Obchodní rejstříky v Evropské uniiRumunsko

Jaké informace nabízí rumunský obchodní rejstřík?

Rumunský Národní úřad pro správu obchodního rejstříku je veřejná instituce s právní subjektivitou, která spadá do působnosti Ministerstva spravedlnosti a které spravuje centrální obchodní rejstřík.

Kanceláře obchodního rejstříku se nacházejí v Bukurešti a ve všech 41 župách Rumunska. Kancelář působí v každé župě při soudu a vede místní obchodní záznamy.

Podle zákona č. 26/1990 obsahuje obchodní rejstřík informace o:

 • společnostech;
 • národních společnostech;
 • autonomních správních orgánech;
 • družstevních společnostech;
 • družstevních zemědělských úvěrových ústavech;
 • nebankovních finančních institucích;
 • hospodářských zájmových sdruženích;
 • evropských hospodářských zájmových sdruženích;
 • evropských obchodních společnostech;
 • evropských družstevních společnostech;
 • autorizovaných osobách;
 • živnostnících;
 • rodinných podnicích; a
 • jiných fyzických a právnických osobách podle konkrétních ustanovení zákona (zájmová sdružení bez hospodářské povahy, evropská zájmová sdružení bez hospodářské povahy, výzkumné a vývojové ústavy).

Obchodní rejstřík zaznamenává všechny akty, listiny a totožnost zúčastněných stran, u kterých je zápis nutný ze zákona, a veškeré akty a listiny výslovně vyžadované zákonem.

Obchodní rejstřík také obsahuje.

 1. dokumenty;
 2. informace, on-line služby uspořádané do oddílů, a služby;
 3. informace o Národním úřadu pro správu obchodního rejstříku a o kancelářích obchodního rejstříku při soudech;
 4. seznam kategorií služeb, předložených dokumentů;

 5. formuláře používané úřadem;
 6. náležitosti zápisu do obchodního rejstříku pro všechny kategorie podnikatelů a podniků;
 7. statistiky obchodních podniků; ty jsou rozděleny do různých oddílů, například

  • historie úřadu
  • síť ORC
  • náležitosti formulářů (pro podnikatele atd.)
  • daně a tarify stanovené službami ONRC
  • služby
  • právní předpisy
  • statistika
  • média.

Recom on-line zpřístupňuje následující informace z obchodního rejstříku:

 • název;
 • adresa;
 • daňové identifikační číslo;
 • telefon;
 • telex;
 • fax;
 • upsaný kapitál;
 • zahraniční kapitál;
 • hlavní předmět činnosti stanovená podnikatelem;
 • vedlejší předmět činnosti stanovená podnikatelem;
 • údaje o společnících, tj. fyzických a právnických osobách (adresa, akciový kapitál nebo podíly, počet a typ akcií v držení, doklad totožnosti, datum a místo narození přidružených fyzických osob);
 • údaje o osobách v orgánech právnických osob (adresa, národnost, datum a místo narození, povolání, práva), údaje o pobočkách, dílčích jednotkách (adresa, telefon);
 • údaje o jiných vedlejších provozovnách (adresa, telefon); rozvahové údaje (obrat, průměrný počet zaměstnanců, hrubý zisk), jestliže byly tyto informace předloženy.

Je přístup do rumunského obchodního rejstříku zdarma?

Informace z obchodních rejstříků jsou k dispozici on-line na příslušné internetové stránce na Recom on-line. Přístup je možný po zaregistrování uživatele (vytvoření uživatelského jména a hesla) a uzavření smlouvy, a to žádost předloženou proti platbě.

 • Všeobecné informace pro zájemce o vykonávání příslušné regulované činnosti (podnikatele, fyzické osoby, právnické osoby, úřady a orgány veřejné správy atd.) jsou k dispozici na internetové stránce prostřednictvím služby Recom on -line Úsek ministerstva spravedlnosti – Národní úřad pro správu obchodního rejstříku poskytuje bezplatný přístup k některým informacím. Pro přístup je nutná registrace uživatele (vytvoření uživatelského jména a hesla).
 • Po uživatelské registraci je možný přístup i do placené části služby Recom. Přístup je zajištěn 24 hodin denně.
 • Nutným předpokladem pro přístup do E-Forms, systému elektronických formulářů, jehož prostřednictvím se přenášejí on-line dokumenty pro zápis do obchodního rejstříku, je také nutná registrace uživatele (vytvoření uživatelského jména a hesla).
 • Zjištění stavu zpracovávání žádosti o zápis do obchodního rejstříku je zdarma.
 • Přístup k některým oznámením (finanční situace, likvidace, zrušení podle zákona atd.) je zdarma.
 • Do všech ostatních částí internetové stránky je přístup zajištěn zdarma 24 hodin denně. Pro přístup do některých částí (inteligentní elektronické formuláře) se musí uživatelé zaregistrovat tak, že si vytvoří uživatelské jméno a heslo.

Jak vyhledávat v rumunském obchodním rejstříku

Bezplatné informace služby Recom on-line lze vyhledávat zadáním následujících údajů:

 • název společnosti;
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku;
 • jedinečné registrační číslo; a/nebo
 • župa, ve které se nachází její sídlo.

Mezi všeobecné informace pro zájemce, které jsou zdarma, patří:

 • název společnosti;
 • obec a župa, ve které má společnost sídlo;
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku (přidělené počítačovým obchodním rejstříkem);
 • jedinečné registrační číslo (přidělené Ministerstvem veřejných financí);
 • stav společnosti;
 • pozbytí platnosti sídla společnosti;
 • změna nebo zrušení osvědčení o zápisu;
 • upsaný kapitál pod zákonem stanovenou hranicí;
 • likvidace;
 • konkurz;
 • platební neschopnost;
 • podíly / akcie v držení jedním nebo několika společníky;
 • chybějící roční závěrka v obchodním rejstříku;
 • nejnovější záznamy v obchodního rejstříku.

Historie rumunského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1990 zákonem č. 26/1990 o obchodním rejstříku.

Hlavním budoucím cílem rumunského obchodního rejstříku je vytvořit samostatný portál.

Cíle Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku jsou:

 • informovat obecné obchodní kruhy, veřejné instituce a sdělovací prostředky o činnosti obchodního rejstříku;
 • informovat dotčené osoby o dodržování právních předpisů;
 • zkrátit čas přístupu k informacím;
 • uvolnit přetíženost přepážek obchodního rejstříku;
 • zkrátit dobu nutnou pro vyplnění dokumentů k zápisu;
 • zjednodušit postupy pro zápis podnikatelů, předkládání finančních informací a podávání žádostí o informace a dokumenty;
 • informovat žadatele on-line a v reálném čase o stavu žádostí podaných v kanceláři obchodního rejstříku.

Doporučujeme