Obchodní rejstříky v Evropské uniiFrancie

Jaká je nabídka v oblasti obchodních rejstříků ve Francii?

Místní obchodní rejstříky spravují soudní úředníci obchodních soudů a občanskoprávních soudů příslušných pro obchodní věci (v departementech Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle instanční soudy a v zámořských regionech a departementech obchodní soudy se smíšenou příslušností). Informace uvedené v těchto rejstřících podléhají kontrole. Soudní úředníci jsou povinni ověřit, zda jsou příslušná oznámení v souladu s právními předpisy, odpovídají předloženým dokladům a listinám a v případě žádosti o změnu nebo vyškrtnutí z rejstříku jsou slučitelná se stavem daného spisu. Ověřují také, zda je založení obchodní společnosti či změna jejích stanov v souladu s příslušnými právními předpisy.

Výpis Kbis vydaný soudními úředníky představuje skutečný průkaz totožnosti podniku zapsaného v obchodním rejstříku. V tomto dokladu jsou soustředěny všechny informace, které musí podnik oznámit, a případně uvádí i poznámky soudního úředníka pověřeného daným spisem. Výpis Kbis dokládá právní existenci podniku a poskytuje ověřené informace. Jedná se o jediný úřední doklad o totožnosti a adrese dané osoby (fyzické či právnické) zapsané v rejstříku, její činnosti, jejích vedoucích, správních, řídících či kontrolních orgánech a o existenci či neexistenci insolvenčního řízení zahájeného proti této osobě. Platný je pouze úřední doklad vydaný a podepsaný soudním úředníkem.

Národní obchodní rejstřík vede Národní institut průmyslového vlastnictví (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI), který na centrální úrovni shromažďuje dokumenty, jež mají platnost originálů z obchodních rejstříků vedených u příslušných soudů.

Tyto rejstříky obsahují veškeré informace týkající se podnikatelů a společností. Umožňují přístup ke všem záznamům a dokladům, jež jsou součástí obchodních rejstříků.

Internetové stránky Infogreffe poskytují centralizovaný přístup k informacím v obchodním rejstříku. Služba je poskytována ve francouzština a v angličtině.

Na stránkách INPI lze podle názvu společnosti a čísla SIREN získat kopii dokumentu podaného k národnímu obchodnímu rejstříku nebo kopii celého spisu z národního obchodního rejstříku.

Je vyhledávání v obchodním rejstříku placenou službou?

Uživatelé stránek Infogreffe mají bezplatný přístup k určitým informacím o podnicích, které jsou zde zaregistrovány, ale většinu informací obsažených v této databázi lze získat pouze za úplatu.

INPI poskytuje dokumenty či celé spisy poštou či prostřednictvím elektronického obchodu na svých stránkách a tato služba je placená.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku ve Francii?

Na stránkách Infogreffe lze vyhledávat podniky podle:

  • názvu,
  • jména jeho řídících pracovníků a členů představenstva/správní rady,
  • města nebo departementu, kde má podnik sídlo, doručovací adresu nebo některou z provozoven,
  • čísla SIREN (Identifikační systém registru hospodářských subjektů),
  • čísla, pod nímž je podnik zapsán v obchodním rejstříku.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 13/09/2016.

 

Doporučujeme