Aplikace systému INTRASTAT v České republiceZpůsob vykazování a předávání údajů 

Obsah kapitoly:

Období, za které se vykazují údaje – referenční období

40) Referenčním obdobím, za které se vykazují údaje do Intrastatu, je kalendářní měsíc:

 1. ve kterém došlo k odeslání zboží z ČR do jiného členského státu nebo k přijetí zboží do ČR z jiného členského státu nebo
 2. měsíc následující po měsíci, ve kterém došlo k odeslání nebo přijetí zboží, pokud je měsícem, ve kterém zpravodajská jednotka má povinnost přiznat k DPH dodání zboží do jiného členského státu nebo přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu.

Poznámka:

Zda se údaje do Intrastatu uvedou za referenční období určené podle bodu 1. nebo 2. tohoto odstavce, si určuje zpravodajská jednotka sama.

41) Pokud k platbě za zboží dojde dříve než k jeho fyzickému dodání, do Intrastatu se údaje o takovém zboží vykazují až v měsíci jeho skutečného odeslání nebo přijetí, ne v měsíci  provedení příslušné platby nebo vystavení daňového  dokladu. V případech, kdy se odeslání zboží k DPH nepřiznává jako jeho dodání do jiného členského státu nebo se přijetí zboží neuvádí do přiznání k DPH jako jeho pořízení z jiného členského státu, je referenčním obdobím pro vykazování údajů do Intrastatu vždy kalendářní měsíc, ve kterém došlo k přijetí zboží do ČR nebo k jeho odeslání z ČR.

Jak se vykazují údaje do Intrastatu

42) Výkazy pro Intrastat se vyhotovují vždy za referenční (sledované období), to je za jeden kalendářní měsíc, zvlášť za odeslání zboží a zvlášť za jeho přijetí. Údaje o přijatém nebo odeslaném zboží je možné do Výkazů pro Intrastatu uvádět jak jednotlivě, rozepsáním podle faktur, dopravních prostředků, zásilek apod., tak i souhrnně, po sečtení hodnotových a množstevních údajů za jednotlivé transakce se stejnými kvalitativními údaji.

Poznámka:

Zpravodajská jednotka tak může například  uvést do Výkazu pro Intrastat o odeslaném zboží souhrnně údaje za všechny zbožové zásilky (v jednom řádku nebo jedné datové větě) odeslané z ČR v průběhu jednoho kalendářního měsíce do jednoho státu určení, jsou-li to zásilky zboží označené  jedním kódem kombinované nomenklatury, dopravované jedním druhem dopravy, za stejných dodacích podmínek, mají-li totožnou povahu transakce a neliší se ve vyznačení statistického znaku anebo v kódu zvláštního druhu nebo pohybu zboží. Přitom není rozhodující, že jednotlivé zásilky takového zboží byly určeny více odběratelům v dané zemi určení a jejich hmotnost a fakturovaná hodnota byly rozdílné. Obdobně lze souhrnně uvádět i údaje do Výkazu pro Intrastat o přijatém zboží.

Předávání Výkazů celním úřadům

43) Výkazy pro Intrastat jiné než jednorázové lze celnímu úřadu předávat pouze elektronicky pomocí určených aplikací. Na předepsaných  tiskopisech může Výkazy pro Intrastat předávat pouze ta zpravodajská jednotka, která jednorázově překročí práh pro osvobození, chce podat Výkaz pro Intrastat jako jednorázový a žádné jiné údaje do Intrastatu nevykazuje. Do obou těchto forem Výkazu pro Intrastat (papírové i elektronické) jsou požadovány stejné informace o přijetí a odeslání zboží. Obsah, rozsah a význam údajů vyžadovaných do Výkazů pro Intrastat, vyhotovených na tiskopisech, je shodný s obsahem, rozsahem a významem údajů uváděných na Výkazech pro Intrastat zpracovávaných a předávaných elektronicky. Metodické informace o obsahu a rozsahu dat vykazovaných do Intrastatu i k legislativě upravující provádění Intrastatu lze získat na Českém statistickém úřadě na telefonních číslech 274 052 213 nebo 274 052 802.

44) K elektronickému předání Výkazů lze využít zdarma poskytovaný programový produkt „IDES“ nebo je zasílat v předepsané formě přes „Portál veřejné správy“ a také pomocí webové aplikace „InstatOnline“ nebo „Instat Import“. Všechny tyto způsoby elektronického předávání Výkazů pro Intrastat se používají i pro zaslání negativního hlášení a jednorázového Výkazu pro Intrastat. K použití kteréhokoliv z uvedených způsobů je třeba místně příslušnému celnímu úřadu podat žádost o povolení elektronické komunikace.

45) Potřebné informace o způsobech elektronického předávání údajů do Intrastatu, text příruček pro jejich použití a formulář „Žádost o povolení elektronické komunikace s celním úřadem při podávání výkazů pro Intrastat“ jsou uvedeny na internetových stránkách Celní správy České republiky na adrese www.celnisprava.cz v oddíle „Další kompetence“ v části  „Intrastat“. Na této adrese je zveřejněno také telefonické a e-mailové spojení na pracovníky tzv. „helpdesku“, pro získání informací o postupech při elektronickém předávání dat Intrastatu celním úřadům – v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin na telefonním čísle 585 111 185, mimo pracovní dobu na čísle 725 101 542 a na e-mailové adrese „intragrc@cs.mfcr.cz.

46) Jednou ze základních podmínek využití některého z výše uvedených elektronických způsobů předávání Výkazů pro Intrastat je pravidlo, že bez schválení celního úřadu, nemůže zpravodajská jednotka sama změnit tento způsob, to je použít jinou programovou aplikaci než tu, kterou jí celní úřad schválil na základě její žádosti.  K dodatečné opravě chybně nebo nepřesně uvedených údajů ve Výkazu pro Intrastat lze použít pouze tu softwarovou aplikaci, kterou byl vyhotoven a odeslán původní opravovaný Výkaz. Stejná softwarová aplikace by měla být používána i pro případné odeslání negativního hlášení.

Poznámka:

Za elektronické nelze považovat předání  Výkazu přímo na celní úřad tak, že se vykazované údaje odešlou celnímu úřadu přes datovou schránku nebo na přenosných nosičích informací jako jsou např. CD nebo DVD).

Negativní hlášení

47) V případě, že zpravodajská jednotka, která je povinna pravidelně měsíčně předávat Výkazy pro Intrastat o přijetí anebo o odeslání zboží, v některém měsíci žádnou takovou zbožovou operaci nerealizuje, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu o této skutečnosti negativní hlášení. Negativní hlášení se předává zvlášť za přijetí zboží a zvlášť za jeho odeslání ve stejných termínech a pomocí stejné programové aplikace jako běžný Výkaz (do 12. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období).

Podání jednorázového Výkazu pro Intrastat

48) Při jednorázovém (příležitostném) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující prahu pro vykazování, nepředpokládá-li zpravodajská jednotka do konce kalendářního roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží, může Výkaz pro Intrastat podat (označit) jako „JEDNORÁZOVÝ" a v následujících měsících již nevyhotovuje a nepředkládá žádná negativní hlášení.

49) Pravidla o tzv. Jednorázovém výkazu se uplatňují zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží. I jednorázové dosažení kteréhokoliv z prahů pro vykazování je třeba písemně oznámit místně příslušnému celnímu úřadu.

50) Za jednorázové přijetí nebo odeslání zboží se považuje i přijetí nebo odeslání několika zbožových zásilek v rámci jedné ucelené dodávky, a to i v případech, kdy k takovému přijetí nebo odeslání dochází v průběhu dvou referenčních období.

51) Jednorázový Výkaz pro Intrastat lze také podat, jedná-li se o zboží v rozebraném stavu (tzv. rozloženou zásilku zboží) přijaté nebo odeslané v průběhu několika kalendářních měsíců. V takovém případě se Jednorázový výkaz podá za měsíc, ve kterém byla přijata nebo odeslána poslední část zboží v rozebraném stavu a uvede se do něj kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZR".

52) Zpravodajská jednotka, která pravidelně vykazuje údaje o Intrastatu jen o odeslaném nebo jen o přijatém zboží a jednorázově dosáhne prahu pro vykazování na tom směru pohybu zboží, na kterém povinnost pravidelného předávání Výkazů pro Intrastat nemá, musí Jednorázový výkaz předat celnímu úřadu ve stejném termínu a pomocí stejné programové aplikace jako běžný Výkaz (do 12. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období).

53) Zpravodajská jednotka, která vůbec nevykazuje údaje do Intrastatu a po jednorázovém (příležitostném) dosažení prahu pro vykazování má povinnost podat Jednorázový výkaz, může ho vyhotovit a předat svému místně příslušnému celnímu úřadu v listinné podobě na předepsaném tiskopise. Pro vykázání údajů do Intrastatu o jednorázově odeslaném zboží je určen jiný tiskopis než pro údaje o jednorázovém přijetí zboží.

54) Vzory tiskopisů Jednorázového výkazu jsou uvedeny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, a na internetových stránkách ČSÚ i Celní správy ČR v části „Intrastat" na adrese www.czso.cz nebo www.celnisprava.cz v oddíle „Další kompetence".

55) Pokud by výjimečně na Jednorázovém výkazu měly být uvedeny údaje na více jak 15. řádcích, nelze takový Výkaz podat v listinné podobě, ale musí být vyhotoven a předán elektronicky.

56) Tiskopisy Jednorázových výkazů se vyplňují psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem. Vypsat je lze i ručně, tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejlépe čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není přípustné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné sloupce vyhrazeny. Údaje uvedené ve Výkazu pro Intrastat nesmějí být mazány, ani přepisovány.

56) Dojde-li proti předpokladům do konce kalendářního roku, ve kterém byl celnímu úřadu předán Výkaz s označením „JEDNORÁZOVÝ", k dalšímu přijetí nebo odeslání zboží, vzniká zpravodajské jednotce povinnost k předávání Výkazů pro Intrastat dle pravidel uvedených v předchozích odstavcích. To znamená, že se stává zpravodajskou jednotkou s povinností předávat celnímu úřadu za každý kalendářní měsíc příslušný Výkaz pro Intrastat, ať už s údaji o odeslaném anebo přijatém zboží nebo negativní hlášení, a to až do konce daného kalendářního roku a ještě celý další rok, nedosáhne-li v tomto dalším roce prahu pro vykazování. Negativní hlášení o odeslání nebo přijetí zboží za měsíce mezi příležitostným a dalším odesláním nebo přijetím se dodatečně nevyhotovují a nepředávají.

Termíny předávání Výkazů

57) Výkazy pro Intrastat předávané elektronicky se musí odeslat celnímu úřadu nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po referenčním období. Způsob a podmínky předávání Výkazů pro Intrastat elektronicky (identifikační údaje, heslo apod.) stanoví zpravodajské jednotce místně příslušný celní úřad v rámci povolení elektronické komunikace s ním při podávání Výkazů pro Intrastat, o které je třeba celní úřad požádat předem.

58) Jednorázové výkazy předávané celním úřadům na tiskopisech v listinné podobě musí být předány tak, aby je celní úřad obdržel do desátého pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období. Při zasílání poštou je třeba počítat s dobou, kterou pošta potřebuje na doručení. Za pozdní dodání Výkazu pro Intrastat je vždy odpovědná zpravodajská jednotka.

Kam a jak se Výkazy předávají

59) Výkazy pro Intrastat předávané elektronicky se odesílají na elektronickou adresu sdělenou zpravodajské jednotce v povolení elektronické komunikace při podávání Výkazů pro Intrastat spolu s podmínkami této komunikace.

60) Jednorázové výkazy vyhotovené na tiskopisech v listinné podobě se předávají nebo zasílají místně příslušnému celnímu úřadu.

61) K Výkazům pro Intrastat předávaným celním úřadům se nepřikládají žádné přílohy, jako jsou faktury, osvědčení, dodací listy apod. Ty si může zpravodajská jednotka přiložit k uchovávané kopii Výkazu v zájmu snazšího průběhu možné následné kontroly správnosti a úplnosti údajů vykázaných do Intrastatu. Tuto kontrolu jsou oprávněny provádět celní orgány.

Zastupování zpravodajské jednotky

62) Výkaz pro Intrastat může za zpravodajskou jednotku vyhotovit a předat příslušnému celnímu úřadu i jí zmocněný zástupce. Ten musí být usazený v České republice nebo zde musí mít své místo podnikání nebo provozovnu. Zmocnění k vyhotovení anebo předání Výkazu pro Intrastat nebo smlouvu o zastupování při těchto činnostech, případně jiný dokument osvědčující oprávnění zastupovat zpravodajskou jednotku, je zástupce povinen na požádání předložit celnímu úřadu. Vzor plné moci k zastupování, ani forma, jak prokázat zmocnění k zastupování, nejsou stanoveny.

63) Rozsah zastupování je smluvní záležitostí mezi zpravodajskou jednotkou a jejím zástupcem. Plná odpovědnost zpravodajské jednotky za správné provádění Intrastatu se přenesením činností spojených s jeho prováděním na zástupce nesnižuje.

Co je předmětem vykazování do Intrastatu

Obsah kapitoly:

Zboží, o kterém se vykazují údaje

64) Do statistického systému Intrastat se zahrnuje všechno zboží, které má status Společenství a pohybuje se mezi členskými státy, s výjimkou zboží osvobozeného od vykazování, jehož popis je uveden v částech 6.2. a 6.3. této příručky. Zboží, které má status Společenství se též označuje jako „zboží Společenství".

Zbožím se statusem Společenství je zboží:

 • úplně získané nebo vyrobené na území Společenství
 • zboží ze zemí a území, které nejsou součástí celního území, propuštěné do volného oběhu
 • zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného v předchozích odrážkách.

(Viz též ustanovení článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů).

65) Do Intrastatu se tak vykazují údaje o zboží, které nepodléhá celnímu dohledu, nevzniká povinnost předkládat ho celním orgánům k provedení celního řízení s podáním celního prohlášení, ani mu nebylo celními orgány přiděleno celně schválené určení spojené s jeho následným vývozem do třetí země.

66) Případy, které připouštějí předpisy EU a v nichž by se za určitých podmínek mohly do Intrastatu uvádět i údaje o zboží, které je propuštěno do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem, se v ČR mohou vyskytnout jen zcela ojediněle a pouze při přijetí zboží z jiného členského státu, ve kterém bylo dané zboží propuštěno do některého z uvedených celních režimů a následně dočasně přijato do České republiky v souladu s podmínkami daného režimu stanovenými propouštějícím celním orgánem.

67) Za zboží se považuje všechno zboží, které lze zařadit do kombinované nomenklatury, to znamená všechny věci movité a elektrická energie.

68) S výjimkou některých zvláštních druhů zboží a zvláštních pohybů zboží popsaných v části 18. této příručky (lodě, letadla, zboží dodávané do lodí a letadel, mořské produkty, zařízení na volném moři a kosmické lodi) se do Výkazů pro Intrastat uvádějí pouze údaje o zboží, které skutečně přestoupilo přes státní hranice ČR, přičemž se nezdržuje v tuzemsku pouze z důvodů dopravních.

69) Do Výkazu pro Intrastat o odeslaní se uvádějí informace o zboží Společenství, které opustilo území ČR do jiného členského státu, a to i o zboží, které bylo v ČR propuštěno celními orgány do celního režimu volného oběhu a následně bylo odesláno do jiného členského státu, který se označuje v Intrastatu jako stát určení.

70) Do Výkazů pro Intrastat o odeslání zboží je nutné uvádět i údaje o zboží, které je vyváženo do třetí země a při opuštění ČR není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě.

71) Při přijetí zboží se uvádějí do Výkazu pro Intrastat informace o zboží Společenství, které vstoupilo na území ČR a není pod celním dohledem (není například v celním režimu tranzitu) a také není přes ČR pouze prováženo z důvodů dopravních.

72) Za přijaté zboží, které se musí vykázat do Intrastatu, se považuje i zboží dovezené ze třetí země, pokud bylo před přijetím v ČR propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě, ve kterém získalo status Společenství (případně tam bylo i vyměřeno clo). Zemí odeslání bude v tomto případě členský stát, ze kterého bylo zboží přímo dopraveno do ČR.

Příklad:

Česká osoba nakupuje zboží v USA, které je dopravované do ČR přes Německo, kde je německými celními orgány propuštěno do volného oběhu. Zboží dopravené z Německa, které má při přijetí do ČR  již statuszboží Společenství, musí být ve Výkazu pro Intrastat uvedeno jako zboží přijaté ze státu odeslání Německo (s kódem povahy transakce „91“).

73) Zboží, o kterém se vykazují údaje do Intrastatu nemusí být pouze předmětem obchodních operací. Zpravodajská jednotka je povinna poskytovat do Intrastatu informace o zboží bez ohledu na to, zda je jeho dodání spojeno s peněžní transakcí nebo jinou náhradou, či nikoliv. Stejně tak se do Intrastatu vykazují i údaje o zboží, jehož přijetí nebo odeslání není spojeno se změnou jeho vlastníka.

74) Do Výkazu pro Intrastat se uvádějí i údaje o odeslání nebo přijetí zboží, které jeprodáváno osobám nebo nakupováno od osob, které nejsou vůbec registrované nebo identifikované k DPH, je-li prokazatelné a jednoznačné, že zboží bylo odeslané do jiného členského státu EUnebo přijatéz takového státu.

75) Vracení zboží a posílání náhradního zboží,například z důvodů reklamací, se vykazuje ve směru, v jakém je vracené nebo náhradní zboží skutečně dopravované. To znamená, že zboží přijaté z jiného členského státu do ČR z důvodů vrácení původně z ČR odeslaného zboží, nebo zboží přijaté do ČR jako náhrada za jiné původně přijaté zboží, se vykazují zásadně do Výkazů pro Intrastat na přijetí zboží. Naopak zboží vracené z ČR do jiného členského státu nebo zasílané do jiného členského státu, jako náhradní za původně tam odeslané zboží, se vždy vykazuje do Výkazů pro Intrastat na odeslání zboží.

Pokud je vraceno zpět zboží v nezměněném stavu (nepřepracované), které bylo přijato nebo odesláno ve stejném kalendářním měsíci jako došlo k jeho vrácení, je uvedení údajů o přijetí a zpětném odeslání nebo o odeslání a zpětném přijetí takového zboží do Výkazů nepovinné.

76) Předmětem vykazování do Intrastatu jsou i pravidelné dodávky novin, časopisů a podobných periodik, i když je za ně úhrada prováděna předplatitelským způsobem. Do Výkazu pro Intrastat se vykazuje přijetí těchto předplacených periodik vždy za měsíc, ve kterém byly skutečně obdrženy. Odeslání předplacených periodik se vykazuje vždy za referenční období, ve kterém byly odeslány odběrateli.

77) Do Intrastatu se tak vykazují údaje zejména o následujícím zboží přijatém z jiného  členského státu nebo odeslaném do jiného členského státu:

 • nakupovaném a prodávaném
 • určeném ke zpracování dle smlouvy (k zušlechtění) a vraceném po zpracování dle  smlouvy, to je po provedení zpracovatelských operací – v rámci finančního leasingu
 • v souvislosti s vyřizováním reklamací vadného plnění kupní smlouvy, včetně vracení zpět vadného zboží a zboží odesílaného a přijímaného náhradou za vadné reklamované zboží
 • dodávaném zdarma, nejedná-li se o bezúplatné obchodní vzorky nebo reklamní materiál a jiné zboží osvobozené od vykazování
 • dodávaném v rámci stavebních a konstrukčních prací     
 • dodávaném jako součást služby, je-li zboží přiznáváno k DPH jako zboží pořízené z jiného členského státu nebo dodané do jiného členského státu
 • v rámci dodávek do centrálních skladů, distribučních skladů a konsignačních skladů, včetně tzv. „call of stock“
 • v souvislosti s jeho pouhým uskladněním, pokud se  předpokládá, že doba skladování bude delší než dva roky a po jeho ukončení se zboží vrátí zpět jeho vlastníkovi
 • k dočasnému použití, je-li jeho předpokládaná doba delší než 24 měsíců (například zboží bezplatně zapůjčené na dobu delší než 2 roky nebo zboží na operativní leasing delší než dva roky)
 • jedná-li se o obchodní majetek přemísťovaný z jiného členského státu do ČR nebo z ČR do jiného členského státu.

Zboží, o kterém se údaje nevykazují

78) Do Intrastatu se nevykazují údaje o zboží, které vůbec nepřekročí státní hranici ČR, i když se například jedná o zboží jehož prodej a nákup je zprostředkováván českou osobou. Například nákup zboží na Slovensku s jeho přímou dodávkou do Maďarska jeho konečnému odběrateli. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze nákupy a prodeje letadel a lodí, poskytování zásob na lodě a letadla a v ČR dosud nerealizované dodávky do a ze zařízení na volném moři, obchod s mořskými produkty, a obchod související s kosmickými loděmi.

79) Do Výkazu pro Intrastat se jako přijaté zboží nevykazuje zboží dovážené ze třetí země, které propuštěním do celního režimu volného oběhu získá status Společenství až v ČR nebo mu v ČR české celní orgány přidělí jiné celně schválené určení. To je zboží, které se musí předkládat k provedení celního řízení celnímu úřadu v ČR a většinou se při přestupu hranice ČR nachází v celním režimu tranzitu.

80) Do Výkazu pro Intrastat se jako odeslané zboží nevykazuje zboží vyvážené do třetí země, které je propuštěno do vývozního celního režimu celními orgány v ČR.

81) Stejně tak se do Výkazu pro Intrastat nevykazuje zboží, které přes ČR pouze tranzituje, to znamená, že přes území ČR pouze projíždí z důvodů dopravních. Nachází-li se v době tohoto tranzitu zboží pod celním dohledem (například je propuštěné do celního režimu tranzitu) nebo se jedná o zboží Společenství tranzitující přes ČR bez celního dohledu pouze z důvodů dopravních, není rozhodující.

82) Do Výkazů pro Intrastat se neuvádějí údaje o zboží odeslaném na území nebo přijatém z území, které není součástí území Společenství podle Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, nebo i když jsou součástí území Společenství, tato směrnice se na ně také nevztahuje a v souladu s ustanovením článku 206 nařízení Komise (EHS) č 2454/93 se při obchodu zbožím Společenství s těmito územími používá  JSD, podobně jako při vývozu nebo dovozu zboží ve vztahu k třetím zemím.

Jedná se o tato území:

 • Kanárské ostrovy
 • Francouzské zámořské departementy (Réunion, Guadeloupe, Martinik a Francouzská Guyana)
 • Normanské ostrovy
 • Hora Athos (Řecko) 
 • Ålandy
 • Ostrov Helgoland
 • Území Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d’Italia
 • Italské vody jezera Lugano

83) Do Výkazů pro Intrastat se rovněž nevykazují údaje o transakcích a o zboží uvedených v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 a popsaných v následujících částech této sekce příručky

Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují

84) Údaje o odeslání nebo přijetí se neuvádějí do Výkazů pro Intrastat, jedná-li se o některé z tohoto zboží:

 1. platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry,
 2. měnové zlato,
 3. zboží pro pomoc v nouzi pro oblasti postižené katastrofami,
 4. zboží podléhající diplomatické, konsulární či jiné nebo podobné imunitě,
 5. zboží pro přechodné použití či po něm, při splnění všech následujících podmínek :

  1. není plánováno či uskutečněno žádné přepracování,
  2. předpokládaná doba přechodného použití není delší než 24 měsíců,
  3. vývoz-odeslání  (dovoz-přijetí nebylo deklarováno jako dodávka) nákup pro účely DPH.
 6. f)  zboží použité jako nosiče informací, jako jsou diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audio a video kazety CD-ROMy s uloženým počítačovým softwarem, jsou-li vyvinuté na zakázku konkrétního klienta, nebo nejsou-li předmětem obchodních transakcí, jakož i doplňky předešlých dodávek, např. aktualizace, u kterých není příjemci toto zboží fakturováno,
 7. g)  za předpokladu, že nejsou předmětem obchodní transakce :

  1. reklamní materiál,
  2. obchodní vzorky.
 8. zboží pro opravu a po ní, a s ní související náhradní díly. Oprava zahrnuje uvedení zboží do jeho původní funkce a stavu. Cílem operace je prosté udržení zboží v provozuschopném stavu; to může zahrnovat některé přestavení či vylepšení, které ale žádným způsobem nemění povahu zboží,
 9. i)  zboží dodávané národním ozbrojeným silám mimo statistické území a zboží obdržené z jiného členského státu, které bylo dopraveno mimo statistické území národními ozbrojenými silami, jakož i zboží získané či spotřebované na statistickém území členského státu ozbrojenými silami jiného členského státu, které jsou zde usazeny,
 10. j)  odpalovací zařízení kosmických lodí při odeslání-vývozu nebo při přijetí-dovozu během vystřelení do vesmíru  a v době vystřelení do vesmíru,
 11. k)  nové dopravní prostředky prodávané fyzickými či právnickými osobami registrovanými k DPH soukromým osobám z ostatních členských států.

Zboží určené k opravě

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

85) V systému Intrastat se nevykazují údaje o zboží odeslaném do jiného členského státu za účelem provedení placené či neplacené opravy nebo údržby tohoto zboží, ani o jeho zpětném přijetí, bez ohledu na skutečnost, zda na zboží oprava nebo údržba byla nebo nebyla provedena, nebo byla uskutečněna dodávkou zastupitelného zboží stejného druhu a provedení, tzv. výměnným způsobem. Platí to i pro případy, kdy odeslání zastupitelného zboží časově předchází přijetí zboží k opravě nebo údržbě. Rozhodující také není, jedná-li se o opravu nebo údržbu prováděnou bezplatně nebo za úhradu, ať už finanční, poskytnutím služby nebo zboží.

86) Stejně tak se do Výkazů pro Intrastat neuvádějí údaje o zboží přijatém k placené či bezúplatné opravě nebo údržbě, ani jeho zpětné odeslání, a to bez ohledu na skutečnost, zda oprava nebo údržba zboží byla nebo nebyla provedena, nebo se namísto opraveného zboží vrací zpět zboží zastupitelné stejného druhu a provedení a oprava nebo údržba zboží je tak prováděna tzv. výměnným způsobem. Platí to i pro případy, kdy odeslání zastupitelného zboží časově předchází přijetí zboží k opravě nebo údržbě. Rozhodující také není, jedná-li se o opravu nebo údržbu prováděnou bezplatně nebo za úhradu, ať už finanční, poskytnutím služby nebo zboží.

87) Opravou se rozumí uvedení zboží do jeho původní funkce a stavu. Cílem opravy je hlavně udržení zboží v provozuschopném stavu bez změny jeho povahy, ale s možností nepodstatných vylepšení nebo úprav, jako je například změna barvy nebo kvality obnovovaného laku, doplnění kvalitnějších olejových, tiskařských a podobných náplní, provedení kvalitnějšího odhlučení. Za opravu nebo údržbu nelze však považovat provedení jakékoliv operace v rámci výroby nového zboží, například provedení prvního nátěru dosud nenatřené části v rámci výrobního procesu, první naplnění olejovými, tiskařskými nebo podobnými náplněmi při výrobě nového výrobku apod.

Poznámka:

Pokud se dočasné přijetí nebo odeslání zboží k výrobním operacím uvedeným v poslední větě tohoto odstavce realizuje jako provedení práce na věci movité (tzv. zušlechtění), a tím se i nemění vlastník tohoto zboží, do Intrastatu se vykazuje s kódem transakce „41“; nebo „42“; jako přijetí nebo odeslání zboží ke zpracování dle smlouvy (vrácení po zpracování s kódem transakce „51“; nebo „52“;).

Příklad:

Používáním ztupený nůž z obráběcího stroje, dočasně přijatý k jeho nabroušení, aby mohl plnit svoji původní funkci, se do Intrastatu nevykazuje, zatímco obdobný nůž ještě nebroušený, který je dočasně přijatý k prvnímu nabroušení, aby mohl být zamontován do nového obráběcího stroje, se do Intrastatu vykáže s kódem transakce „41“; (broušení je součástí výroby obráběcího stroje) a jeho vrácení po zpracování se vykáže s kódem transakce „51“;.

88) Osvobozeny od vykazování do Intrastatu jsou rovněž s opravami dočasně přijatého nebo odeslaného zboží související odesílané nebo přijímané náhradní díly, a to jak vracené po výměně, tak i určené pro výměnu nebo jiné použití v průběhu prováděné opravy. Naopak přijetí nebo odeslání náhradních dílů, které jsou předmětem prodeje či nákupu, případně jsou bezúplatně odesílány nebo přijímány k provedení oprav na zboží, které v souvislosti s opravou nebo údržbou není dočasně odesílané nebo dočasně přijímané, se do Intrastatu vykazovat musí (kód transakce začínající číslem „1" nebo „3").

89) Pokud je za zboží, které bylo přijato nebo odesláno k provedení bezúplatné opravy (například v rámci garance), poskytnuto bezplatně náhradní zboží zcela jiného druhu a provedení, do Intrastatu se jeho dodávka vykázat musí s kódem povahy transakce začínajícím číslem „1".

Zboží na výstavy a veletrhy

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

90) Od vykazování do Intrastatu je osvobozeno všechno dočasně odesílané nebo přijímané zboží určené na výstavy, veletrhy a podobné předváděcí akce s předpokládanou dobou pro vrácení zboží nepřesahující 2 roky. Do Intrastatu se také nevykazuje zpětné přijetí nebo odeslání takového zboží. Toto osvobození se samozřejmě týká i výstavních exponátů, ovšem s výjimkou těch, které jsou odesílány nebo přijímány na prodejní výstavy a veletrhy a předpokládá se jejich prodej na takové akci (vykazují se s kódem povahy transakce „12").

91) Do Výkazů pro Intrastat se ale uvádějí údaje o odeslání nebo přijetí zboží určeného ke spotřebě v průběhu výstavy nebo veletrhu, a to s vyznačením odpovídajícího kódu povahy transakce (např. „11", „30" nebo „92").

Bezúplatné obchodní vzorky

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

92) Do Intrastatu se dále neuvádějí údaje o jakémkoliv přijetí nebo odeslání bezúplatných obchodních vzorků. Těmi se rozumí zejména ukázky následně obchodovatelného zboží určené k předvedení, vyzkoušení, ověření, analýze apod. Do Výkazů pro Intrastat se proto neuvádějí údaje o přijetí nebo odeslání bezúplatných obchodních vzorků jak v případech, kdy se mění jejich vlastník, tak i při jejich dočasném odeslání nebo přijetí i vrácení zpět. Přitom není rozhodující jak budou novým vlastníkem bezúplatné obchodní vzorky později použity (například, zda budou zničeny při zkouškách, budou prodány, budou předváděny, budou vráceny zpět). Do Intrastatu se neuvádějí ani údaje o bezúplatném odeslání nebo přijetí bezcenných či úmyslně znehodnocených vzorků zboží. Údaje o nakupovaných nebo prodávaných obchodních vzorcích se však do Výkazu pro Intrastat uvádět musejí.

Obaly včetně palet

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

93) Do Výkazů pro Intrastat se dále neuvádějí údaje o odeslání a přijetí obalů, které v době jejich přijetí nebo odeslání  mají charakter vratných obalů, to znamená, že je  předpokládáno nebo dohodnuto jejich vrácení. Za obaly se považují například pytle, sáčky, obálky, krabice, lahve, sudy, bedny, latění, ale i cívky a palety.

94) Charakter vratných obalů mají obaly:

 • určené k naplnění a ke zpětnému  přijetí nebo zpětnému odeslání spolu se zbožím, které se do nich zabalí (naplní, navine, naskládá, vloží atd.),
 • vracené po vyprázdnění, které jsou zpět odesílány nebo přijímány, když předtím byly přijaty nebo odeslány spolu se zbožím,
 • v nichž je zabaleno přijímané nebo odesílané zboží, pokud se předpokládá, že po vybalení zboží by měly být vráceny zpět jejich vlastníkovi.

95) Není rozhodující, zda takové vratné obaly jsou zapůjčovány jejich vlastníkem bezplatně nebo jsou zálohovány nebo dokonce dočasně prodávány s podmínkou, že je jejich předchozí vlastník následně odkoupí zpět. Na skutečnosti, že se do Intrastatu nevykazují obaly, které mají v době jejich přijetí nebo odeslání charakter vratných obalů se nic nemění,  ani když  k jejich vrácení nedojde a například  budou prodány za cenu lepší než je propadlá záloha za ně.

Poznámka:

Hodnota obalů, které mají charakter vratného obalu, se nezahrnuje do hodnoty vykazované do Intrastatu o přijatém nebo odeslaném zboží zabaleném v takovém obalu.

96) Obaly odesílané nebo přijímané jako součást zboží, u nichž se nepředpokládá jejich vrácení zpět, to znamená, že nemají charakter vratného obalu, se považují za součást zboží, které je v nich zabaleno. Proto se do Výkazů pro Intrastat zvlášť neoznačují kódy kombinované nomenklatury a jejich hodnota se zahrnuje do vykazované hodnoty odesílaného nebo přijatého zboží. Za součást zboží jsou pro účely uvádění údajů do Intrastatu považovány i nevratné obaly, jejichž hodnota je na příslušné zbožové faktuře uvedena samostatně a jmenovitě, nebo je zjevně součástí zvlášť oceněného balného. Do Intrastatu by se samostatně vykazovaly obaly, zejména pokud by byly předmětem trvalého odeslání nebo přijetí při obchodu s nimi, kdy například zpravodajská jednotka na základě objednávky na nákup palet, tyto palety odesílá a prodává  svému obchodnímu partnerovi nebo je přijímá a nakupuje od takového partnera.

Zboží k zapůjčení a k operativnímu leasingu

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

97) Z povinnosti vykazovat do Intrastatu je vyňato a do Výkazů pro Intrastat se neuvádějí údaje o dočasně pronajatém zboží, pokud se jedná o zboží dočasně odesílané nebo dočasně přijímané k tzv. operativnímu (operačnímu) leasingu nebo zboží dočasně odesílané nebo dočasně přijímané k bezplatnému zapůjčení a předpokládá se, že doba takového operativního leasingu nebo zapůjčení nebude delší než dva roky.

98) Stejně tak se do Intrastatu, neuvádějí údaje o vrácení zboží po jeho operativním leasingu nebo bezplatném zapůjčení, a to i při případné následné změně podmínek dočasného odeslání nebo přijetí zboží (například se termín 18. měsíců,  dohodnutý pro zapůjčení zboží v době jeho přijetí, po roce prodlouží na 48 měsíců). Do Intrastatu se také nijak nezaznamenává následná změna podmínek dočasného přijetí nebo odeslání zboží k operativnímu leasingu nebo k bezplatnému zapůjčení na dobu nepřesahující dva roky, na jejichž základě se zboží zpět nevrací (například se dodatečně dohodne jeho prodej nebo nákup).

99) Operativním leasingem se rozumí pronájem zboží, u kterého se předpokládá po jeho skončení, že se pronajaté zboží vrátí zpět jeho pronajímateli. Operativní leasing není spojen se změnou vlastníka pronajatého zboží. Rozdílný od operativního leasingu je  finanční leasing, při kterém  v souvislosti s převzetím zboží přecházejí na nájemce rizika a výnosy spojené s vlastnictvím pronajatého zboží  a na konci trvání smlouvy se nájemce obvykle stává zákonným vlastníkem  zboží (viz též část 14. této příručky).

100) O odeslání nebo přijetí zboží na dobu delší než dva roky k bezplatnému zapůjčení nebo k operativnímu leasingu, je třeba údaje o takovém zboží do Intrastatu vykázat a transakci označit kódem „96“ nebo „97“.

Zboží k uskladnění

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

101) Zboží dočasně odeslané nebo dočasně přijaté za účelem poskytnutí služby skladování do jiného než konsignačního, distribučního, centrálního a podobného prodejního skladu (viz část 15. této příručky), se do Výkazů pro Intrastat zaznamenává pouze tehdy, má-li být doba uskladnění delší než dva roky a označuje se kódem transakce „96" nebo „97". Do Intrastatu se proto nevykazují údaje o dočasném odeslání nebo dočasném přijetí zboží na předpokládanou dobu nepřesahující 2 roky, pokud účelem takového dočasného odeslání nebo přijetí zboží je pouhé poskytnutí nebo přijetí služby jeho skladování. Do Intrastatu se neuvádějí ani údaje o zpětném vrácení tohoto zboží, ani se dodatečně do Intrastatu nezaznamenává skutečnost, že se předpokládaná doba uskladnění následně prodloužila na více jak dva roky nebo se zboží zpět nevrací, protože se prodá nebo odkoupí, dojde k jeho zničení nebo se jinak změní podmínky dočasného odeslání nebo přijetí takového zboží.

Zboží k provedení prací a k výkonu povolání

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

102) Do Výkazů pro Intrastat se neuvádějí údaje o zboží, které bylo dočasně odesláno nebo přijato k provedení prací nebo k výkonu povolání, aniž by změnilo svého vlastníka, pokud se předpokládá zpětné přijetí nebo odeslání takového zboží nejpozději do dvou let. Za takové zboží je třeba považovat například nářadí a měřící přístroje, které si s sebou veze mechanik k provedení prací v jiném členském státě nebo zemní stroj a jiné stroje či přístroje používané při stavbě dodávané do ČR z jiného členského státu. Do Intrastatu se nezaznamenává ani vrácení takového zboží, stejně jako následná změna podmínek jeho dočasného odeslání nebo přijetí. Dočasně odeslání nebo přijetí zboží určeného k provedení prací nebo k výkonu povolání na dobu delší než dva roky (například zemní stroj) se do Intrastatu zaznamenává s kódem transakce „96" nebo „97".

Bezplatný reklamní materiál

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

103) Z trvale odesílaného nebo přijímaného zboží, které mění svého vlastníka, se do Intrastatu nezaznamenávají údaje o bezúplatně poskytovaném nebo obdrženém reklamním materiálu, jako jsou návody k použití, ceníky, plakáty a podobné předměty určené výlučně pro reklamu a přípravu plánované obchodní akce.

Poznámky:

 • Bezúplatně dodávaný reklamní materiál se do Intrastatu nevykazuje bez ohledu na jeho hodnotu.
 • Bezúplatně přijímaný nebo odesílaný propagační materiál se však bez ohledu na jeho hodnotu do Intrastatu vykazuje (kód povahy transakce „30").
 • Za propagační materiál se považují předměty většinou menší hodnoty, které mají svoji vlastní užitnou hodnotu a současně propagují nějaký výrobek, službu, firmu apod. Většinou s jedná o zboží opatřené nějakým propagačním nápisem nebo vyobrazením (například trička, čepice a jiné textilní zboží s potiskem, propagační kalendáře s obrázky nabízených výrobků, propisovací tužky nebo užitkové sklo opatřené názvem a logem firmy obchodního partnera).

Software, plány a korespondence

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

104) Do Intrastatu se vůbec nevykazuje odeslaný nebo přijatý software (programové vybavení), je-li zasílán elektronickým přenosem dat nebo se jedná o software vyhotovený na zakázku odběratele, a to bez ohledu na skutečnost, je-li dodáván bezúplatně nebo za úhradu. Hodnota takového  software se nezahrnuje ani do hodnoty hardware (například počítače), pokud je v něm nahrán a jeho hodnotu je možné od hodnoty hardware oddělit.

105) Do Intrastatu se také nevykazují údaje o odeslání nebo přijetí software dodávaného bezúplatně k doplnění nebo aktualizaci předchozí dodávky a software poskytovaného za úhradu, je-li jenom programovým vybavením inicializujícím software již zabudovaný v hardware.

106) Stejná pravidla jako pro poskytování informací o dodávkách software platí pro dodávky technických plánů a výkresů. Proto se do Výkazů pro Intrastat neuvádějí údaje o odeslání nebo přijetí technických a podobných plánů zasílaných elektronickým přenosem a vyhotovených  na zakázku odběratele, i když jsou dodávány za úplatu. Stejně tak se do Intrastatu  vůbec nevykazují údaje o přijetí nebo odeslání jakékoliv korespondence mezi obchodními partnery i jakýchkoliv zpráv a podobných dokumentů, nejsou-li přímo zbožím, to je předmětem nákupu nebo prodeje.                                                                                

107) Do Intrastatu se naopak uvádějí údaje o odeslání nebo přijetí software či technických plánů nebo výkresů, jsou-li předmětem obchodní transakce (jsou poskytované za úhradu) a přitom se jedná o software nebo plán běžně obchodovatelný, nevytvořený na zakázku odběratele. V takovém případě se do Intrastatu vykáže zbožový kód příslušného mobilního nosiče informací, jako například DVD, CD, flash disku, filmu, plánu atd., a do vykazované hodnoty tohoto nosiče se zahrne hodnota prodávaného nebo nakupovaného software.

Poznámka:

Informace odesílané nebo přijímané jinak než na přenosných nosičích informací (například přenášené po sítích nebo stahované z internetu) nejsou věcí, které je přidělen zbožový kód kombinované nomenklatury (nejsou věcí movitou ani elektrickou energií) a do Výkazu pro Intrastat se proto nezaznamenávají, stejně jako pouhé finanční transakce nebo služby, s nimiž není přímo spojeno odeslání nebo přijetí zboží.

108) Přijetí nebo odeslání software nevyhotoveného na zakázku kupujícího a dodávaného spolu s hardwarem, ve kterém je nahrán, se do Intrastatu vykazuje pod položkou tohoto hardware (například počítače). Hodnota takového software se započítává do hodnoty hardware a zvlášť se nevykazuje, i když je na faktuře uvedena zvlášť nebo je prodávajícím hardware fakturována samostatně.

Prodeje nových dopravních prostředků

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

109) Do Intrastatu se dále nevykazuje prodej nového dopravního prostředku osobě z jiného členského státu, která není vůbec zaregistrována k DPH (v tuzemsku ani v jiném členském státě EU).

Novým dopravním prostředkem se pro účely nevykazování údajů o jeho prodeji do Intrastatu  rozumí  pozemní motorové vozidlo prodané do 6 měsíců ode dne jeho prvního uvedení do provozu, má-li najeto méně než 6000 km, loď prodaná do 3 měsíců ode dne jejího  prvního uvedení do provozu, má-li najeto méně než 100 hodin nebo letadlo prodané do 3 měsíců ode dne jeho prvního uvedení do provozu, má-li nalétáno méně než 40 hodin.

Poznámky:

 1. Výše uvedenou definici nového dopravního prostředku nelze použít při určování zbožového kódu kombinované nomenklatury, pro které je rozhodující přidělení registrační značky.
 2. Prodeje a nákupy nových dopravních prostředků mezi osobami registrovanými k DPH se vykazují do Intrastatu jako kterékoliv jiné zboží.

Ostatní dočasně odesílané a přijímané zboží

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

110) Do Výkazů pro Intrastat se rovněž neuvádějí údaje o zboží, jiném než uvedeném v této kapitole výše, bylo-li odesláno nebo přijato dočasně na předpokládanou dobu nepřesahující dva roky, přičemž nebylo určeno ke zpracování dle smlouvy nebo k použití při výrobě nakupovaného či prodávaného zboží a jeho odeslání nebo přijetí není spojeno se změnou jeho vlastníka, to je jeho prodejem nebo nákupem. Mezi takové zboží můžeme zahrnout například zboží určené k prověření jeho kvality, ke kompletaci s jiným následně odesílaným zbožím, k rozdělení, ke spočítání. Pokud by takové zboží bylo dočasně odesíláno nebo přijímáno na předpokládanou dobu delší než dva roky, do Intrastatu se údaje o něm vykazují s kódem povahy transakce „96" nebo „97".

Dopravní prostředky překračující státní hranici

(vysvětlivka k části „Seznam zboží, o kterém se údaje nevykazují“)

111) Do Intrastatu se nevykazují i údaje o dopravních prostředcích (například autobusy, osobní a nákladní automobily, letadla, železniční vagóny a lodě), které překračují státní hranici ČR v rámci jejich činnosti a výkonu práce. aniž by se měnil jejich vlastník. Naopak je třeba do Výkazů pro Intrastat uvádět údaje o dopravních prostředcích, které překračují státní hranici ČR v souvislosti se změnou jejich vlastníka, zejména v důsledku jejich nákupu, prodeje, finančního leasingu nebo darování. Stejně tak je nutné do Intrastatu vykázat údaje o dopravních prostředcích odesílaných nebo přijímaných za účelem jejich zpracování.