Přeměny obchodních korporací

1. 1. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

Termín přeměna obchodní korporace označuje proces, při němž dochází k právnímu spojování nebo rozdělování závodů, popřípadě ke kombinaci uvedených procesů do jednoho nebo více právních nástupců - nástupnických obchodních korporací (společností). Termín přeměna je užíván i pro změnu právní formy obchodní korporace, tj. pouhou změnu vnitřních poměrů existující obchodní korporace.

Podrobný obsah

 • Přehled hlavních typů přeměn obchodních korporací
  • Fúze (sloučením, splynutím)
  • Rozdělení
   • vznik nových obchodních společností nebo družstev
   • rozštěpení sloučením
   • kombinace rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev a rozštěpení sloučením
   • rozdělení odštěpením
   • základní a vlastní kapitál při rozdělení
  • Převod jmění na společníka
  • Změna právní formy
  • Přeměna v případě likvidace a insolvenčního řízení
  • Zrušení přeměny
 • Průběh přeměny
  • Rozhodný den
  • Projekt přeměny (projekty: fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
  • Zpráva o přeměně
  • Znalec
  • Informace o přeměně
  • Ochrana věřitelů
  • Přechod zástavního práva k obchodnímu podílu nebo k účastnickému cennému papíru při fúzi, rozdělení a změně právní formy
  • Právo na dorovnání
  • Odpovědnost za škodu
  • Neplatnost přeměny
  • Právní účinky přeměny
  • Vzdání se práv společníka


Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled hlavních typů přeměn obchodních korporací

Hlavním pramenem problematiky přeměn obchodních společností je zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Podpůrným právním předpisem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přeměnu lze uskutečnit:

 • fúzí,
 • rozdělením,
 • převodem jmění na společníka, nebo
 • změnou právní formy.

Fúze

Společníci zanikajících obchodních společností se stávají společníky nástupnické obchodní společnosti. Členové zanikajících družstev se stávají členy nástupnického družstva. Právní postavení zakladatelů nástupnické obchodní společnosti nebo družstva při fúzi splynutím mají zanikající obchodní společnosti nebo družstva.

S účinností od 1. 1. 2014 již nemusí mít zanikající i nástupnické obchodní společnosti při fúzi stejnou právní formu. Zrušeno je také ustanovení, podle kterého se družstva mohla zúčastnit fúze jen s družstvem.

Fúze může mít formu vnitrostátní fúze nebo přeshraniční fúze. Vnitrostátní fúzí se rozumí fúze mezi obchodními společnostmi nebo družstvy se sídlem na území České republiky.

Přeshraniční fúzí se rozumí fúze jedné nebo více českých obchodních společností nebo družstev s jednou nebo více zahraničními korporacemi. Přeshraniční fúze s účastí jiných právnických osob nebo jakýchkoliv právních útvarů, které nejsou zahraniční korporací, není dovolena. Zahraniční zúčastněnou, zanikající nebo nástupnickou korporací se rozumí obchodní společnost nebo družstvo, která má právní subjektivitu a vlastní majetek, řídí se právním řádem jiného členského státu než České republiky a může se v souladu s požadavky práva Evropské unie podle právních předpisů členského státu, jehož právním řádem se řídí, zúčastnit přeshraniční fúze.

Fúze se děje sloučením nebo splynutím nejméně dvou zúčastněných právnických osob, přičemž sloučení nebo splynutí se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.

Fúze sloučením

Fúzí sloučením dochází k zániku obchodní společnosti nebo družstva nebo více obchodních společností nebo družstev; jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva přechází na nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo. Nástupnická obchodní společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikající obchodní společnosti nebo družstva, ledaže zvláštní zákon stanoví jinak.

Za fúzi sloučením se též považuje, jestliže se slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem.

Schválení fúze sloučením má dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku právní účinky přistoupení společníků zanikající obchodní společnosti nebo členů zanikajícího družstva k zakladatelskému právnímu jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, dochází-li k výměně jejich podílů na zanikající společnosti nebo na zanikajícím družstvu a dosud nebyli společníky nebo členy nástupnické společnosti nebo nástupnického družstva.

Schema fúze sloučením

Fúze splynutím

Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více obchodních společností nebo družstev; jmění zanikajících obchodních společností nebo družstev přechází splynutím na vzniklou nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo. Nástupnická obchodní společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikajících obchodních společností nebo družstev, pokud zvláštní zákon nestanoví něco jiného.

Schema fúze splynutím

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Rozdělení

Rozdělení může mít formu:

 • rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev,
 • rozštěpení sloučením,
 • kombinace rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev a rozštěpení sloučením na více již existujících společností nebo družstev,
 • odštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev,
 • odštěpení sloučením,
 • kombinace odštěpení se vznikem nové nebo nových obchodních společností nebo družstev a odštěpení sloučením.

Rozštěpením rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo zaniká. Rozdělovaná společnost dále existuje v případě odštěpení, jež je popsáno níže. Jmění zanikající společnosti nebo družstva při rozštěpení včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev a její společníci nebo členové se stávají společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev.

Zanikající, rozdělované i nástupnické obchodní společnosti a družstva musí mít při rozdělení stejnou právní formu. Právní postavení zakladatele nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo nástupnických obchodních společností nebo družstev při rozdělení se vznikem nové nebo nových obchodních společností nebo družstev má zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo.

Projekt rozdělení může stanovit, že společníci zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo členové zanikajícího nebo rozdělovaného družstva nebo někteří z nich se stanou společníky jen jedné nebo některých nástupnických obchodních společností nebo členy jen jednoho nebo některých nástupnických družstev a jejich členství v ostatních nástupnických obchodních společnostech nebo družstvech nevznikne.

Rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev:

Rozštěpení sloučením

Schválení rozdělení sloučením má dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku právní účinky přistoupení společníků zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo členů zanikajícího nebo rozdělovaného družstva ke společenské smlouvě, zakladatelské listině nebo stanovám nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, dochází-li k výměně jejich podílu na zanikající společnosti nebo zanikajícím družstvu a dosud nebyli společníky nebo členy nástupnické společnosti nebo nástupnického družstva.

Kombinace rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev a rozštěpení sloučením

Rozdělení odštěpením

Rozdělení odštěpením může mít formu:

 • odštěpení se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností nebo družstev,
 • odštěpení sloučením, nebo

kombinací odštěpení se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností nebo družstev a odštěpení sloučením. Odštěpením se rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na existující nebo vznikající jednu nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev, a společníci nebo členové rozdělované obchodní společnosti nebo družstva se stávají i společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev.

Právní postavení zakladatele jedné nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev při rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností nebo družstev má rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo. Při rozdělení odštěpením každý společník nebo člen rozdělované společnosti nebo družstva zůstává vždy společníkem nebo členem rozdělované společnosti nebo družstva.

Rozdělení odštěpením s ukončením účasti jednoho nebo více společníků v rozdělované společnosti je přípustné, pokud s tím souhlasí všichni společníci rozdělované společnosti. V případě, že je rozdělovanou společností akciová společnost, je možné ukončit účast akcionáře jen v případě, že valná hromada rozdělované obchodní společnosti rozhodne o nabytí vlastních akcií za podmínek stanovených zákonem, upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev. Účast společníka zaniká dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.

U osobních obchodních společností, tedy u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, se zápisem rozdělení do obchodního rejstříku mění společenská smlouva rozdělované společnosti tak, že se zrušují údaje o tomto společníkovi. Společník rozdělované osobní společnosti, jehož účast zanikla dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku, má právo na vypořádací podíl podle společenské smlouvy rozdělované společnosti.

U kapitálových obchodních společností, tedy u společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, podíl společníka přechází dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku do majetku rozdělované společnosti.

Schéma rozdělení odštepením se vznikem nových společností

Schema odštepení sloučením

Schema kombinece rozdělení odštěpením se vznikem nových společností a sloučením

Základní a vlastní kapitál při rozdělení

Při rozdělení se vznikem nových společností nesmí být součet vkladů nebo jmenovitých nebo účetních hodnot akcií společníků zanikající nebo rozdělované společnosti v nástupnické společnosti vyšší než částka ocenění té části jmění zanikající nebo rozdělované společnosti, zjištěná z posudku znalce pro ocenění, jež měla podle projektu rozdělení přejít na danou nástupnickou společnost.

Zákon stanoví, že při rozdělení sloučením nesmí být částka zvýšení základního kapitálu dané nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti připadající na společníky zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti vyšší, než částka ocenění té části jmění zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti, zjištěná z posudku znalce pro ocenění jmění, jež měla podle projektu rozdělení přejít na danou nástupnickou obchodní společnost.

Při rozdělení odštěpením nesmí být vlastní kapitál rozdělované společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nižší než její základní kapitál, pokud rozhodný den rozdělení předchází dni vypracování projektu rozdělení. Toto pravidlo se nepoužije, bude-li současně s rozhodnutím o schválení odštěpení snížen základní kapitál rozdělované společnosti, a to nejméně o částku odpovídající vzniklému rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem, nebo se společníci zaváží k poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, a to tak, aby se vlastní kapitál rovnal nejméně základnímu kapitálu.

Jestliže nebude rozhodný den rozdělení předcházet vyhotovení projektu rozdělení a vlastní kapitál vykázaný v zahajovací rozvaze rozdělované společnosti bude nižší než její základní kapitál, je rozdělovaná společnost povinna bez zbytečného odkladu poté, co sestaví zahajovací rozvahu, snížit základní kapitál nejméně o částku tohoto rozdílu. Alternativou stanovenou zákonem je o tuto částku zvýšit vlastní kapitál příplatky společníků mimo základní kapitál. Pokud toto společnost nesplní, rozhodne soud o jejím zrušení a vstupu do likvidace.

Jako součást odštěpení může rozdělovaná společnost vždy i snížit dosavadní základní kapitál nebo ho zvýšit z vlastních zdrojů, případně rozhodnout o souběžném zvýšení a snížení základního kapitálu.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Převod jmění na společníka

Společníci nebo příslušný orgán obchodní společnosti mohou rozhodnout, že jmění obchodní společnosti převezme jeden přejímající společník.

Zrušení družstva s převodem jmění na člena družstva zákon zakazuje. Přejímající společník musí být ke dni vyhotovení projektu převodu jmění i v době podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního rejstříku podnikatelem.

Přejímající společník je povinen poskytnout ostatním společníkům zanikající společnosti vypořádání v penězích v době 1 měsíce ode dne zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku, přičemž výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům zanikající společnosti musí být přiměřená reálné hodnotě jejich podílů. Přiměřenost se dokládá posudkem znalce.

Schema převodu jmění na společníka

Změna právní formy

Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Obchodní společnost může změnit svou právní formu na jinou formu obchodní společnosti nebo na družstvo. Družstvo může změnit svoji právní formu na obchodní společnost.

Přeměna v případě likvidace a insolvenčního řízení

Přeměna obchodní společnosti nebo družstva je přípustná i v případě, že obchodní společnost nebo družstvo již vstoupily do likvidace:

 • rozhodnutím společníků nebo valné hromady nebo členské schůze,
 • uplynutím doby, na kterou byla založena,
 • dosažením účelu, pro který byla založena, nebo
 • rozhodnutím soudu o zrušení obchodní společnosti nebo družstva s likvidací, jestliže soud zrušil své rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti nebo družstva.

Jestliže se přeměňuje obchodní společnost nebo družstvo, které jsou v likvidaci z některého z těchto důvodů, likvidace se ukončuje dnem, kdy společníci nebo příslušný orgán obchodní společnosti nebo družstva schválili přeměnu.

Přeměna obchodní společnosti nebo družstva je přípustná i v případě, že probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek obchodní společnosti nebo družstva, jakož i v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku obchodní společnosti nebo družstva.

Pokud ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti vyplývá, že celková ztráta nástupnické společnosti dosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nemůže rozhodný den přeměny následovat po vyhotovení projektu přeměny a přeměna může být zapsána do obchodního rejstříku, jen jestliže osoby zúčastněné na přeměně doloží znalecký posudek, ze kterého vyplývá, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti.

Jestliže nejsou splněny tyto požadavky a přeměna bude přesto zapsána do obchodního rejstříku, soud i bez návrhu nástupnickou společnost zruší a nařídí její likvidaci. Tomuto se může společnost vyhnout jen tak, že bude posudek předložen dodatečně, nejpozději však v průběhu řízení.

Zrušení přeměny

Rozhodnutí o zrušení přeměny obchodní společnosti nebo družstva se přijímá stejným způsobem jako rozhodnutí o schválení přeměny.

V případě, že nejde o přeměnu, jíž se účastní pouze jedna osoba, lze rozhodnout o zrušení přeměny, která byla schválena všemi osobami zúčastněnými na přeměně, jen v případě, že nastala právní skutečnost, se kterou je spojen zánik závazků z projektu přeměny.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Průběh přeměny

U přeměn obchodních společností zdůrazňuje platná právní úprava práva a povinnosti akcionářů, společníků, statutárních orgánů zúčastněných společností, věřitelů zúčastněných společností. Stanoví kroky nutné k právně účinné realizaci fúzí, převodu jmění na společníka, rozdělování obchodních společností a také změny právní formy.

Požadovanou účastí znalců a auditorů má snahu zajistit korektní průběh těchto procesů, aby byly maximálně omezeny možnosti jejich zneužití ve prospěch některých akcionářů či společníků, ve prospěch některých věřitelů, popř. členů statutárních orgánů. Z ustanovení právních předpisů vyplývá i časový průběh procesu přeměn. Právní úprava tak uznává, že přeměna obchodní společnosti nemůže být záležitostí jednoho či několika dnů, ale že to je vždy dlouhodobější (několikaměsíční) proces. V rámci tohoto procesu jsou pak ekonomicky a právně důležité určité okamžiky.

Rozhodný den

Rozhodný den se určuje pouze při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka. Při rozdělení odštěpením nastávají účinky rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež mají podle projektu rozdělení přejít na nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo.

Rozhodný den nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. Jestliže projekt přeměny určí den pozdější, považuje se za rozhodný den datum zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Konečná účetní závěrka se sestavuje jako řádná nebo mimořádná účetní závěrka. Jestliže se vyžaduje konečná účetní závěrka při změně právní formy, sestavuje se ke dni, který předchází dni, k němuž je změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku.

Při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka se mezitímní účetní závěrka sestavuje jen tehdy, byla-li poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka, popřípadě konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění uplynulo více než 6 měsíců. Ode dne, k němuž je sestavena mezitímní účetní závěrka, do dne vypracování projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka nesmí uplynout více než 3 měsíce.

Jestliže se vyžaduje zahajovací rozvaha při změně právní formy, sestavuje se ke dni, k němuž byla změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku.

Při přeměně všechny osoby zúčastněné na přeměně ověřují konečnou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku auditorem, pokud alespoň jedna z osob zúčastněných na přeměně má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví.

Jestliže mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem všechny osoby zúčastněné na přeměně, které vedou účetnictví, jsou všechny nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímající společník, pokud je účetní jednotkou, rozdělovaná společnost nebo družstvo anebo společnost nebo družstvo po změně právní formy povinni nechat ověřit zahajovací rozvahu auditorem.

Pokud zákon ukládá akciové společnosti povinnost zpřístupnit nebo poskytnout akcionáři v souvislosti s přeměnou jakoukoli účetní závěrku, zpřístupní nebo poskytne spolu s ní vždy i výroční zprávu vztahující se k této účetní závěrce.

Projekt přeměny

Přeměna obchodní společnosti nebo družstva se provádí podle písemného projektu přeměny. Změna zakladatelského právního jednání, k níž dochází v důsledku přeměny, nastává na základě změn obsažených v projektu přeměny ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Projekt přeměny vyhotoví osoby zúčastněné na přeměně nebo správní rada. Pokud je osobou zúčastněnou na přeměně osoba právnická, zabezpečuje splnění této povinnosti statutární orgán. Projekt přeměny podepisují všechny osoby zúčastněné na přeměně. Zákon stanoví, že dnem vyhotovení projektu přeměny je den, kdy projekt přeměny splňuje všechny náležitosti právního jednání vyžadované zákonem.

Projekt přeměny musí být schválen ve stejném znění společníky nebo členy osob zúčastněných na přeměně, jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi způsobem stanoveným zákonem, ledaže takové schválení není vyžadováno, a musí obsahovat zákonem požadované údaje a být schválen ve znění, v jakém byl zveřejněn uložením do sbírky listin obchodního rejstříku nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný.

Přeměna veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti musí být schválena všemi společníky, přeměna společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí být schválena valnou hromadou. Přeměna družstva musí být schválena členskou schůzí, přičemž členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů. Podpis společníka musí být úředně ověřen, rozhodnutí, valné hromady, respektive členské schůze musí mít formu notářského zápisu, jehož přílohou je projekt přeměny.

Projekt fúze

Projekt fúze obsahuje alespoň:

 • firmu a sídlo všech zúčastněných a nových obchodních společností nebo družstev, jejich právní formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev,
 • výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti anebo členů zanikajícího družstva na nástupnické společnosti nebo nástupnickém družstvu, ledaže nedochází k výměně podílů, a případný doplatek s určením jeho výše a dobu splatnosti,
 • rozhodný den fúze,
 • práva, jež nástupnická obchodní společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
 • den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům společnosti s ručením omezeným nebo akcionářům z vyměněných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují,
 • všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných obchodních společností nebo družstev poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt fúze; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,
 • při fúzi sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva; jestliže nejsou v projektu fúze sloučením žádné změny uvedeny, má se za to, že se zakladatelské právní jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva nemění,
 • při fúzi splynutím:
  • zakladatelské právní jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva,
  • jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů statutárního orgánu nástupnické obchodní společnosti nebo družstva a dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva.

Projekt rozdělení

Projekt rozdělení musí obsahovat alespoň:

 • firmu a sídlo všech zúčastněných a nových obchodních společností nebo družstev a jejich právní formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev,
 • při rozštěpení výměnný poměr podílů společníků nebo členů zanikající společnosti nebo družstva na jedné nebo více nástupnických společnostech nebo družstvech s uvedením, jak se rozdělují podíly na nástupnických společnostech nebo družstvech mezi společníky nebo členy zanikající společnosti nebo družstva, a kritérium, na němž je toto rozdělení založeno, a případný doplatek s určením jeho výše a doby splatnosti,
 • při odštěpení výměnný poměr podílů, obsahující údaj o tom, kolik a jakých podílů nabude společník nebo člen rozdělované společnosti nebo družstva na nástupnické nebo nástupnických společnostech nebo družstvech, popřípadě údaj o tom, účast jakého společníka na rozdělované společnosti v důsledku odštěpení zanikne, s uvedením, jak se rozdělují podíly na nástupnických společnostech nebo družstvech mezi společníky nebo členy rozdělované společnosti nebo družstva, a kritérium, na němž je toto rozdělení založeno a případný doplatek s určením jeho výše a doby splatnosti,
 • rozhodný den rozdělení,
 • práva, jež nástupnická obchodní společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,
 • den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti z vyměněných nebo nových podílů při rozdělení sloučením, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují,
 • všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných nebo nových obchodních společností nebo družstev poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt rozdělení; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,
 • určení, kteří zaměstnanci zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva se stávají zaměstnanci nástupnických obchodních společností nebo družstev nebo zůstávají zaměstnanci rozdělované obchodní společnosti nebo družstva při odštěpení,
 • určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou nebo jednotlivé nástupnické obchodní společnosti nebo družstva nebo zůstávají rozdělované obchodní společnosti nebo družstvu při odštěpení; při tomto určení je možno použít odkazu na poslední řádnou, mimořádnou, konečnou nebo mezitímní účetní závěrku sestavenou před vyhotovením projektu fúze a soupisy jmění z provedené inventarizace, jestliže takové určení umožňují; majetek a práva zapisovaná do katastru nemovitostí se v projektu rozdělení označí podle zákona upravujícího veřejnou evidenci nemovitostí
 • při rozdělení sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, má-li k nim v důsledku rozdělení dojít. Jestliže nejsou v projektu rozdělení sloučením obsaženy žádné změny zakladatelského právního jednání, má se za to, že zakladatelské právní jednání se nemění,
 • při rozdělení se vznikem nových společností nebo družstev:
  • zakladatelské právní jednání všech nástupnických společností nebo družstev
  • jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů statutárního orgánu nástupnické společnosti nebo družstva a členů dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady nebo správní rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva,
 • při rozštěpení určení, na kterou nástupnickou společnost nebo družstvo přechází daňová povinnost zanikající společnosti nebo družstva, a
 • při odštěpení případné změny zakladatelského právního jednání rozdělované společnosti nebo družstva.

Projekt převodu jmění

Projekt převodu jmění obsahuje alespoň:

 • firmu, sídlo, identifikační číslo a právní formu zanikající společnosti,
 • firmu, sídlo, identifikační číslo a právní formu nebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, a nebylo- li přiděleno, datum narození přejímajícího společníka,
 • rozhodný den převodu jmění, pokud je přejímající společník účetní jednotkou podle zákona o účetnictví nebo se jí stane zápisem převodu jmění do obchodního rejstříku, a
 • nejde-li o převod jmění na jediného společníka, i podrobná pravidla pro určení výše a splatnosti vypořádání poskytovaného ostatním společníkům zanikající společnosti.

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy obsahuje alespoň:

 • firmu, sídlo a identifikační číslo obchodní společnosti nebo družstva před změnou právní formy,
 • právní formu, jíž má obchodní společnost nebo družstvo nabýt,
 • firmu obchodní společnosti nebo družstva po změně právní formy,
 • den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy,
 • společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu nebo stanovy obchodní společnosti nebo družstva po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku,
 • všechny zvláštní výhody, které obchodní společnost nebo družstvo měnící svoji právní formu poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizují, a znalci pro ocenění jmění; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,
 • pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil, a výši částky, jež mu bude vyplacena, nebo způsob jejího určení, není-li ke schválení změny právní formy nutný souhlas všech společníků,
 • při změně právní formy akciové společnosti výši náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy,
 • jména, příjmení a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla osob, které budou po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku:
  • členy statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva,
  • členy dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizuje, i dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva,
 • mění-li se právní forma na akciovou společnost:
  • počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, údaj, zda akcie budou vydány jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír anebo budou imobilizovány, a pravidla postupu a dobu pro jejich vydání,
  • údaje o tom, zda nebo kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci akciové společnosti s uvedením, že tato místa budou obsazena až po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Zpráva o přeměně

Statutární orgán každé z právnických osob zúčastněných na přeměně je povinen zpracovat podrobnou písemnou zprávu o přeměně, v níž musí vysvětlit projekt přeměny.

V akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury řízení zpracovává zprávu o přeměně správní rada.

Zpráva o přeměně musí obsahovat alespoň:

 • odůvodnění výměnného poměru podílů z právního i ekonomického hlediska, dochází-li k jejich výměně, a objasnění kritéria použitého pro rozdělení podílů v nástupnických společnostech nebo družstvech při rozdělení,
 • odůvodnění výše případných doplatků,
 • vysvětlení opatření ve prospěch vlastníků jednotlivých druhů cenných papírů emitovaných osobou zúčastněnou na přeměně,
 • popis obtíží, které se vyskytly při oceňování, nebo údaj, že se žádné obtíže nevyskytly,
 • změny ekonomického a právního postavení společníků nebo členů, včetně změny rozsahu ručení společníků společností nebo členů družstev nebo některých z nich, pokud se rozsah ručení společníků nebo členů nebo některých z nich mění, a
 • dopady přeměny na věřitele osoby zúčastněné na přeměně, zejména z hlediska dobytnosti jejich pohledávek.

Zpráva o přeměně nemusí být zpracována, jestliže:

 • dochází k přeměně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti,
 • zanikající společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost fúzuje se svým jediným společníkem,
 • jsou všichni společníci zúčastněné společnosti s ručením omezeným jejími jednateli; v takovém případě se zpráva nepořizuje jen za tuto společnost s ručením omezeným, nebo
 • k tomu všichni společníci nebo členové všech osob zúčastněných na přeměně udělili souhlas.

Znalec

Znalec musí být jmenován soudem, jestliže je v konkrétním případě vyžadováno:

 • ocenění jmění osoby zúčastněné na přeměně znalcem, a to na návrh této osoby,
 • přezkoumání projektu přeměny znalcem, a to na návrh osoby zúčastněné na přeměně,
 • přezkoumání výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti na přejímajícího společníka znalcem, a to na návrh zanikající společnosti, nebo
 • přezkoumání přiměřenosti výše kupní ceny akcií nebo přiměřenosti výše vypořádacího podílu poskytovaného akcionáři, jestliže má při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy právo na odkup svých akcií nebo právo vystoupit z akciové společnosti postupem podle tohoto zákona, a to na návrh osoby zúčastněné na přeměně, v níž účast akcionáře zaniká.

Návrh na jmenování společného znalce pro více osob zúčastněných na přeměně podávají společně všechny tyto osoby. Účastníky řízení o jmenování nebo odvolání znalce jsou navrhovatel a osoba nebo osoby navržené ke jmenování nebo odvolání znalce. Soud však není vázán návrhem navrhovatele.

Informace o přeměně

Je-li osoba zúčastněná na přeměně zapsána do obchodního rejstříku,

 • uloží do sbírky listin obchodního rejstříku projekt přeměny alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena,
 • zveřejní oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena.

Za zanikající obchodní společnost nebo družstvo při fúzi nebo rozdělení může tuto povinnost splnit nástupnická obchodní společnost nebo družstvo.

Každý společník nebo člen, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin nebo uveřejnění projektu přeměny. Akcionáři zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat tyto informace jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu.

Ochrana věřitelů

Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Přechod zástavního práva k podílu nebo k účastnickému cennému papíru při fúzi, rozdělení a změně právní formy

Jestliže byly zastaveny podíly nebo účastnické cenné papíry vydané osobou zúčastněnou na přeměně, a toto zástavní právo trvá ke dni zápisu fúze, rozdělení nebo změny právní formy do obchodního rejstříku, přechází nebo rozšiřuje se zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník nabývá na základě zastavených podílů nebo účastnických cenných papírů.

Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi nebo rozdělení zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník se již podílí na nástupnické společnosti, přechází zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního dlužníka v nástupnické společnosti.

Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy zanikají a zástavní právo nepřechází ani se nerozšiřuje, má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty. Nedojde-li mezi zástavním věřitelem a dlužníkem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Právo na dorovnání

Není-li výměnný poměr podílů spolu s případnými doplatky uvedený v projektu fúze nebo projektu rozdělení k rozhodnému dni přiměřený nebo nepřiznává-li projekt fúze sloučením nebo projekt rozdělení sloučením společníkům nástupnické společnosti nebo členům nástupnického družstva, jejichž podíly se nevyměňují, k rozhodnému dni přiměřený doplatek, anebo není-li vypořádání poskytované přejímajícím společníkem při převodu jmění ostatním společníkům přiměřené reálné hodnotě jejich podílu ke dni zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku, mají společníci zúčastněné společnosti nebo členové zúčastněného družstva při fúzi nebo rozdělení a ostatní společníci společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, která se zrušuje s převodem jmění na přejímajícího společníka (dále jen „oprávněné osoby“), vůči nástupnické společnosti nebo družstvu nebo přejímajícímu společníkovi (dále jen „povinná osoba“) právo na dorovnání v penězích (dále jen „dorovnání“), nestanoví-li zákon něco jiného.

Na základě dohody mezi oprávněnou a povinnou osobou lze dorovnání poskytnout též nepeněžitou formou, zejména jako podíl v nástupnické společnosti nebo v nástupnickém družstvu

Při rozdělení rozštěpením jsou k zaplacení dorovnání zavázány všechny nástupnické společnosti nebo družstva společně a nerozdílně. Mezi sebou se vypořádají podle poměrů ocenění svých jmění vyplývajících z posudku znalce.

Při rozdělení odštěpením jsou k zaplacení dorovnání zavázány všechny nástupnické společnosti nebo družstva a rozdělovaná společnost nebo rozdělované družstvo společně a nerozdílně. Mezi sebou se vypořádají podle poměrů ocenění svých jmění vyplývajících z posudku znalce a vlastního kapitálu rozdělované společnosti nebo rozdělovaného družstva vykázaného v zahajovací rozvaze.

Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním práva na dorovnání, nelze vůči povinné osobě dosáhnout uplatněním nároku z odpovědnosti za škodu. Tím není dotčena odpovědnost ostatních osob.

Právo na dorovnání musí být uplatněno u povinné osoby alespoň jednou z oprávněných osob nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto právo zaniká.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Odpovědnost za škodu

Osoby, které jsou členem statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise osob zúčastněných na přeměně, znalec nebo znalci pro přeměnu, znalec nebo znalci oceňující jmění osoby zúčastněné na přeměně a znalec přezkoumávající přiměřenost vypořádání poskytovaného ostatním společníkům při převodu jmění, odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikla porušením jejich povinností při přeměně osobě zúčastněné na přeměně, jejím společníkům nebo členům a věřitelům.

Právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám.

Neplatnost přeměny

Neplatnosti projektu přeměny se lze dovolávat pouze zároveň s neplatností alespoň jednoho rozhodnutí o schválení přeměny. Vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny se lze dovolávat samostatně, ledaže důvody této neplatnosti mají základ v projektu přeměny.

Návrh na určení neplatnosti může podat jen:

 • společník nebo člen osoby zúčastněné na přeměně,
 • člen statutárního orgánu,
 • člen dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise osoby zúčastněné na přeměně.

Jestliže se na téže přeměně podílí více osob zúčastněných na přeměně, může se neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny v osobě zúčastněné na přeměně dovolávat i společník, člen družstva, člen statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise jiné osoby zúčastněné na této přeměně, jestliže namítané důvody neplatnosti takového schválení mají základ v projektu přeměny.

Právo podat návrh zaniká, jestliže nebyl podán ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy:

 • a) bylo přijato usnesení valné hromady nebo členské schůze (shromáždění delegátů) o schválení přeměny,
 • b) se osoba dozvěděla, že bylo přijato rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti o schválení přeměny nebo že byl udělen souhlas s přeměnou posledním ze společníků veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti,
 • c) bylo společníkovi společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti oznámeno přijetí rozhodnutí o schválení přeměny, byla-li přeměna schválena mimo valnou hromadu, nebo
 • d) bylo zveřejněno oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin nebo uveřejněn projekt přeměny, pokud zákon nevyžaduje jeho schválení.

Důvodem pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny nebo určení neplatnosti projektu přeměny není skutečnost, že výměnný poměr podílů a výše doplatků nebo vypořádání poskytovaného přijímajícím společníkem při převodu jmění není přiměřený, nebo že údaje týkající se výměnného poměru podílů nebo vypořádání poskytovaného přejímajícím společníkem při převodu jmění ve zprávě o přeměně nebo ve znalecké zprávě o přeměně nejsou v souladu se zákonem nebo jinými právními předpisy.

Nesprávné určení výměnného poměru podílů a výše doplatků nebo vypořádání poskytovaného přejímajícím společníkem při převodu jmění lze napadnout jen návrhem na dorovnání nebo žalobou na náhradu škody, ledaže právo na dorovnání zákon vylučuje.

Pouze soud může rozhodnout o vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, nebo o určení neplatnosti projektu přeměny, a to pouze do zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Po zápisu přeměny do obchodního rejstříku nelze ani:

 • vyslovit neplatnost rozhodnutí o schválení přeměny; tím není dotčeno právo společníků nebo členů na dorovnání a na náhradu škody, popřípadě na přiměřené zadostiučinění, nebo
 • změnit ani zrušit projekt přeměny.

Jestliže v době zápisu přeměny do obchodního rejstříku probíhá soudní řízení o návrhu na určení neplatnosti projektu přeměny nebo o návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, může navrhovatel ve lhůtě určené soudem (ne kratší než 30 dnů), i bez souhlasu soudu, změnit návrh na zahájení řízení tak, že se bude domáhat určení, zda projekt přeměny nebo rozhodnutí o schválení přeměny jsou v rozporu s právními předpisy, společenskou či zakladatelskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo se stanovami.

Určí-li soud, že projekt přeměny nebo rozhodnutí o schválení přeměny jsou v rozporu s jinými právními předpisy, společenskou nebo zakladatelskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo se stanovami, nebo že jsou neplatné, mají osoby, kterým v důsledku takového porušení nebo neplatnosti vznikla škoda, právo na její náhradu a osoby, do jejichž práv bylo takovým porušením zasaženo, právo na přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. Právo na přiměřené zadostiučinění musí být uplatněno u soudu nejpozději ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí právní moci soudního rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o neplatnosti přeměny.

Právní účinky přeměny

Právní účinky přeměny nastávají dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Vzdání se práv společníka

Společník nebo člen osoby zúčastněné na přeměně se může vzdát:

 • práva na dorovnání,
 • práva na výměnu podílů při fúzi nebo rozdělení,
 • práva na náhradu škody,
 • práva na odkup svých akcií při fúzi nebo rozdělení akciové společnosti,
 • práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny,
 • jedná-li se o společníka společnosti s ručením omezeným, práva na zaslání dokumentů při přeměně společnosti s ručením omezeným; jestliže se společník vzdal svého práva na zaslání dokumentů, má se za to, že se vzdal práva na zaslání všech dokumentů stanovených zákonem, nebo
 • jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je zákon v souvislosti s přeměnou společnosti nebo družstva, pokud zákon nestanoví něco jiného.

Společník nebo člen osoby zúčastněné na přeměně může udělit svůj souhlas s tím, že jakákoliv zpráva, týkající se přeměny, nebude vypracována, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky.

Vzdání se práva nebo souhlas musí:

 • mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, nebo
 • být udělen na valné hromadě společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo členské schůzi družstva; prohlášení o vzdání se práva nebo o udělení souhlasu na valné hromadě nebo členské schůzi se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek