Aplikace systému INTRASTAT v České republiceRůzné případy

Skupina spojených osob registrovaných k DPH a Intrastat

296)  Dle ustanovení § 5a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mohou osoby spojit do skupiny, považované za samostatnou osobu povinnou k DPH (dále jen „Skupina“), za kterou jedná zastupující člen. Tomu se přiděluje nové DIČ, přičemž jeho dřívější registrace plátce k DPH, stejně jako registrace plátce k DPH ostatních členů skupiny, jsou ke dni předcházejícímu dni vzniku jejich členství ve Skupině zrušena. To znamená, že po dobu členství ve Skupině původní DIČ jednotlivých jejích členů nejsou pro účely DPH platná.

297) Protože informace pro Intrastat poskytuje zpravodajská jednotka do dne ukončení platnosti DIČ k dani z přidané hodnoty přiděleného v ČR, při spojení více osob povinných k DPH do skupiny, spolu s ukončením platnosti jejich DIČ k DPH, končí i povinnost všech členů skupiny vykazovat údaje do Intrastatu (viz část 4.8. této příručky). Současně ale také musí písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu zrušení své registrace plátce DPH, to je ukončení platnosti svého DIČ k DPH.

298) Zastupující člen skupiny, kterému bylo přiděleno nové DIČ, se současně dostává do postavení nové zpravodajské jednotky s povinností vykazovat údaje do Intrastatu souhrnně za všechny členy Skupiny, a to po dosažení prahu pro vykazování, zvlášť o odeslaném a zvlášť o přijatém zboží (příloha č. 2 k vyhlášce č. 201/2005 Sb..

Poznámky:

1. Odpovědná za správné provádění Intrastatu je zpravodajská jednotka. V případě skupiny registrované k DPH má tuto odpovědnost za všechny členy skupiny její zastupující člen.

2. Při elektronickém předávání Výkazů  je možné zpracovávat i předávat údaje do Intrastatu od jedné zpravodajské jednotky i z více míst. Pro  spojené osoby registrované k DPH jako skupina je tak možné, aby údaje pro Intrastat za všechny členy skupiny zpracovával a předával její zastupující člen nebo při dostatečném smluvním a organizačním zabezpečení si je i nadále zpracovávali a předávali jednotliví členové skupiny, ovšem s DIČ a identifikací pro Intrastat jejich zastupujícího člena. Ten, mimo odpovědnosti za správné a včasné předávaní údajů do Intrastatu ze strany jednotlivých členů skupiny, musí i sledovat, kdy celé skupině vzniká povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu  i kdy ji případně tato povinnost skončí nebo opět vznikne.    

Poznámky k jiným případům 

299) Dojde-li v průběhu jednoho kalendářního měsíce(jednoho referenčního období) k odeslání zboží a jeho vrácení zpět, nebo k přijetí zboží a jeho vrácení zpět, není třeba do Intrastatu vůbec údaje o vráceném zboží vykazovat, pokud se údaje o něm neuvedou před jeho vrácením také do Výkazu o jeho odeslání nebo přijetí.

Příklad:

Odešle-li zpravodajská jednotka 3. června 2012 do Rumunska osm strojů a 25. června 2012 se jí z těchto strojů dva vrátí zpět třeba z důvodů uznané reklamace, do Intrastatu  lze údaje o takové operaci vykázat  dvojím způsobem:

a) Do Výkazu za měsíc červen 2012 o odeslání zboží se uvedou údaje o dodaných osmi strojích s kódem povahy transakce „11“ a do Výkazu za měsíc červen 2012 o přijetí se uvedou s kódem povahy transakce „21“ údaje o vrácení daných dvou strojů, nebo

b) do Výkazu za měsíc červen 2012 o odeslání se uvedou  údaje o odeslaných šesti strojích a odeslání i vrácení  dvou reklamovaných se do Intrastatu vůbec nevykáže.

300) Vykazovat do Intrastatu se také nemusí údaje o zboží, které je tzv. dosíláno z důvodů, že skutečně dodané zboží neodpovídalo tomu, které mělo být dodáno a které v souladu s předpokladem bylo vykázáno do Intrastatu. Neuvedení údajů do Výkazu o dosílce, se současným neprovedením následné opravy již vykázaných údajů o takovém zboží, je však možné pouze v případě, že k odeslání nebo přijetí chybějícího zboží dojde v měsíci následujícím po měsíci odeslání nebo přijetí jiného než předpokládaného zboží.

Příklad:

Zpravodajská jednotka vykázala do Intrastatu za měsíc srpen 2012, že přijala 10 000 kusů součástek, což odpovídá objednanému množství i údajům na průvodních dokladech i na faktuře k obdržené zásilce tohoto zboží. Provedením následné fyzické kontroly obdrženého zboží i na základě upozornění dodavatele, že omylem nenaložil a neodeslal všechny bedny náležející do dané zásilky, se potvrdilo, že skutečně bylo dodáno pouze 9 200 kusů objednaných součástek. Chybějících 800 kusů dodavatel sice bezodkladně po zjištění závady odběrateli odeslal, ten je však obdržel až v září 2012,  týden po předání Výkazu s údaji o přijetí objednaných a v průvodních dokladech ke zboží deklarovaných 10 000 kusů objednaných součástek. V takovém případě zpravodajská jednotka:

a) do Výkazu údaje o dosílce 800 kusů chybějících součástek vůbec uvádět nemusí (úplný počet vykázala za měsíc srpen 2012)  nebo

b) dodatečně opraví údaje ve Výkazu za srpen 2012 na skutečně přijatých 9 200 kusů součástek a ve Výkazu za září 2012 vykáže dle skutečnosti, že přijala dalších 800 kusů těchto součástek.    

301) V případech, ve kterých je na faktuře nebo proforma faktuře uveden takový kód dodací podmínky, kterému neodpovídá fakturovaná hodnota (například u dodací podmínky EXW je prodávajícím fakturována kupujícímu i cena za dopravu), je třeba ověřit správnost uvedených cen i dodací podmínky a výši fakturované hodnoty vykazované do Intrastatu sjednotit s hodnotou, která byla základem DPH. Současně se musí zajistit, že ve Výkazu bude v takovém případě uvedena  nejen správná hodnota zboží, ale i kód skupiny dodacích podmínek vyjadřující skutečně použitou dodací podmínku.

302) Obsahují-li průvodní doklady nebo doklady náležející k přijatému zboží, vyhotovené obchodním partnerem zpravodajské jednotky, nehodnověrné nebo kupní smlouvě neodpovídající informace o zboží a obchodní operaci s ním, není možné je použít jako podklad pro uvedení údajů do Výkazu pro Intrastat.

Příklady:

1. Je-li na dodacím listu k zásilce bezúplatně přijatého zboží v hodnotě cca 10 000,- Kč uvedena namísto ceny tohoto zboží nula nebo je zde vyznačena prokazatelně jen symbolická hodnota (např. 1 EUR), do Výkazu pro Intrastat je nutné uvést skutečnou hodnotu zboží, která odpovídá jeho ceně, kterou by mělo v případě, že by bylo předmětem nákupu nebo prodeje.

2. Obchodní partner zpravodajské jednotky, která si sama na vlastní riziko obstarává a hradí dopravu zboží z výrobního závodu  prodávajícího ve státě odeslání, uvede do dodavatelské faktury kód dodací podmínky Incoterms „DDU“ nebo „DAP“. Do  Výkazu pro Intrastat se v tomto případě kód skupiny dodacích podmínek „M“ uvést nemůže, protože podklad k němu ze strany obchodního partnera je prokazatelně chybný a neodpovídající použité dodací podmínce.

303) U vraceného zboží, u kterého se předpokládalo, že bude opraveno, a proto se do Výkazu jeho dočasné přijetí nebo odeslání k opravě vůbec nevykázalo, se nevykazuje ani zboží odeslané nebo přijaté jako náhradní za takto vrácené k opravě, a každopádně se neprovádějí žádné dodatečné opravy Výkazů o původním dodání i vrácení zboží.

304) U vraceného zboží, u kterého se předpokládalo, že bude opraveno, a proto se do Výkazu jeho dočasné přijetí nebo odeslání k opravě vůbec nevykázalo, se nevykazuje ani jeho zpětné odeslání nebo přijetí, pokud na něm žádná oprava z jakýchkoliv důvodů prováděna nebyla (například se prokázalo, že je bezvadné a reklamující jeho opravu žádal neoprávněně).

305) Vrací-li se zpět zboží, jehož zpětné přijetí nebo odeslání bylo vykázáno do Intrastatu s kódem povahy transakce „21“, například z důvodů, že při prohlídce zboží vráceného v rámci reklamačního řízení se zjistilo, že reklamace je neoprávněná a vrácení zboží jeho odběratelem bylo bezpředmětné, je třeba následné vrácení zboží odmítnutého k reklamaci uvést do Intrastatu s kódem povahy transakce „22“.

306) Vrací-li se zpět zboží, které bylo při jeho původním odeslání nebo přijetí  v předchozích letech vykázáno do Intrastatu s kódem povahy transakce „93“ nebo „95“, do výkazu pro Intrastat se uvádí s kódem povahy transakce „21“. Případné odeslání nebo přijetí náhradního zboží za zboží, jehož odeslání nebo přijetí bylo dříve do Intrastatu vykázáno s kódem povahy transakce 93“ nebo „95“, se do výkazu pro Intrastat uvádí s kódem povahy transakce „22“ nebo „23“.

307) Pokud dodatečným doplněním chybějících údajů do výkazu pro Intrastat za referenční období minulého roku (opravou Výkazu předaného v minulém roce celnímu úřadu) dosáhne zpravodajská jednotka prahu pro vykazování, vznikne jí povinnost dodatečně vykázat všechny údaje za jednotlivá referenční období, ve kterých Výkaz nepodávala, vzhledem k  domněnce, že nedosáhla prahu pro vykazování.

Příklad:

Zpravodajská jednotka celkově za celý rok 2011 uvedla do výkazů pro Intrastat údaje  o přijetí zboží v celkové fakturované hodnotě 7 800 000 Kč. Protože tak za rok 2011 nedosáhla prahu pro vykazování údajů o přijatém zboží (8 miliónů Kč),  k 1. 1. 2012 jí  skončila povinnost vykazovat údaje do Intrastatu o takovém zboží.  Vzhledem k tomu, že tato zpravodajská jednotka za první čtvrtletí roku 2012 celkově přijala zboží pouze v hodnotě 1miliónu Kč, žádné výkazy pro Intrastat o přijetí nevyhotovuje a celnímu úřadu nezasílá. Provede-li však v březnu 2012 opravu jednoho nebo více výkazů z loňského roku, a tím zvýší celkovou hodnotu zboží přijatého v roce 2011 například o 300 000 Kč, takže prahu pro vykazování dodatečně dosáhne (v daném případě  i přesáhne), musí do Intrastatu dodatečně doplnit i chybějící údaje o přijatém zboží za měsíce leden až březen 2012. Dodatečně se tak stane zpravodajskou jednotkou, která musí uvádět do Intrastatu údaje o přijatém zboží za každý kalendářní měsíc minimálně do konce roku 2012, resp. do konce kalendářního roku, ve kterém prahu pro vykazování v součtu všech hodnot vykázaného přijatého zboží nedosáhla.

308) Pokud dodatečným zrušením nadbytečných údajů ve výkazu pro Intrastat za referenční období minulého roku (opravou Výkazu předaného v minulém roce celnímu úřadu) zpravodajská jednotka nedosáhne prahu pro vykazování, vznikne jí povinnost dodatečně zrušit všechny výkazy pro Intrastat za jednotlivá referenční období, ve kterých Výkaz podávala, vzhledem k domněnce, že prahu pro vykazování dosáhla.

Příklad:

Zpravodajská jednotka celkově za celý rok 2011 uvedla do výkazů pro Intrastat údaje  o odeslání  zboží v celkové fakturované hodnotě 8 200 000 Kč. Protože tak za rok 2011 přesáhla práh  pro vykazování údajů o odeslaném zboží (8 miliónů Kč), v roce 2012 má dále  povinnost vykazovat údaje do Intrastatu o takovém zboží, i když za tyto tři měsíce odeslala celkem z ČR jen zboží v hodnotě 3 milióny Kč. Provede-li však v březnu 2012 opravu jednoho nebo více výkazů z loňského roku, a tím sníží celkovou hodnotu zboží odeslaného v roce 2011 například o 300 tisíc Kč, takže prahu pro vykazování dodatečně nedosáhne, musí Výkazy za leden až březen roku 2012 zrušit a až do dosažení prahu pro vykazování žádné další celnímu úřadu nezasílat.