Aplikace systému INTRASTAT v České republiceDodávky zboží na leasing a Na zapůjčení

Operativní leasing a zapůjčení

202) Přijetí nebo odeslání zboží na operativní leasing, jehož předpokládaná doba není delší než dva roky, se do Intrastatu vůbec nevykazuje (viz též část „Zboží k zapůjčení a k operativnímu leasingu“ této příručky). Přijetí nebo odeslání zboží na operativní leasing s předpokládanou dobou jeho trvání delší než dva roky se do Intrastatu uvádí s kódem povahy transakce „96“. Fakturovanou hodnotou vykazovanou do Intrastatu při přijetí nebo odeslání zboží na operativní leasing delší než dva roky je hodnota pronajímaného zboží, která by byla dosažena při jeho prodeji nebo koupi, pokud by k nim došlo v době převzetí nebo odeslání zboží k operativnímu leasingu. Při operativním leasingu se nepředpokládá v souvislosti s ním změna vlastníka pronajatého zboží a po jeho skončení se pronajaté zboží obvykle vrací jeho pronajímateli.

203) Stejná pravidla jako pro vykazování údajů do Intrastatu při operativním leasingu platí i pro uvádění údajů do Výkazů o zboží dočasně přijatém nebo odeslaném v souvislosti s jeho bezplatným zapůjčením. To znamená, že zboží zapůjčené s předpokladem, že doba výpůjčky nepřesáhne dva roky, se do Intrastatu vůbec nevykazuje a zboží, zapůjčované na dobu delší, se do Výkazu uvede s kódem transakce „97“ a s hodnotou, za kterou by se prodalo nebo nakoupilo v době jeho přijetí nebo odeslání (zahájení zápůjčky).

204) Zpětné odeslání nebo přijetí zboží po skončení jeho operativního leasingu nebo bezplatného zapůjčení se do Intrastatu nevykazuje, pokud se nevykazovalo ani jeho přijetí nebo odeslání k tomuto leasingu nebo zapůjčení (nepředpokládala se doba delší než dva roky), a to bez ohledu na případné prodloužení předem dohodnuté a předpokládané doby na více jak dva roky.

205) Zboží, vracené po operativním leasingu, které bylo při zahájení této operace vykázáno do Intrastatu s kódem transakce „96“, se opět uvede do Výkazu  s kódem transakce „96“ a se stejnou hodnotou, jaká byla vykázána při jeho přijetí nebo odeslání k operativnímu leasingu nebo zapůjčení.

206) Zboží, vracené po jeho bezplatném zapůjčení, které bylo při odeslání nebo přijetí vykázáno do Intrastatu s kódem transakce „97“, se uvede do Výkazu  o zpětném přijetí nebo zpětném odeslání takového zboží opět s kódem povahy transakce „97“ a se stejnou hodnotou, jaká byla vykázána při jeho přijetí nebo odeslání k zapůjčení.

207) Změní-li se po vykázání údajů do Intrastatu o přijetí nebo odeslání zboží k operativnímu leasingu nebo k bezplatnému zapůjčení podmínky dané operace (například se zkrátí doba pronájmu nebo zápůjčky, rozhodne se o prodeji či nákupu zboží bez jeho vrácení zpět nebo dojde ke změně operativního leasingu na leasing finanční), do Výkazu se takové dodatečné změny již nijak nepromítají.

Finanční leasing

208) Přijetí nebo odeslání zboží na finanční leasing, bez ohledu na jeho předpokládanou dobu trvání, se do Intrastatu vykazuje vždy, a to s kódem povahy transakce „14“, za referenční období skutečného přijetí nebo odeslání zboží a s hodnotovými údaji, které vycházejí z ceny zboží, za kterou by se nakoupilo nebo prodalo v době jeho přijetí nebo odeslání.

209) Následná změna vlastníka zboží po skončení finančního leasingu se již do Intrastatu nevykazuje. Nemění se ani původně vykázaná hodnota zboží přijatého nebo odeslaného k finančnímu leasingu, byla-li při jeho ukončení a změně vlastníka předmětného zboží dosažena cena jiná a zboží se tak vlastně prodalo za cenu nižší nebo vyšší než byla ta, na jejímž základě se určila fakturovaná hodnota při přijetí nebo odeslání zboží. Fakturovanou hodnotou vykazovanou do Intrastatu při přijetí nebo odeslání zboží na finanční leasing je stejně jako u operativního leasingu hodnota pronajímaného zboží, která se předpokládá jako dosažitelná při jeho prodeji nebo koupi, pokud by k němu došlo v době převzetí nebo odeslání zboží k pronájmu. Při finančním leasingu se na konci trvání smlouvy o něm nájemce obvykle  stává zákonným vlastníkem  zboží. Při převzetí zboží k finančnímu leasingu přebírá nájemce od pronajímatele obvykle také rizika a výnosy spojené s vlastnictvím pronajatého zboží.