Pravidla INCOTERMS 2010EX Works

  • Toto pravidlo lze uplatňovat bez zřetele na způsob zvolené dopravy a může být rovněž použito v případě využití více dopravních prostředků
  • Je vhodné pro vnitrostátní obchod, zatímco pravidlo FCA je zpravidla vhodnější k použití v mezinárodním obchodě.
  • „Ze závodu“znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě (např. závod, továrna, skladiště apod.). Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu.
  • Stranám se doporučuje co nejpřesněji určit bod v rámci jmenovaného místa dodání, neboť náklady a riziko až po tento bod jdou na účet prodávajícího. Kupující je povinen nést veškeré náklady a rizika od převzetí zboží ze sjednaného bodu, pokud je sjednán, ve jmenovaném místě dodání.
  • „Ze závodu“ představuje minimální povinnost pro prodávajícího a k použití tohoto pravidla by mělo docházet jen po patřičném zvážení, neboť:

A) Prodávající nemá žádnou povinnost vůči kupujícímu naložit zboží, i když v praxi může mít podstatně lepší podmínky k provedení nakládky. Pokud ale prodávající naloží zboží, činí tak na riziko a náklady kupujícího. V případech, kdy má prodávající podstatně lepší možnosti naložit zboží, pak by mělo být použito pravidlo FCA, které prodávajícího k této nakládce na jeho riziko a náklady zavazuje.

B) Kupující, který kupuje zboží od prodávajícího za podmínky EXW pro jeho vývoz, si musí uvědomit, že prodávající nemá žádnou povinnost z hlediska odbavení a poskytnutí pomoci kupujícímu pokud jde o celní odbavení zboží ve vývozu. Kupujícímu se proto nedoporučuje používat pravidlo EXW, pokud nemá možnost přímo nebo nepřímo zajistit celní odbavení zboží ve vývozu.

C) Kupující má pouze omezenou povinnost týkající se poskytnutí informace prodávajícímu, pokud jde o vývoz zboží. Tuto informaci však může prodávající potřebovat např. pro zdanění a nebo pro účely oznamovacích hlášení.
• Oblasti podnikání: Služby