslání uskutečňováno za účelem poskytnutí služby, kterou je provedení práce na movité věci. Tato práce se označuje také jako práce vykonávaná ve smluvním vztahu.  

Často se zpracování dle smlouvy nepřesně označuje jako zušlechtění zboží. 

Zpravodajská jednotka Právnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR k DPH, která odesílá zboží do jiného členského státu nebo z takového státu zboží přijímá a může jí vzniknout povinnost poskytovat do Intrastatu stanovené údaje o tomto zboží
Zvláštní zboží a pohyby Zvláštní případy odeslání nebo přijetí zboží, při kterých se údaje do Výkazu pro Intrastat uvádějí s určitými výjimkami