Obchodní rejstříky v Evropské unii

Stále více firem využívá možností, které nabízí jednotný trh EU, a expanduje za národní hranice. Přeshraniční skupiny i řada restrukturalizačních operací jako fúze a rozdělení se týkají obchodních společností z různých členských států EU. Dokument přináší informace o obchodních rejstřících v Evropské unii – jak o rejstříku EBR na evropské úrovni, tak o rejstřících jednotlivých členských států EU.Obchodní rejstříky

Judikatura Evropského soudního dvora v posledních deseti letech otevřela společnostem možnost zapsat se do rejstříku v jednom členském státě a provozovat částečně nebo plně svou podnikatelskou činnost v jiném členském státě.

Pojem „obchodní rejstřík“ zahrnuje vnitrostátní obchodní rejstříky, rejstříky společností a jakékoli jiné rejstříky, které uchovávají informace o společnostech a zpřístupňují je veřejnosti ve smyslu první směrnice Rady týkající se práva obchodních společností.

Tyto informace nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisyv oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Obchodní rejstříky na evropské úrovni

Co je to EBR?

EBR začal jako neformální technická spolupráce mezi obchodními rejstříky. V průběhu doby se stal sítí obchodních rejstříků, jejímž cílem je nabízet spolehlivé informace o obchodních společnostech z celé Evropy. Občané, firmy a veřejné orgány si mohou služby EBR objednat prostřednictvím obchodních rejstříků svého státu. Registrovaní uživatelé mohou vyhledávat názvy společností či jména osob ve všech rejstřících, které jsou členy EBR, a to prostřednictvím jediného dotazu ve vlastním jazyce. Výsledkem vyhledávání je specifický soubor informací o obchodní společnosti v jazyce dotazu.

Co EBR nabízí?

Sítě EBR se v současné době účastní obchodní rejstříky 17 členských států EU a pěti dalších evropských zemí či královských závislých území. Všechny tyto země jsou stranami dohody o sdílení informací (ISA), v níž se smluvní strany zavázaly, že si budou navzájem poskytovat přístup k informacím uloženým v obchodních rejstřících. ISA zůstává základem spolupráce smluvních stran.

Podle dohody o sdílení informací si strany navzájem poskytnou nevýhradní přístup k údajům uloženým v obchodních rejstřících a dodají předem určené informace ve standardizované zprávě. Přístup je zajištěn pomocí softwaru poskytnutého Evropským obchodním rejstříkem. Minimální službou, kterou ISA vyžaduje od všech smluvních stran, je zajištění vyhledávání obchodních společností a jejich profilů. Kromě toho existuje možnost dodávat standardizované zprávy o vyhledávání osob a o jmenování týkajícím se osob a společností. Většina zemí však poskytuje ještě více informací.

Více informací naleznete na webové stránce EBR.

Tyto informace nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Obchodní rejstříky v členských státech

V Evropě nabízejí obchodní rejstříky řadu služeb, které se v jednotlivých členských státech mohou lišit.

Ovšem hlavními službami, které poskytují všechny obchodní rejstříky, jsou registrace, přezkum a uchovávání informací o společnostech, jako např. informace o právní formě společnosti, jejím sídle, kapitálu a právních zástupcích, a zpřístupnění těchto informací veřejnosti.

Originální verze dokumentů členských zemí (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Dokument převzat z Portálu evropské e-Justice.

Doporučujeme