Pravidla INCOTERMS 2010Cost, Insurance and Freight

  • Toto pravidlo může být použito pouze pro námořní nebo pro vnitrozemskou vodní dopravu.
  • „Náklady, pojištění a přepravné“ znamená, že prodávající dodává zboží na palubu lodi nebo obstarává dodání zboží tímto způsobem. Riziko ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího jakmile je zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu určení.
  • Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího zaztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Kupující si musí uvědomit, že na podkladě pravidla CIF je povinností prodávajícího sjednat pojištění pouze na bázi minimálního krytí. Pokud by kupující měl zájem na obstarání širřího krytí, musí se buď dohodnout co nejpřesněji s prodávajícím a nebo učinit vlastní opatření ohledně pojištění.
  • Pokud jsou použita pravidla CPT, CIP, CFR nebo CIF plní prodávající svou povinnost dodání, jakmile je zboží jím předáno dopravci způsobem určeným zvoleným pravidlem a nikoli, kdy zboží dojde do místa určení.
  • Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího na rozdílných místech. Zatímco kupní smlouva bude vždy jmenovat přístav určení, nemusí ale uvádět přístav nalodění a to je místo, kde přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pokud má přístav nalodění zvláštní význam pro kupujícího, doporučuje se stranám jej určit co nejpřesněji v kupní smlouvě.
  • Od prodávajícího se buď požaduje, aby zboží dodal na palubu lodi anebo obstaral, aby již dodané zboží bylo přepraveno do přístavu určení. Navíc je požadováno na prodávajícím, aby buď uzavřel přepravní smlouvu a nebo obstaral sjednání takové smlouvy Odkaz na „obstarání“ zde sleduje možnosti tzv. následných prodejů (string sales)běžně prováděných v obchodech se zbožím hromadné povahy
  • Stranám se doporučuje, aby určily co nejpřesněji bod dodání v přístavu určení, neboť náklady do tohoto bodu jdou na účet prodávajícího. Prodávajícímu se doporučuje, aby obstaral přepravní smlouvu, která co nejpřesněji této volbě odpovídá. Pokud v přepravní smlouvě sjednané prodávajícím je zahrnuta vykládka zboží v určitém bodě v přístavu určení, není prodávající oprávněn požadovat náhradu těchto výloh od kupujícího, ledaže by se strany jinak dohodly v kupní smlouvě.
  • Použití tohoto pravidla CIF nemusí být vhodné, pokud je zboží dodáváno dopravci před naloděním na palubu lodi, jako např. při dodávce zboží v kontejnerech, které jsou běžně předávány v překladišti. V takovém případě se doporučuje použití pravidla CIP. Tam, kde to přichází v úvahu, je povinností prodávajícího odbavit zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží pro dovoz nebo platit jakékoliv dovozní clo nebo náklady spojené s celním odbavením v dovozu.
• Oblasti podnikání: Služby