Obchodní rejstříky v Evropské uniiDánský obchodní úřad [Erhvervsstyrelsen]

Historie dánského obchodního rejstříku

Dánský obchodní úřad byl zřízen 1. ledna 2012.

Má přibližně 700 zaměstnanců. Jeho úkoly dříve prováděly tyto orgány: Úřad pro obchod a společnosti [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Úřad pro podniky a stavebnictví [Erhvervs- og Byggestyrelsen] a Úřad pro telekomunikace a IT [IT- og Telestyrelsen].

Dánský obchodní úřad spadá pod dánské ministerstvo obchodu a růstu [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Jaké informace nabízí dánský obchodní rejstřík?

Informace o všech oblastech činnosti obchodního úřadu jsou k dispozici na stránkách erhvervsstyrelsen.dk. Zde je rovněž odkaz na obchodní rejstřík CVR.dk.

Stránky CVR.dk jsou jednotným vstupním místem pro informace a údaje o všech společnostech v Dánsku. Bez ohledu na typ společnosti zde naleznete informace jak o samotné společnosti (tzv. právnické osobě), tak i jejích výrobních jednotkách.

U některých typů společností – zejména akciových společností a společností s ručením omezeným – je k dispozici více informací. Účetní závěrky, faktické informace a zprávy o společnostech a jejich řídících pracovnících.

Dánsko je také členem Evropského obchodního rejstříku (EBR). Uživatelé, kteří nehovoří dánsky, mohou vyhledávat informace o dánských společnostech ve vlastním jazyce na stránkách Evropského obchodního rejstříku(EBR). Tento rejstřík obsahuje informace o téměř všech evropských zemích.

Je přístup k dánskému obchodnímu registru zdarma?

Základní informace, zprávy společností, úplné zprávy a záznamy z centrálního obchodního rejstříku [CVR-udskrifter] jsou zdarma. Další informace o společnosti, jako například účetní závěrky, je možno koupit. Zdarma jsou každému k dispozici tyto produkty:

Záznamy centrálního obchodního rejstříku

Údaje o soukromé adrese společníka s ručením neomezeným, jestliže tato adresa není stejná jako adresa podniku, se poskytují na požádání.

Místo podnikání

Místo podnikání představuje přehled souvisejících výrobních jednotek s informacemi o těchto jednotkách. Jedná se o:

 • Název, adresa a obec, v níž se nachází sídlo společnosti
 • Typ společnosti
 • Odvětví, v němž společnost působí
 • Počet zaměstnanců

Zpráva společnosti

Zpráva společnosti obsahuje:

 • Číslo v centrálním obchodním rejstříku (u grónských společností registrační číslo)
 • Název společnosti, adresu a obec, v níž se nachází sídlo společnosti
 • Názvy dceřiných společností
 • Informace o kotování na burze
 • Informace o tom, kdo má podpisové právo za společnost
 • Status
 • Zainteresované osoby (zakladatelé, vedení, statutární orgány) – bez adres
 • Účetní období
 • Datum naposledy zveřejněné účetní závěrky

Úplná zpráva

Úplná zpráva obsahuje kromě všech údajů zprávy společnosti také:

 • Prohlášení o účelu společnosti
 • Zainteresované osoby (zakladatelé, vedení, statutární orgány) – s adresami
 • Auditní zprávy
 • Základní kapitál
 • Datum vzniku
 • Datum posledních tří zveřejněných účetních závěrek
 • Účetní období
 • Informace o historii společnosti

Zkrácený seznam osob

Pomocí vyhledávání lze získat informace o společnostech, s nimiž je určitá osoba ve spojení.

Rozšířený seznam osob

Rozšířené vyhledávání ukazuje rovněž informace o úplném seznamu osob zapojených do společnosti.

Databanka

Databanka poskytuje strukturované údaje na základě stanovených kritérií.

Přes databanku lze objednat informace bez ohledu na to, zda se jedná o informace o jedné společnosti nebo napojení určité osoby na některé společnosti, nebo seznam společností v určité zeměpisné oblasti nebo určitém odvětví. V databance lze rovněž vygenerovat výpis nebo seznam s vlastními kritérii. Je to jednoduché a netrvá to dlouho.

Hromadné výpisy

Hromadné výpisy poskytuje centrální obchodní rejstřík a jsou možností, jak pomocí seznamu čísel z rejstříku nebo čísel výrobních jednotek snadno získat údaje z centrálního obchodního rejstříku. Je možné vygenerovat i jednotlivé výpisy.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Článek 14 zákona o společnostech provádí článek 3 první směrnice v oblasti práva obchodních společností do dánského práva společností a stanoví, do jaké míry mohou být údaje z rejstříku základem právního nároku. Článek 14 zákona o společnostech uvádí:

„Informace zveřejněné v informačním systému dánského obchodního úřadu se považují za známé třetím stranám. Odstavec 1 se však nevztahuje na opatření provedená do 16 dnů od zveřejnění uvedených informací, jestliže se prokáže, že třetí straně nemohly být uvedené zveřejněné informace známy.

Dokud nedošlo ke zveřejnění v informačním systému dánského obchodního úřadu, nesmí být informace, které mají být zaregistrovány a zveřejněny, použity proti třetí straně, ledaže by se prokázalo, že byly třetí straně známy. Skutečnost, že uvedené informace ještě nebyly zveřejněny neznamená, že by třetí strana nesměla na jejich základě jednat.“

Odpovědnost za správnost záznamů

Za správnost nahlášených informací odpovídá oznamovatel, viz článek 8 vyhlášky o oznamování [anmeldelsesbekendtgørelsen] a čl. 15 odst. 2 zákona o společnostech. Jestliže oznámení nebylo provedeno v souladu se zákonem, nebo jsou-li nahlášené informace nesprávné, může být oznamovatel trestně odpovědný.

Dánský obchodní úřad neověřuje správnost nahlášených informací, ale zaznamenává informace, které mu jsou nahlášeny. Je tomu tak bez ohledu na to, zda se jedná o manuální registraci nebo zda registraci provedou samotné společnosti prostřednictvím internetové stránky virk.dk.

Dánský obchodní úřad může nést odpovědnost za použití nahlášených informací nebo dokumentů, které nejsou správné kvůli chybě tohoto úřadu, například chybě zpracování.

Související odkazy

Dánský obchodní úřad

Centrální obchodní rejstřík

Dánské ministerstvo obchodu a růstu

Evropský obchodní rejstřík (EBR)

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 07/11/2016.

Doporučujeme