Aplikace systému INTRASTAT v České republiceZákladní informace

Obsah kapitoly:

Co je Intrastat?

1) Intrastat je systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy, zahrnující i sběr údajů o pohybu zboží, které přímo předmětem obchodu mezi obchodními partnery z různých členských států není. Do Intrastatu se vykazují údaje o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy. Jde o zboží, které skutečně přestupuje státní hranici ČR, s výjimkou případů, kdy se zboží zdržuje na území ČR jen dočasně z důvodů dopravních (tranzituje) nebo jedná-li se o některé zvláštní druhy a pohyby zboží (viz část 18. této příručky).

2) Intrastat lze také popsat jako statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR. Výjimkami z tohoto základního pravidla jsou případy, kdy zboží dočasně vstoupí do České republiky pouze z dopravních důvodů (tranzituje přes ČR) nebo se jedná o tzv. zvláštní druhy zboží či zvláštní pohyby zboží. Do Intrastatu tak připadá v úvahu vykazovat i údaje o zboží, které fakticky nepřestoupilo hranici ČR, například jedná-li se a zásobování lodí nebo letadel, změny v ekonomickém vlastnictví lodí a letadel a za určitých podmínek i obchod s mořskými produkty, dodávky pro a ze zařízení na volném moří a kosmické lodi.

3) Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např.ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování, při jejichž nedosažení zpravodajská jednotka údaje do Intrastatu neposkytuje, v používání dalších osvobozujících prahů).

Jak je Intrastat využíván

4) Informace získané z Intrastatu se určeným způsobem měsíčně předávají k jejich dalšímu využití  do Eurostatu, který je statistickým orgánem Evropských společenství.  

5) Údaje z výkazů pro Intrastat umožňují  sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky.

Zveřejněné údaje  především používají:

 • Podnikatelské subjekty, které chtějí  znát svůj podíl na trhu a sledovat množství svých prodaných výrobků a jejich cenu a mají snahu  objevovat nové trhy a možnosti pronikání na ně
 • Evropská komise pro studie o integraci vnitřního trhu, pro tvorbu evropské zemědělské a obchodní politiky, pro přijímání antidumpingových opatření, pro uzavírání obchodních dohod
 • Mezinárodní organizace pro vyhodnocení hospodářské situace určité země
 • Český statistický úřad pro potřeby sestavení národních účtů a poskytování informací uživatelům
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu pro provádění hospodářské politiky
 • Česká národní banka pro potřeby sestavení platební bilance
 • Regionální orgány  pro potřeby regionální hospodářské politiky
 • Velvyslanectví a jiné zastupitelské orgány, které se zajímají o obchodní vztahy s příslušnými zeměmi
 • Profesionální svazy různých odvětví, napříkladprůmyslu, obchodu, dopravy,  které je používají především pro hájení zájmů svých členů
 • Každý, kdo se zabývá hospodářstvím a potřebuje znát vývoj obratu zahraničního obchodu a obchodní bilance ČR, případně chce vědět, jak si ČR země udržuje svou pozici v konkurenčním prostředí EU

6) Údaje o zahraničním obchodě jsou měsíčně zveřejňovány na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.czv části „Databáze, registry, IČO“ pod označením „Databáze zahr. obchodu“.

Základní zásady provádění Intrastatu

7) Za základní pravidla vykazování údajů do Intrastatu je možné považovat:

 1. oddělené vykazování údajů zvlášť o odeslaném a zvlášť o přijatém zboží podle směru jeho pohybu přes hranici ČR;
 2. ykazování údajů o zboží, které skutečně přestoupilo státní hranici ČR, přičemž pokud zboží nepřestoupí přes státní hranici ČR, vykazují se údaje o něm do Intrastatu pouze ve výjimečných případech, které se dotýkají vykazování údajů o změně ekonomického vlastnictví letadla nebo lodě, o dodávkách zásob pro lodě a letadla, o prodeji nákupu mořských produktů, o dodávkách zboží na a ze zařízení na volném moři a o odeslání nebo přijetí kosmické lodi;
 3. zařazování (označování) zboží do podpoložek kombinované nomenklatury odpovídajících povaze a stavu zboží, v jakém se nachází v době jeho přijetí nebo odeslání, s výjimkou při zařazování některých zvláštních druhů zboží nebo při zvláštních pohybech zboží;
 4. uvádění takových informací o zboží vykazovaném do Intrastatu, které o něm zpravodajská jednotka má prokazatelně k dispozici v době, kdy je vykazuje;
 5. že se do Intrastatu dodatečně nepromítají skutečnosti, související s nakládáním se zbožím v době po vykázání údajů o něm, ledaže by takové skutečnosti byly spojeny s dalším přechodem daného zboží přes státní hranici ČR, které by se vykázat do Intrastatu mělo;
 6. vykazování i skutečností, že za příslušné referenční období (kalendářní měsíc) zpravodajská jednotka žádné údaje do Intrastatu zvlášť o odeslaném a zvlášť o přijatém zboží vykazovat nemá (podávání negativních hlášení);
 7. že rozhodující pro určení, za který měsíc se mají údaje o odeslaném nebo přijatém zboží do Výkazu pro Intrastat uvést, jsou termíny odeslání nebo přijetí zboží, ne termíny plateb za ně;
 8. že za chybné se považuje jak neuvedení předepsaných údajů do Výkazu pro Intrastat, tak i vykázání takových informací, které se vůbec do Intrastatu uvádět neměly nebo byly ve Výkazu pro Intrastat uvedeny chybně. Chybou je proto i podávání Výkazu pro Intrastat před vznikem povinnosti a rovněž po skončení povinnosti zpravodajské jednotky k vykazování údajů do Intrastatu.

Poznámky:

1. Například se do Intrastatu nevykazuje:

 • následná realizace (prodej nebo odkoupení) dočasně přijatého nebo odeslaného zboží, která způsobí jeho ponechání v ČR nebo v jiném členském státě;
 • odprodej nebo nákup zboží z konsignačního skladu za jinou cenu než vykázanou při jeho odeslání nebo přijetí;
 • přijetí i odeslání zboží, které je nakoupeno v jednom členském státě EU (např. v  Německu) a je prodáno přímo do jiného členského státu (např. do Francie), aniž by přestoupilo státní hranici ČR;

2. Například se dodatečně nemění kód povahy transakce při následné změně podmínek pronájmu zboží, jeho zapůjčení apod.

3. Například se dodatečně nevykazují údaje o zboží, o kterém se informace, s ohledem na původně dohodnuté podmínky v době jeho odeslání nebo přijetí, do Intrastatu vůbec nevykazovaly.

Podklady pro údaje Intrastatu

8) Podkladem pro vyplnění Výkazu Intrastatu jsou zejména údaje z evidence zpravodajské jednotky o pohybu zásob a zboží, ale také z její daňové evidence nebo z účetnictví.

Využívat je potřebné zejména:

 • kontrakty a jiné smlouvy nebo objednávky, které většinou určují, zda se jedná o nákup nebo prodej, zpracování, opravu atd. a v nichž se obecně uvádějí mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuté dodací podmínky (způsob dodání zboží), informace o druhu a provedení zboží, druhu obchodní operace atd.;
 • prodejní a nákupní faktury s uvedenou hodnotou a měnou, ve které je za zboží placeno, případně i s dalšími údaji o zboží a vykazované obchodní transakci;
 • dopravní dokumenty (např. CMR) a dodací listy často dokazující uskutečnění dané transakce a obsahující i informace o množství zboží, způsobu jeho dopravy, o termínu dodávky apod.;   
 • přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty.

Kdo má povinnost vykazovat údaje do Intrastatu

9) Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR může vzniknout jen osobám registrovaným nebo identifikovaným v ČR k DPH, to je osobám, kterým finanční úřad přidělil DIČ (daňové identifikační číslo k dani z přidané hodnoty začínající písmeny „CZ“). Příslušné předpisy o Intrastatu označují takové osoby jako zpravodajské jednotky. Těmi se mohou stát nejen tzv. plátci DPH, včetně zastupujících členů skupin spojených osob registrovaných k DPH jako skupiny v souladu s ustanovením § 5a až 5c zákona o DPH, ale i  právnické osoby, jako jsou například veřejnoprávní instituce, státní orgány, orgány samosprávy a jiné, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k dani.

10) Povinnost vykazovat data pro Intrastat může vzniknout také zpravodajským jednotkám, které jsou osobami registrovanými k DPH současně v ČR i v jiném členském státě a v ČR nemají své sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, nebo i zahraničním osobám s daňovou povinností k DPH v ČR, pokud se registrovaly k DPH a DIČ jim přidělil Finanční úřad pro Prahu 1. Místně příslušným celním úřadem pro odevzdávání Výkazů pro Intrastat i pro registraci k elektronickému předávání těchto Výkazů je pro tyto zpravodajské jednotky Celní úřad Praha 1, Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 (telefon: 261 334 773).

11) Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do Intrastatu.

12) Zpravodajskou jednotkou, která má povinnost vykazovat údaje o odeslaném nebo přijatém zboží do Výkazů pro Intrastat je vždy právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu s partnerem z jiného členského státu, na jejímž základě došlo k odeslání nebo přijetí zboží.

Za takovou smlouvu nelze ovšem považovat smlouvu o přepravě zboží. Pokud se přijetí nebo odeslání zboží neuskutečňuje na základě smlouvy, je zpravodajskou jednotkou ta právnická nebo fyzická osoba, která odesílá, zajišťuje odeslání, přebírá nebo zajišťuje přijetí zboží. Povinnosti zpravodajské jednotky k uvedení údajů do Intrastatu vznikají také osobě, která si odesílá nebo přijímá zboží, kterého je vlastníkem a jehož odeslání nebo přijetí není spojeno se změnou vlastnictví.

13) Údaje o odeslaném zboží, jehož dodání se musí uvést do přiznání k DPH, vykazuje do Intrastatu vždy jen ta zpravodajská jednotka, které vznikla povinnost uvedení údajů o daném zboží do přiznání k DPH. Podobně údaje o přijatém zboží, jehož pořízení se přiznává k DPH, vykazuje do Intrastatu ta zpravodajská jednotka, která má za povinnost přiznat jeho pořízení do přiznání k DPH. Přitom není rozhodující, vykazují-li se do přiznání k DPH údaje o zboží přímo jako jeho dodání nebo pořízení, nebo jsou sem uváděny spolu s poskytnutou službou nebo jako součást poskytované služby (například provedení práce na věci movité či zboží dodávané nebo nakupované s montáží).

14) Zpravodajskou jednotkou se tak například stává osoba, která údaje o odeslaném nebo přijatém zboží uvádí do přiznání o DPH s rozlišením, že se jedná o dodání zboží do jiného členského státu či o pořízení zboží z jiného členského státu, případně ta zpravodajská jednotka, která uzavřela smlouvu se zahraničním partnerem o poskytnutí prací na movité věci (zajišťuje nebo objednává si ve vztahu k partnerovi z jiného členského státu zpracování dle smlouvy) nebo se jinak podílí na odeslání nebo přijetí zboží na základě vztahu se zahraničním partnerem.

15) Zpravodajská jednotka však nevykazuje do Intrastatu údaje o přijatém zboží, pokud je pouze jeho příjemcem (adresátem), to znamená, že na její adresu je sice dopravováno zboží přímo z jiného členského státu, ale daňový doklad jí na takové zboží vystavuje prodávající (dodavatel) s tuzemským DIČ (nákup zboží v jiném členském státě nebo přemístění svého obchodního majetku z jiného členského státu provádí jiná osoba než adresát přijímaného zboží, ke kterému je zboží z jiného členského státu přímo dopraveno).

16) Stejně tak do Intrastatu nevykazuje údaje o odeslaném zboží jeho odesílatel (dodavatel), pokud je z jeho adresy sice zboží dopravováno přímo do jiného členského státu, ale daňový doklad prodávající vystavuje na kupujícího s tuzemským DIČ, ne na osobu z jiného členského státu (prodej zboží do zahraničí provádí jiná osoba než odesilatel).

Kdy zpravodajské jednotce vzniká povinnost vykazování

17) Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká zpravodajské jednotce v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování.To platí i pro osoby jednající jako zastupující člen skupiny registrované pro DPH.

18) Povinnost vykazování údajů do Intrastatu může zpravodajské jednotce vzniknout samostatně pro odeslané zboží, samostatně pro přijaté zboží nebo jak za odeslané, tak i za přijaté zboží současně. Proto některé zpravodajské jednotky mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu jen o odeslaném zboží, některé jen o přijatém zboží a jiné vykazují údaje o obou směrech  pohybu zboží přes hranice ČR.   

19) Každý vznik povinnosti vykazování údajů do Intrastatu z důvodů dosažení prahu pro vykazování se  písemně oznamuje před předáním prvního Výkazu celnímu úřadumístně příslušnému zpravodajské jednotce dle přílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 185/2004  Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

20) Údaje za měsíce předcházející měsíci dosažení  prahu pro vykazování se do Intrastatu nevykazují.

21)Vznikla-li zpravodajské jednotce v průběhu kalendářního roku povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, trvá jí tato povinnost až do konce roku, v němž prahu pro vykazování v součtu za celý rok nedosáhla. Proto povinnost vykazování údajů do Intrastatu trvá zpravodajské jednotce nejméně ještě celý následující kalendářní rok po roce, ve kterém dosáhla prahu pro vykazování.

Poznámky:

 1. Změní-li se  zpravodajské jednotce  DIČ  v průběhu referenčního období,  ve kterém  přijme nebo odešle zboží, a to ve dnech  před  i  po  získání  (přidělení)  nového  DIČ, a vznikne jí povinnost  vykázat do Intrastatu  údaje o zboží  pod původním (rušeným) DIČ  i DIČ novým (ode dne  přidělení nového DIČ do konce měsíce dosáhla prahu pro vykazování nebo s DIČ zpravodajské jednotky s níž se sloučila jí vznikla  povinnost  pokračovat  ve  vykazování údajů  do  Intrastatu), odevzdá  zpravodajská  jednotka  za dané referenční období dva Výkazy,  pro  každé  DIČ  samostatně.
 2. Při jiné změně než je DIČ,  ke  které  došlo v průběhu  referenčního období  (kalendářního měsíce),  zejména  při  změně  názvu,  adresy  nebo  typu  společnosti,  a  kterou  vzniká zpravodajské jednotce povinnost oznámit tuto změnu bezodkladně a písemně celnímu úřadu, se do Výkazu pro Intrastat uvádějí údaje platné poslední den referenčního období (to znamená nová adresa,  nový název apod.).  Dva nebo více Výkazů pro Intrastat v návaznosti na tyto  změněné údaje se nevyhotovují. 

Práh pro vykazování, jeho stanovení a dosažení

22) Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého  zboží, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do Výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Výše prahů je stanovena na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.

23) Do limitu prahu pro vykazování se počítají údaje o zboží, o kterém zpravodajská jednotka uvádí údaje do Výkazu pro Intrastat nebo by je uváděla, pokud jí již povinnost vykazování údajů do Intrastatu dříve vznikla. Pro určení (výpočet) prahů pro vykazování lze k přepočtu z cizí měny na Kč použít směnné kurzy  pro vedení účetnictví, pro přiznání k DPH nebo pro přepočet celní hodnoty.

24) Prahy pro vykazování, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, se tak určují na základě výsledků vlastního sledování zpravodajské jednotky. Je to celkový součet fakturované hodnoty, o kterém zpravodajská jednotka musí nebo by musela do Intrastatu vykazovat údaje v období od 1. ledna každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ.

25) Prahy pro vykazování, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, si pro určení, kdy zpravodajské jednotce případně končí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu o odeslaném nebo přijatém zboží,  musí zpravodajská jednotka také určit sama. V takovém případě se práh pro vykazování rovná celkovému součtu fakturované hodnoty všeho odeslaného nebo přijatého zboží, o  kterém zpravodajská jednotka vykázala údaje do Intrastatu od 1. ledna do 31. prosince každého kalendářního roku.

26) Do výše prahu pro vykazování se proto započítávají nejen hodnoty nakupovaného nebo prodávaného zboží, ale například i hodnoty zboží vráceného nebo posílaného náhradou za původně chybně dodané, stejně jako zboží určeného ke zpracování dle smlouvy nebo vraceného ve formě zušlechtěných výrobků apod. Naopak do výše prahu se nepočítají údaje o zboží, které se do Výkazu pro Intrastat vůbec neuvádějí, jako například o bezúplatných obchodních vzorcích, obalech, které mají vratný charakter, zboží určeném k opravě nebo údržbě atd.

27) Dojde-li k dosažení prahu pro vykazování odesláním nebo přijetím zboží v rozebraném stavu, Výkazy pro Intrastat začne zpravodajská jednotka předávat příslušnému celnímu orgánu za měsíc, ve kterém odeslala nebo přijala poslední část rozebraného zboží. Ve Výkazu je třeba uvést celkovou hodnotu celého výrobku v rozebraném stavu, i když jeho skutečné odeslání nebo přijetí po částech probíhalo před vznikem povinnosti pro zpravodajskou jednotku uvádět údaje do Intrastatu. Hodnota zboží v rozebraném stavu, odeslaného nebo přijatého dříve než vznikla povinnost jeho vykázání do Intrastatu, tak vůbec neovlivňuje termín předání prvního výkazu pro Intrastat, i když  by se jednalo o hodnotu převyšující stanovený práh pro vykazování.

Ukončení povinnosti vykazovat údaje

28) Zpravodajské jednotce končí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu podáním nebo odesláním Výkazu pro Intrastat za měsíc prosinec toho kalendářního roku, ve kterém nedosáhla prahu pro vykazování. Takové ukončení povinnosti vykazovat údaje do Intrastatu se týká zvlášť údajů o odeslaném a zvlášť údajů o přijatém zboží. Skončí-li zpravodajské jednotce povinnost vykazovat údaje do Intrastatu o odeslaném nebo přijatém zboží z důvodů nedosažení prahu pro vykazování, nemá povinnost tuto skutečnost písemně oznámit  svému místně příslušnému celnímu úřadu.

Poznámka:

Zpravodajská jednotka, která v roce 2010 překročila osvobozující práh (8 miliónů Kč), musí vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2011.

29) Zpravodajské jednotce končí také povinnost vykazování údajů do Intrastatu od měsíce následujícího po měsíci jejího zániku, který má za povinnost písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu. Zánik zpravodajské jednotky a jejích povinností spojených s vykazováním údajů do Intrastatu je vázán na zánik DIČ k DPH. Při zrušení DIČ a přidělení nového se proto postupuje stejně, jako by zpravodajská jednotka zanikla a došlo by k vytvoření zpravodajské jednotky zcela nové, která začíná vykazovat údaje do Intrastatu až po dosažení prahu pro vykazování. Toto pravidlo je třeba uplatnit i při sloučení zpravodajské jednotky s jiným subjektem nebo při jejím rozdělení.

30) Při skupinové registraci k DPH postupují členové skupiny, jejichž DIČ nebude již  dále používáno pro DPH, při vykazování Intrastatu stejně, jako kdyby došlo k jejich zrušení. Písemně oznámí tuto skutečnost svému místně příslušnému celnímu úřadu a poslední Výkaz pro Intrastat odešlou nebo podají s dále nepoužívaným DIČ za měsíc předcházející měsíci vzniku dané skupiny nebo jejich vstupu do ní.

31) Lze shrnout, že povinnost vykazovat měsíčně údaje do Intrastatu za přijaté anebo odeslané zboží má zpravodajská jednotka vždy do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhla prahu pro vykazování a ještě celý kalendářní rok následující. Po roce, ve kterém od jeho počátku zpravodajská jednotka prahu pro vykazování nedosáhla, jí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu o odeslaném anebo přijatém zboží končí a za leden následujícího roku již žádný Výkaz pro Intrastat nepředává. To samozřejmě za předpokladu, že již za leden znovu nedošlo k dosažení některého z prahů pro vykazování, případně i prahů obou.

Zánik, přeměna, rozdělení, sloučení zpravodajské jednotky

32) Zpravodajská jednotka, která zaniká, ruší se, slučuje se, rozděluje se nebo se přeměňuje musí tuto skutečnost bezodkladně písemně sdělit celnímu úřadu, kterému předává Výkazy pro Intrastat, nebo u kterého se přihlásila k elektronickému předávání těchto Výkazů, a to nejpozději v termínu, ve kterém předává celnímu úřadu Výkaz pro Intrastat  s údaji o odeslání anebo přijetí zboží za poslední měsíc své činnosti nebo negativní hlášení. To je za měsíc, ve kterém odeslala do jiného členského státu anebo přijala z takového státu poslední zásilku zboží. Pro oznámení této skutečnosti není vytvořen žádný tiskopis. Z hlediska povinností, které musí  zpravodajská jednotka plnit pro Intrastat, se její zánik (zrušení) spojuje s ukončením používání DIČ.

33) Zpravodajská jednotka, které na základě její přeměny (sloučení, rozdělení apod.) bylo přiděleno nové DIČ, je považována za nový subjekt a údaje do Intrastatu začne vykazovat až po dosažení prahu pro vykazování, jehož výši si začne počítat ode dne přidělení DIČ.

34) Při sloučení dvou nebo více zpravodajských jednotek se povinnost vykazování údajů do Intrastatu řídí DIČ, které bude nový sloučený subjekt používat.

Zpravodajská jednotka s novým DIČ začne vykazovat až po dosažení příslušného prahu pro vykazování.

Při převzetí DIČ některé ze slučujících se jednotek naváže nový sloučený subjekt na počítání prahu té zpravodajské jednotky, která dané DIČ používala dříve, nebo pokračuje dále ve vykazování, pokud se k tomuto DIČ povinnost uvádět údaje do Intrastatu již vázala.

35) Převzetí dohledu nad zpravodajskou jednotkou správcem konkurzní podstaty nebo ukončení její obchodní činnosti nezapsané do obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikaní apod. nijak  povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu nemění.

Skutečnosti písemně oznamované celnímu úřadu

36) Zpravodajská jednotka je povinna bezodkladně písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu

 • změnu (přeměnu) své obchodní firmy
 • změnu svého názvu
 •  změnu své adresy
 • ukončení platnosti svého DIČ k DPH
 • každý vznik povinnosti vykazovat údaje do Intrastatu při dosažení prahu pro vykazování jak pro odeslané, tak i pro přijaté zboží.

37) Každý vznik povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat z důvodů dosažení některého z prahu pro vykazování je zpravodajská jednotka povinna písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu nejpozději ve lhůtě stanovené pro předání prvního Výkazu pro Intrastat. Takové oznámení zpravodajská jednotka provádí jak při dosažení prahu pro vykazování o odeslaném zboží, tak i při dosažení prahu pro vykazování o zboží přijatém, při prvním i opakujícím se vzniku této povinnosti (například po nevykazování údajů, ke kterému došlo nedosažením prahu pro vykazování v minulém roce) i pokud se jedná o jednorázové dosažení prahu pro vykazování (podání jednorázového výkazu).

38) Pro písemné oznámení skutečností uvedených v předchozích dvou odstavcích není stanoven žádný tiskopis ani zvláštní forma. Oznámení může zpravodajská jednotka zaslat svému místně příslušnému celnímu úřadu poštou nebo mu je přímo předat. Při  osobním předání na celním úřadě je vhodné si tuto skutečnost nechat od pracovníka celního úřadu přebírajícího danou písemnost potvrdit.

Místně příslušný celní úřad

39) Místně příslušným celním úřadem zpravodajské jednotky je celní úřad se stanovenou místní působností k  adrese sídla nebo místa trvalého pobytu zpravodajské jednotky. Tato adresa by měla, s výjimkou některých případů u skupinové registrace k DPH, odpovídat adrese, podle které se zpravodajské jednotce určuje příslušný finanční úřad, který je správcem její DPH. Místně příslušným celním úřadem zpravodajské jednotky,  která nemá v ČR své sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je zahraniční osobou povinnou přiznat v ČR DPH a registrovala se proto k DPH na Finančním úřadu pro Prahu 1, je Celní úřad Praha 1 (Washingtonova č. 11, 110 00 Praha 1 – tel. 261 334 773). Seznam celních úřadů s jejich místní působností je uveden v příloze č. 2 a 3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, který je též zveřejněn na internetových stránkách Celní správy ČR na adrese www.celnisprava.cz v oddíle „Clo“ v části „Legislativa“ pod názvem „Zákony“.