Obchodní rejstříky v Evropské uniiEstonsko

Jaké informace lze nalézt v estonském obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací?

Obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací vede rejstříkové oddělení krajského soudu v Tartu. Rejstříky jsou vedeny soudy, aby byla zajištěna nezávislost a právní odbornost rejstříků. Mají značnou právní sílu a jejich cílem je zajistit právní jistotu. Stav zapsaný v obchodním rejstříku se považuje za platný vůči třetí osobě, vyjma případů, kdy třetí osoba věděla či měla vědět, že neodpovídá skutečnosti. Zápis se nepovažuje za účinný pro transakce, které byly uzavřeny ve lhůtě patnácti dnů od učinění zápisu, pokud třetí osoba prokáže, že o něm ani o jeho obsahu nevěděla. Třetí osoba tudíž může, v dobré víře, spoléhat na pravost zápisů v rejstříku, například předpokládat při uzavírání smlouvy, že osoba zapsaná v rejstříku jako člen statutárního orgánu, má oprávnění jednat jménem dané společnosti.

Některé právní skutečnosti jsou platné, pouze pokud jsou zapsány v rejstříku: například jednání jménem společnosti člena statutárního orgánu může být omezeno stanovami, společenskou smlouvou či smlouvou o výkonu funkce, avšak omezení je účinné vůči třetím osobám, pouze je-li zapsáno v rejstříku.

Některé důležité skutečnosti nabývají účinnost okamžikem zápisu v rejstříku: například navýšení základního kapitálu nabývá účinnosti okamžikem zápisu do obchodního rejstříku, a nikoliv v okamžiku jeho přijetí nebo okamžikem jeho zaplacení. Stejné platí pro vznik právnické osoby, změnu stanov nebo fúzi, rozdělení nebo přeměnu.

Rejstříky jsou vedeny elektronicky.

Rejstříkové oddělení krajského soudu v Tartu vede obchodní rejstřík samostatně výdělečně činných osob, korporací (veřejných obchodních společnostech, společnostech s ručením omezeným, obecných partnerstvích, partnerstvích s ručením omezeným, obchodních sdruženích, evropských společnostech (Societas Europaea), evropských družstevních společnostech (Societas Cooperativa Europaea) a evropských seskupeních pro územní spolupráci) a pobočkách zahraničních společností, které se nacházejí v Estonsku.

Rejstřík neziskových sdružení a nadací uchovává informace o neziskových sdruženích a nadacích (za nezisková sdružení se rovněž považují společenství vlastníků bytů, stavební družstva a další nezisková sdružení, rovněž i politické strany, odborové organizace, církve, kongregace, sdružení kongregací a klášterní řády), které se nacházejí v Estonsku.

V obchodním rejstříku nebo rejstříku neziskových sdružení a nadací jsou u všech osob samostatně výdělečně činných, právnických osob nebo u poboček zahraniční společnosti přístupné tyto údaje:

 • výpis z rejstříku,
 • sbírka listin podnikatelského subjektu (v obchodním rejstříku) nebo spis nevýdělečného subjektu (v případě neziskových sdružení a nadací),
 • rejstříkový spis.

Sbírka listin a veřejný spis obsahují dokumenty, které právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná nebo pobočka zahraniční společnosti podaly do rejstříku podle právních předpisů, například stanovy či společenskou smlouvu a další dokumenty zakládané do veřejného spisu. Soudní rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutím, korespondence a další dokumenty, které nejsou zakládány do sbírky listin či veřejného spisu jsou obsaženy v rejstříkovém spisu.

Ve výpisu z obchodního rejstříku jsou u právnických osob, osob samostatně výdělečně činných nebo u poboček zahraniční společnosti uvedeny tyto informace:

 • firma nebo název a registrační číslo,
 • sídlo nebo adresa hospodářského subjektu nebo společnosti.
 • podrobnosti o osobách samostatně výdělečně činných a podrobnosti týkající se přerušení jejich činnosti nebo sezónní nebo dočasné povahy této činnosti,
 • podrobnosti o osobách, jež mají právo jednat jménem subjektu (členové statutárního orgánu, společníci s neomezeným ručením, společníci s ručením omezeným nebo třetí strany, jež mají právo jednat jménem subjektu, likvidátoři a insolvenční správci), jakož i smlouvy o zmocnění a rozsah oprávnění uvedených ve zmocnění zastupovat právnickou osobu,
 • podrobnosti o prokuristovi,
 • právní forma podnikatelského subjektu nebo druh společnosti,
 • datum schválení stanov společnosti či společenské smlouvy,
 • pěněžní hodnota základního kapitálu společnosti,
 • záznam o založení soukromé společnosti s ručením omezeným bez splacení základního jmění,
 • záznam o tom, že cenné papíry / podíly byly zaneseny do Estonského ústředního rejstříku cenných papírů, 
 • začátek a konec účetního období,
 • zákonem stanovené informace o úpadku,
 • záznam o fúzi, rozdělení, přeměně společnosti a o jejím zrušení a výmazu z rejstříku,
 • odkaz na zápisy rejstříku z moci úřední bez žádosti hospodářského subjektu,
 • informace o depozitáři dokumentů společnosti v likvidaci,
 • cíle nadace,
 • další zákonem stanovené informace.

Věci týkající se obchodního rejstříku se přezkoumávají v rámci nesporného občanskoprávního písemného řízení. Zápisy do rejstříku se provádí na návrh, nebo na základě rozhodnutí soudu, nebo na jiném základě stanoveném zákonem. Návrh na zápis musí být opatřen elektronickým podpisem nebo mít podobu notářské listiny.

Zápisy v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací jsou veřejné. Každý má právo nahlížet do údajů obsažených ve výpisu a do dokumentů obsažených ve sbírce listin nebo ve veřejném spisu a obdržet jejich kopie. Zápisy v rejstříku mohou konzultovat příslušné orgány veřejné moci, soudy během řízení a další osoby nebo subjekty s oprávněným zájmem.

Centrální databázi obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací vede Centrum rejstříků a informačních systémů. Centrum nabízí dále tyto služby:

Elektronický obchodní rejstřík:

Elektronický obchodní rejstřík je služba založená na databázi rejstříkového oddělení krajského soudu v Tartu, která v reálném čase zobrazuje údaje o všech právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností zapsaných v Estonsku. Elektronický obchodní rejstřík umožňuje:

 • zdarma nahlížet do údajů ve výpisu z obchodního rejstříku, obecných informací a informací o daňových nedoplatcích,
 • vyhledávat podle firmy, registračního čísla, sídla, předmětu podnikání atd.
 • zdarma nahlížet do výročních zpráv, stanov a společenské smlouvy a dalších elektronických dokumentů, osobních údajů a obchodních zástav atd., uvedených ve sbírce listin a veřejném spisu,
 • kontrolovat v reálném čase procesní informace týkající se společnosti a změn v jejich zápisech,
 • zdarma kontrolovat veškeré zakázky podnikání uložené estonským fyzickým nebo právnickým osobám,
 • zdarma nahlížet do seznamu členů politických stran,
 • sledovat vazby mezi různými společnostmi a osobami.

Další informace o elektronickém obchodním rejstříku jsou k dispozici na internetové stránce Centra rejstříků a informačních systémů.

Registrační portál společností

Registrační portál společností je platforma, prostřednictvím níž mohou fyzické nebo právnické osoby oddělení krajského soudu překládat dokumenty. Prostřednictvím portálu lze podat návrhy na zápis nové společnosti, změnu jejích zapsaných údajů, její likvidaci nebo výmaz z rejstříku. Prostřednictvím portálu lze rovněž vyhotovit a předložit výroční zprávy. Na portál se mohou přihlásit státní příslušníci Estonska, Finska, Portugalska a Belgie a pro ověření použít svůj průkaz totožnosti. Státní příslušníci Estonska a Litvy se mohou přihlásit pomocí služby Mobile-ID. Na portál je rovněž možné se přihlásit pomocí odkazů na internetové bankovnictví na domovské stránce. Registrační portál společností se nachází na internetové stránce Centra rejstříků a informačních systémů.

Evropský obchodní rejstřík (EBR)

Evropský obchodní rejstřík (EBR) je internetový vyhledávací systém, který poskytuje úřední informace o evropských společnostech. Vyhledávat lze na internetové stránce.

 • K dispozici jsou informace z obchodních rejstříků celkem 24 zemí.
 • Vyhledávat lze společnosti a fyzické osoby
 • Seznam dostupných informací se u jednotlivých zemí liší.
 • Informace z rejstříků mají v jednotlivých zemích různé právní účinky.
 • Vyhledávat mohou jak fyzické nebo právnické osoby.
 • Služba je zpoplatněna.

Je přístup k estonskému obchodnímu rejstříku zdarma?

Přístup k údajům obchodního rejstříku je možný v rejstříkových odděleních, online a v notářských úřadech. Přístup k údajům uchovávaným v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací, jakož i k dokumentům ve spisu je v rejstříkových odděleních poskytován zdrama.

Žádný poplatek online se nevybírá za vyhledávání informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za přístup k údajům výpisu z obchodního rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z obchodního rejstříku a do výročních zpráv, společenských smluv a stanov a jiných dokumentů je však zpoplatněno. V případě, že se za informace vybírá poplatek, platí se poplatek ihned internetovým bankovním převodem. Uživatelé oprávnění využívat rozšířené parametry vyhledávání za službu platí na základě měsíčních faktur. Poplatky za použití počítačových dat v obchodním rejstříku jsou stanoveny nařízením ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů spisu u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena zákonem o notářských poplatcích.

Jak vyhledávat v estonském obchodním rejstříku

V obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací lze vyhledávat pomocí elektronického obchodního rejstříku na internetové stárnce Centra rejstříků a informačních systémů.

Jak jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Tato stránka vysvětluje, jak je upraveno používání údajů a dokumentů uvedených v obchodním rejstříku v Estonsku.

Obchodní rejstřík vede rejstříkové oddělení krajského soudu v Tartu. Do obchodního rejstříku se zapisují samostatně výdělečně činné osoby, pobočky zahraničních společností a korporace (veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, obecná partnerství, partnerství s ručením omezeným, obchodní sdružení, evropské společnosti (Societas Europaea), evropské družstevní společnosti (Societas Cooperativa Europaea) a evropská seskupení pro územní spolupráci). Tento elektronický rejstřík má značnou právní sílu a jeho cílem je zajistit právní jistotu. Obchodní rejstřík je veden v estonštině.

Stav zapsaný v obchodním rejstříku se považuje za platný vůči třetí osobě, vyjma případů, kdy třetí osoba věděla či měla vědět, že neodpovídá skutečnosti. Zápis se nepovažuje za účinný pro transakce, které byly uzavřeny ve lhůtě patnácti dnů od učinění zápisu, pokud třetí osoba prokáže, že o něm ani o jeho obsahu nevěděla. Třetí osoba tudíž může, v dobré víře, spoléhat na pravost zápisů v rejstříku, například předpokládat při uzavírání smlouvy, že osoba zapsaná v rejstříku jako člen statutárního orgánu, má oprávnění jednat jménem dané společnosti.

Některé právní skutečnosti jsou platné, pouze pokud jsou zapsány v rejstříku: například jednání jménem společnosti člena statutárního orgánu může být omezeno stanovami, společenskou smlouvou či smlouvou o výkonu funkce, avšak omezení je účinné vůči třetím osobám, pouze je-li zapsáno v rejstříku.

Některé důležité skutečnosti nabývají účinnost okamžikem zápisu v rejstříku: například navýšení základního kapitálu nabývá účinnosti okamžikem zápisu do obchodního rejstříku a nikoliv v okamžiku jeho přijetí nebo okamžikem jeho zaplacení. Stejné platí pro vznik právnické osoby, změnu stanov nebo fúzi, rozdělení nebo přeměnu.

V obchodním rejstříku jsou u všech osob samostatně výdělečně činných, právnických osob nebo u poboček zahraniční společnosti přístupné tyto informace:

 • výpis z rejstříku,
 • sbírka listin,
 • rejstříkový spis.

Sbírka listin a veřejný spis obsahují dokumenty, které korporace, osoba samostatně výdělečně činná nebo pobočka zahraniční společnosti podaly do rejstříku podle právních předpisů, například stanovy či společenskou smlouvu a další dokumenty zakládané do veřejného spisu. Soudní rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutím, korespondence a další dokumenty, které nejsou zakládány do sbírky listin jsou obsaženy v rejstříkovém spisu.

Dokumenty v cizím jazyce do rejstříku podávají spolu s úředně ověřeným překladem nebo s překladem do estonštiny, u kterého notář ověřil podpis překladatele. Podnik se nemůže odkazovat na překlad, který se liší od původního dokumentu. Třetí osoba se nemůže odkazovat na překlad dokumentu doloženého rejstříku, pokud podnik prokáže, že tato třetí osoba si byla vědoma nesprávnosti překladu.

Záznamy v rejstříku jsou veřejné. Každý má právo nahlížet do údajů obsažených v jednotlivých záznamech a do dokumentů obsažených ve sbírce listin a obdržet jejich kopie. Zápisy v rejstříku mohou konzultovat příslušné orgány veřejné moci, soudy během řízení a další osoby nebo subjekty s oprávněným zájmem.

Do dokumentů ve spisu lze nahlížet a činit z nich kopie prostřednictvím rejstříkového oddělení, elektronického obchodního rejstříku nebo notáře.

Historie estonského obchodního rejstříku

Estonský obchodní rejstřík obsahuje informace od 1. září 1995. Veškeré údaje se pravidelně aktualizují.

Související odkazy

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 14/05/2019.

Doporučujeme