Pravidla INCOTERMS 2010

8. 1. 2013 | Zdroj: Mezinárodní obchodní komora ČR

Kapitoly článku

INCOTERMS® (International Commercial Terms) – mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží vytváří Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce - ICC). Nová pravidla INCOTERMS® 2010 platná od 1. ledna 2011 nahradila INCOTERMS 2000. Upravené vydání představuje větší, hlubší propracovanost jednotlivých pravidel, některá pravidla ruší (DAF, DES, DEQ a DDU) a zavádí dvě zcela nová (DAT a DAP). Článek představuje hlavní rysy pravidel INCOTERMS® 2010 a přináší výklad podmínek používaných v jednotlivých pravidlech.

Pravidla INCOTERMS® poskytují výklad souboru třípísmenových podmínek odpovídajících obchodu se zbožím na podkladě kupní smlouvy. Pravidla popisují především povinnosti, výdaje a rizika související s dodáním zboží od prodávajícího kupujícímu.

Jak používat pravidla INCOTERMS® 2010

 • Zahrňte pravidla INCOTERMS® 2010 do své kupní smlouvy
 • Zvolte vhodné pravidlo INCOTERMS
 • Místo nebo přístav uveďte co možná nejpřesněji „FCA 38 CoursAlbert 1er, Paris, France Incoterms® 2010“
 • Uvědomte si, že pravidla INCOTERMS nepředstavují úplnou kupní smlouvu

Hlavní rysy pravidel INCOTERMS® 2010

Dvě nová pravidla INCOTERMS: DAT a DAP nahrazují dosavadní pravidla použitá ve vydání INCOTERMS 2000: DAF, DES, DEQ a DDU

 • Počet pravidel Incotermsse snížil ze 13 na 11. Toto bylo dosaženo nahrazením pravidel uvedeným v INCOTERMS 2000: DAF, DES, DEQ a DDU dvěma novými pravidly: DAT, Delivered at Terminal a DAP Delivered at Place, která mohou být použita bez ohledu na způsob přepravy.
 • Klasifikace jedenácti pravidel INCOTERMS® 2010

Jedenáct pravidel INCOTERMS® 2010 se dělí na 2 skupiny:

PRAVIDLA VHODNÁ PRO JAKÝKOLIV ZPŮSOB PŘEPRAVY

 • EXW – ZE ZÁVODU
 • FCA – VYPLACENĚ DOPRAVCI
 • CPT – PŘEPRAVA PLACENA DO
 • CIP – PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO
 • DATS – DODÁNÍM DO TERMINÁLU
 • DAPS – DODÁNÍM DO URČITÉHO MÍSTA
 • DDPS – DODÁNÍM CLO PLACENO

První skupina zahrnuje 7 pravidel INCOTERMS®2010, která mohou být použita bez ohledu na způsob zvolené dopravy a bez ohledu na to, zda je použit jeden nebo více způsobů dopravy. Pravidla EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP a DDP patří do této skupiny. Tato pravidla mohou být použita i v případech, kdy není zahrnuta námořní přeprava. Přitom je důležité si uvědomit, že tato pravidla mohou být použita i v případech, kdy je loď v rámci celkové přepravy použita.

PRAVIDLA PRO NÁMOŘNÍ A VNITROZEMSKOU VODNÍ PŘEPRAVU

FAS – VYPLACENĚ K BOKU LODI
FOB – VYPLACENĚ LOĎ
CFR – NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ
CIF – NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ

V druhé skupině pravidel INCOTERMS® 2010 místo dodání a místo, kam je zboží dopraveno kupujícímu mohou představovat oba přístavy a z tohoto důvodu jsou tato pravidla zařazena do druhé skupiny „pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu“: FAS, FOB, CFR a CIF. U třech posledních pravidel od jakékoli zmínky, že zboží přechází přes zábradlí lodi, jako místo dodání byl oupuštěno a nahrazeno vhodněji, že zboží bylo dodáno, jakmile došlo k dodání na palubu lodi. Toto lépe vyjadřuje moderní obchodní realitu a odstraňuje představu používání poněkud zastaralého přechodu rizika přes imaginární linii.

 • Pravidla vhodná pro vnitrozemský a mezinárodní obchod

Pravidla INCOTERMS byla tradičně uplatňována v mezinárodním obchodě, kde dochází k přepravě zboží přes státní hranice. V různých částech světa, zejména obchodních blocích, jako je Evropská unie, se stal přechod přes státní hranice méně významným. Proto se rozeznává v podtextu titulu těchto pravidel, že tyto doložky mohou být uplatňovány jak v mezinárodních, tak i vnitrozemských kupních smlouvách.

 • Pokyny pro uživatele

Každé pravidlo INCOTERMS® 2010 je uvedeno pokynem pro uživatele. Toto poskytuje základní informaci o pravidlu, kdy toto by mělo být použito, kdy dochází k přechodu rizika a jak budou rozvrženy další náklady mezi prodávajícím a kupujícím.

 • Elektronický přenos dat

Články A1/B1 pravidel INCOTERMS nyní zdůrazňují, že přenos dat představuje stejnou hodnotu jako papírový dokument, pokud se takto strany domluví, a nebo je to zvyklostí. Toto znění umožňuje volné používání elektronických procedur po celou dobu platnosti pravidel INCOTERMS® 2010.

 • Pojištění

Pravidla INCOTERMS® 2010 uvádějí povinnosti týkající se pojištění včláncích A3/B3, což jsou články pojednávající o sjednání přepravy a pojištění.

 • Bezpečnostní opatření a informace vyžadované pro takové odbavení

Vsoučasnosti je zvýšená pozornost věnována bezpečnosti při pohybu zboží vyžadující ověření, že zboží nepředstavuje ohrožení života nebo majetku zjiných důvodů než, které vyplývají zpovahy zboží. Proto pravidla INCOTERMS® 2010 věnovala náležitou pozornost povinnostem kupujícího a prodávajícího, aby byly splněny požadavky bezpečnostních opatření. Včláncích A2/B2 a A10/B10 jsou zahrnuta příslušná ustanovení.

 • Poplatky placené v terminálu

V pravidlech INCOTERMS CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP a DDP je povinností prodávajícího zajistit dodání zboží do stanoveného místa určení. Zatímco přepravné je placeno prodávajícím, je ve skutečnosti hrazeno za kupujícího, neboť v přepravních nákladech jsou normálně zahrnuty prodávajícím v celkové prodejní ceně. Přepravní náklady někdy zahrnují tyto manipulační výdaje a přesun zboží v rámci přístavu nebo kontejnerového terminálu, což vše umožňuje, aby rejdař nebo operátor terminálu účtoval tyto náklady kupujícímu připřejímce zboží. Kupující se v těchto případech snaží zabránit placení těchto poplatků dvakrát, jednou prodávajícímu v kupní ceně a podruhé nezávisle dopravci a nebo operátorovi terminálu. Pravidla INCOTERMS se snaží tomu zabránit jasným vymezením takovýchto nákladů v příslušných článcích A6/B6.

 • Následný prodej zboží

V prodeji komodit-hromadného zboží na rozdíl od vyráběného zboží dochází běžně k několika prodejům v průběhu přepravy označované anglicky „downastring“ – následný prodej. Pokud k tomu dojde, prodávající v průběhu dodávky neodesílá zboží, neboť toto bylo již předtím naloděno/naloženo předchozím prodávajícím v rámci průběhu přepravy. Prodávající v rámci následného prodeje tudíž uskutečňuje své závazky vůči kupujícímu nikoli odesláním/naložením zboží, ale obstaráním zboží již odeslanému/naloděnému.

Strany mají někdy snahu upravit pravidla INCOTERMS. INCOTERMS® 2010 toto nezakazují, ale upozorňují, že s takovými změnami je spojeno velké riziko. Aby se proto předešlo nevítaným překvapením, strany by si měly náležitě ujasnit důsledky navrhovaných změn ve svém kontraktu, takže např. pokud rozdělení nákladů podle pravidel INCOTERMS® 2010 by mělo být změněno, je třeba, aby na tuto skutečnost jasně poukázali ve smlouvě, aby bylo jasno, že mají skutečně v úmyslu změnit místo přechodu rizika z prodávajícího na kupujícího.

Tak jako v předcházejícím vydání INCOTERMS 2000 povinnosti prodávajícího a kupujícího jsou také v tomto vydání uváděny v zrcadlové podobě, kdy ve sloupci A jsou uvedeny povinnosti prodávajícího a ve sloupci B je uváděna povinnost kupujícího. Tyto závazky mohou být vykonávány osobně prodávajícím nebo kupujícím, a nebo podle podmínek stanovených ve smlouvě nebo v příslušném právu někdy prostřednictvím dopravců, zasílatelů a nebo jiných osob jmenovaných pro tento účel prodávajícím nebo kupujícím.

EX Works

 • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků
 • Je vhodné pro vnitrostátní obchod, zatímco pravidlo FCA je zpravidla vhodnější k použití v mezinárodním obchodě.
 • „Ze závodu“znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě (např. závod, továrna, skladiště apod.). Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu.
 • Stranám se doporučuje co nejpřesněji určit bod v rámci jmenovaného místa dodání, neboť náklady a riziko až po tento bod jdou na účet prodávajícího. Kupující je povinen nést veškeré náklady a rizika od převzetí zboží ze sjednaného bodu, pokud je sjednán, ve jmenovaném místě dodání.
 • „Ze závodu“ představuje minimální povinnost pro prodávajícího a k použití tohoto pravidla by mělo docházet jen po patřičném zvážení, neboť:

A) Prodávající nemá žádnou povinnost vůči kupujícímu naložit zboží, i když v praxi může mít podstatně lepší podmínky k provedení nakládky. Pokud ale prodávající naloží zboží, činí tak na riziko a náklady kupujícího. V případech, kdy má prodávající podstatně lepší možnosti naložit zboží, pak by mělo být použito pravidlo FCA, které prodávajícího k této nakládce na jeho riziko a náklady zavazuje.

B) Kupující, který kupuje zboží od prodávajícího za podmínky EXW pro jeho vývoz, si musí uvědomit, že prodávající nemá žádnou povinnost z hlediska odbavení a poskytnutí pomoci kupujícímu pokud jde o celní odbavení zboží ve vývozu. Kupujícímu se proto nedoporučuje používat pravidlo EXW, pokud nemá možnost přímo nebo nepřímo zajistit celní odbavení zboží ve vývozu.

C) Kupující má pouze omezenou povinnost týkající se poskytnutí informace prodávajícímu, pokud jde o vývoz zboží. Tuto informaci však může prodávající potřebovat např. pro zdanění a nebo pro účely oznamovacích hlášení.

Free Carrier

 • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
 • „Vyplaceně dopravci“ znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. Stranám se doporučuje náležitě specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, neboť v tomto bodě přechází riziko z prodávajícího na kupujícího.
 • Pokud strany mají v úmyslu dodat zboží v objektu prodávajícího, měly by náležitě určit tento objekt v místě dodání. Pokud ale strany mají v úmyslu dodat zboží v jiném místě, musí přesně určit toto rozdílné místo dodání.
 • Pravidlo FCA požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží ve vývozu. Prodávající však nemá žádnou povinnost, pokud jde o celní odbavení zboží v dovozu a nebo, pokud jde o úhradu dovozního cla, a nebo provést jakékoliv celní odbavení v dovozu.

Carriage Paid To

 • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
 • „Přeprava placena do... “znamená, že prodávající dodává zboží dopravci a nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud takové místo je dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou do jmenovaného místa určení.
 • Pokud CPT, CIP, CFR nebo CIF pravidla jsou použita, prodávající plní svůj závazek dodání, jakmile předá zboží do péče dopravce a nikoli, jakmile dojde do místa určení.
 • Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na rozdílných místech. Stranám se proto doporučuje určit co nejpřesněji ve smlouvě obě místa: místo dodání, kde riziko přechází na kupujícího a jmenované místo určení, kam prodávající sjednává přepravu.
 • Pokud je použito více dopravců k přepravě do sjednaného místa určení a strany se nedohodnou na určitém bodu dodání, přechod rizika nastane v momentě dodání zboží do péče prvního dopravce v bodě, který je zcela ve volbě prodávajícího a který je mimo kontrolu kupujícího. Pokud strany chtějí, aby riziko přešlo v pozdější fázi (např. v námořním přístavu nebo na letišti) je třeba, aby tuto skutečnost specifikovaly ve své kupní smlouvě.
 • Stranám se rovněž doporučuje, aby určily co možná nejpřesněji bod v dohodnutém místě určení, neboť za náklady do tohoto bodu odpovídá prodávající. Prodávajícímu se doporučuje sjednat přepravní smlouvu tak, aby takové volbě přesně odpovídala. Pokud prodávající v jím sjednané přepravní smlouvě zahrne vykládku ve jmenovaném místě určení, není oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího, ledaže bylo jinak dohodnuto mezi stranami v kupní smlouvě.
 • CPT pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží v dovozu a hradit dovozní clo a provést celní odbavení v dovozu.

Carriage and Insurance Paid to

 • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
 • „Přeprava a pojištění placeny do..“ znamená, že prodávající dodá zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud je takové místo dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat tuto přepravu a krýt náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení.
 • Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Kupující si musí uvědomit, že na podkladě pravidla CIP je povinností prodávajícího sjednat pojištění pouze na minimální krytí. Pokud by kupující měl zájem na obstarání širšího krytí, musí se buď dohodnout co nejpřesněji s prodávajícím, a nebo učinit vlastní, zvláštní opatření ohledně pojištění.
 • Pokud CPT, CIP, CFR nebo CIF pravidla jsou použita, prodávající plní svůj závazek dodání, jakmile předá zboží do péče dopravce a nikoli, jakmile dojde do místa určení.
 • Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na rozdílných místech. Stranám se proto doporučuje určit co nejpřesněji ve smlouvě obě místa: místo dodání, kde riziko přechází na kupujícího a jmenované místo určení, kam prodávající sjednává přepravu.
 • Stranám se rovněž doporučuje, aby určily co možná nejpřesněji bod v dohodnutém místě určení, neboť za náklady do tohoto bodu odpovídá prodávající. Prodávajícímu se doporučuje sjednat přepravní smlouvu tak, aby takové volbě přesně odpovídala. Pokud prodávající v jím sjednané přepravní smlouvě zahrne vykládku ve jmenovaném místě určení, není oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího, ledaže bylo jinak dohodnuto mezi stranami.
 • CIP pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží v dovozu a hradit dovozní clo a provést celní odbavení v dovozu.

Delivered at Terminal

 • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
 • „S dodáním do překladiště“znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti, ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Označení „překladiště“ zahrnuje jakékoliv místo kryté nebo nekryté, jako např. nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo letecké překladiště. Prodávající je povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho vykládkou v překladišti ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení.
 • Stranám se doporučuje specifikovat co možná nejpřesněji překladiště a pokud je to možné, určit bod v tomto překladišti v dohodnutém přístavu nebo v místě určení, neboť riziko až do tohoto bodu nese prodávající. Prodávajícímu se doporučuje sjednat přepravní smlouvu, která přesně odpovídá této volbě.
 • Navíc, pokud strany chtějí, aby prodávající nesl riziko ztráty a náklady spojené s přepravou a manipulací zboží z překladiště na jiné místo, pak je třeba, aby použily pravidla DAP nebo DDP.
 • Pravidlo DAT vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Prodávající ale nemá žádnou povinnost týkající se proclení zboží pro dovoz a úhradu dovozního cla a provedení celního odbavení zboží v dovozu.

Delivered at Place

 • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků.
 • „S dodáním v místě určení“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa.
 • Stranám se doporučuje upřesnit co možná nejvíce bod v dohodnutém místě určení, neboť riziko až do tohoto bodu jde na účet prodávajícího. Prodávajícímu se doporučuje, aby sjednal přepravní smlouvu, která bude co nejpřesněji odpovídat této volbě. Pokud v přepravní smlouvě prodávajícího jsou zahrnuty náklady s vykládkou zboží v místě určení, není prodávající oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího, ledaže by se takto strany domluvily v kupní smlouvě.
 • DAP pravidlo vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, pokud to přichází v úvahu. Avšak prodávající nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu a hradit jakékoliv poplatky a provést celní odbavení v dovozu.

Delivered Duty Paid

 • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků
 • „S dodáním clo placeno“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce kupujícím ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz tak i pro dovoz včetně provedení příslušného celního odbavení
 • Pravidlo DDP představuje maximální závazek pro prodávajícího.
 • Stranám se doporučuje, aby co nejpřesněji určily bod v rámci sjednaného místa určení, neboť náklady a riziko do tohoto bodu nese prodávající. Prodávajícímu se doporučuje sjednat přepravní smlouvu přesně odpovídající těmto podmínkám. Pokud prodávající v podmínkách přepravní smlouvy zahrne náklady za vykládku zboží v místě určení, není oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího, ledaže by se strany takto dohodly v kupní smlouvě.
 • Stranám se nedoporučuje použití pravidla DDP pokud prodávající nemá možnost přímo nebo nepřímo obstarat celní odbavení v dovozu.
 • Pokud si strany přejí, aby kupující nesl riziko a náklady spojené s celním odbavením v dovozu, je třeba, aby použily pravidlo DAP.

Free Alongside Ship

 • Toto pravidlo může být použito jen pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.
 • „Vyplaceně k boku lodi“ znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi (tj. na nábřeží nebo odlehčovacím člunem) jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady.
 • Stranám se doporučuje, aby co nejpřesněji určily nakládací bod v ujednaném přístavu nalodění, neboť náklady a rizika do tohoto bodu jdou na účet prodávajícího a tyto náklady a s tím spojené manipulační poplatky mohou být rozdílné v praxi jednotlivých přístavů.
 • Povinností prodávajícího je buď dodat zboží k boku lodi nebo obstarat takto dodané zboží pro odeslání do místa určení sjednaného v kupní smlouvě. Odkaz na „obstarání“ zde sleduje možnosti tzv. následných prodejů (stringsales) běžně prováděných v obchodech se zbožím hromadné povahy.
 • Pokud je zboží dodáno v kontejnerech, je běžné, že prodávající předává zboží dopravci v překladišti a nikoli k boku lodi. V takových situacích je také vhodnější namísto pravidla FAS uplatnění pravidla FCA.
 • FAS pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Kupující však nemá žádnou povinnost odbavit zboží v dovozu nebo hradit dovozní clo a obstarat celní odbavení v dovozu.

Free On Board

 • Toto pravidlo může být použito jen pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.
 • „Vyplaceně loď" znamená povinnost prodávajícího dodat zboží na palubu lodi jmenované kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění a nebo obstarat dodání zboží tímto způsobem. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází nakupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi a kupující nese veškeré náklady od tohoto okamžiku.
 • Od prodávajícího se požaduje, aby dodal zboží na palubu lodi a nebo obstaral, aby zboží již takto dodané bylo přepraveno do místa určení, které bylo dohodnuto v kupní smlouvě. Odkaz na „obstarání" zde sleduje možnosti tzv. následných prodejů (string sales) běžně prováděných v obchodech se zbožím hromadné povahy.
 • Pravidlo FOB není vhodné uplatňovat, pokud je zboží předáváno dopravci před jeho naloděním na palubu lodi např. v případě dodání zboží v kontejnerech, které jsou zpravidla dodávány v překladišti. V takových případech by mělo být použito pravidlo FCA.
 • Pravidlo FOB požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží ve vývozu. Prodávající však není povinen celně odbavit zboží v dovozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo a nebo provést celní odbavení v dovozu.

Cost and Freight

 • Toto pravidlo může být použito jen pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.
 • „Náklady a přepravné“ znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání naložením zboží na palubu lodi nebo obstaráním, aby zboží bylo takto dodáno. Přechod rizika za ztrátu a poškození zboží přechází nakupujícího dodáním zboží na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit přepravné potřebné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení.
 • Pokud jsou použita pravidla CPT, CIP, CFR nebo CIF plní prodávající svou povinnost dodání, jakmile je zboží jím předáno dopravci způsobem určeným zvoleným pravidlem a nikoli, kdy zboží dojde do místa určení.
 • Pokud kupující má zájem na určení naloďovacího přístavu, doporučuje se stranám, aby toto určily co možná nejpřesněji v kupní smlouvě.
 • Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího na rozdílných místech. Zatímco kupní smlouva bude vždy jmenovat přístav určení, nemusí ale uvádět přístav nalodění a to je místo, kde přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pokud má přístav nalodění zvláštní význam pro kupujícího, doporučuje se stranám jej určit co nejpřesněji v kupní smlouvě.
 • Stranám se doporučuje, aby určily co nejpřesněji bod dodání v přístavu určení, neboť náklady do tohoto bodu nese prodávající. Prodávajícímu se doporučuje, aby obstaral přepravní smlouvu, která co nejpřesněji této volbě odpovídá. Pokud v přepravní smlouvě sjednané prodávajícím je zahrnuta vykládka zboží v určitém bodě v přístavu určení, není prodávající oprávněn požadovat náhradu těchto výloh od kupujícího, ledaže by se strany jinak dohodly v kupní smlouvě.
 • Od prodávajícího se buď požaduje, aby zboží dodal na palubu lodi a nebo obstaral, aby již dodané zboží bylo přepraveno do přístavu určení. Navíc je požadováno na prodávajícím, aby buď uzavřel přepravní smlouvu a nebo obstaral sjednání takové smlouvy Odkaz na „obstarání“ zde sleduje možnosti tzv. následných prodejů (string sales) běžně prováděných v obchodech se zbožím hromadné povahy
 • Použití tohoto pravidla CFR nemusí být vhodné, pokud je zboží dodáváno dopravci před naloděním na palubu lodi, jako např. při dodávce zboží v kontejnerech, které jsou běžně předávány v překladišti. V takovém případě se doporučuje použití pravidla CPT.
 • Tam, kde to přichází v úvahu, je povinností prodávajícího odbavit zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží pro dovoz nebo platit jakékoliv dovozní clo nebo náklady spojené s celním odbavením v dovozu.

Cost, Insurance and Freight

 • Toto pravidlo může být použito pouze pro námořní nebo pro vnitrozemskou vodní dopravu.
 • „Náklady, pojištění a přepravné“ znamená, že prodávající dodává zboží na palubu lodi nebo obstarává dodání zboží tímto způsobem. Riziko ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího jakmile je zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu určení.
 • Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího zaztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Kupující si musí uvědomit, že na podkladě pravidla CIF je povinností prodávajícího sjednat pojištění pouze na bázi minimálního krytí. Pokud by kupující měl zájem na obstarání širřího krytí, musí se buď dohodnout co nejpřesněji s prodávajícím a nebo učinit vlastní opatření ohledně pojištění.
 • Pokud jsou použita pravidla CPT, CIP, CFR nebo CIF plní prodávající svou povinnost dodání, jakmile je zboží jím předáno dopravci způsobem určeným zvoleným pravidlem a nikoli, kdy zboží dojde do místa určení.
 • Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího na rozdílných místech. Zatímco kupní smlouva bude vždy jmenovat přístav určení, nemusí ale uvádět přístav nalodění a to je místo, kde přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pokud má přístav nalodění zvláštní význam pro kupujícího, doporučuje se stranám jej určit co nejpřesněji v kupní smlouvě.
 • Od prodávajícího se buď požaduje, aby zboží dodal na palubu lodi anebo obstaral, aby již dodané zboží bylo přepraveno do přístavu určení. Navíc je požadováno na prodávajícím, aby buď uzavřel přepravní smlouvu a nebo obstaral sjednání takové smlouvy Odkaz na „obstarání“ zde sleduje možnosti tzv. následných prodejů (string sales)běžně prováděných v obchodech se zbožím hromadné povahy
 • Stranám se doporučuje, aby určily co nejpřesněji bod dodání v přístavu určení, neboť náklady do tohoto bodu jdou na účet prodávajícího. Prodávajícímu se doporučuje, aby obstaral přepravní smlouvu, která co nejpřesněji této volbě odpovídá. Pokud v přepravní smlouvě sjednané prodávajícím je zahrnuta vykládka zboží v určitém bodě v přístavu určení, není prodávající oprávněn požadovat náhradu těchto výloh od kupujícího, ledaže by se strany jinak dohodly v kupní smlouvě.
 • Použití tohoto pravidla CIF nemusí být vhodné, pokud je zboží dodáváno dopravci před naloděním na palubu lodi, jako např. při dodávce zboží v kontejnerech, které jsou běžně předávány v překladišti. V takovém případě se doporučuje použití pravidla CIP. Tam, kde to přichází v úvahu, je povinností prodávajícího odbavit zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží pro dovoz nebo platit jakékoliv dovozní clo nebo náklady spojené s celním odbavením v dovozu.
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek