Obchodní rejstříky v Evropské uniiLotyšsko

Jaké informace nabízí lotyšský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je subjekt lotyšské veřejné správy, který eviduje společnosti, podnikatele, jejich pobočky a dceřiné společnosti a změny v jejich zakládajících dokumentech a vykonává činnosti stanovené v právních předpisech. Obchodní rejstřík rovněž eviduje hromadné sdělovací prostředky, sdružení a nadace, obchodní zástavy, kontrolní podíly, dohody o PPP a předmanželské smlouvy, politické strany, rozhodčí orgány, odbory, náboženské organizace a instituce a informace o insolvenčním řízení.

Je nahlédnutí do obchodního rejstříku zpoplatněno?

Ano, v Lotyšsku není k dispozici bezplatný obchodní rejstřík on-line.

Lze však použít vyhledávač na internetových stránkách obchodního rejstříku a bezplatně získat tyto základní informace o subjektech, které jsou v něm zapsány:

 • typ subjektu,
 • sídlo,
 • nový nebo současný název nebo obchodní jméno a dřívější evidovaný nebo historický název nebo obchodní jméno,
 • evidenční číslo,
 • identifikační kód subjektu pro účely SEPA (je-li přidělen),
 • datum zápisu do rejstříku,
 • datum výmazu subjektu z rejstříku (nebo datum reorganizace, pokud je důvodem výmazu právě reorganizace),
 • lhůta pro zápis náboženských organizací, u kterých je nutné provést nový zápis.

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky umožňuje získat bezplatně, jako otevřená data, následující informace o všech zapsaných subjektech:

 • evidenční číslo,
 • název nebo obchodní jméno,
 • typ subjektu,
 • rejstřík, v jakém je subjekt zapsán,
 • datum zápisu do rejstříku,
 • informace o výmazu subjektu z rejstříku nebo o jeho reorganizaci,
 • datum výmazu subjektu z rejstříku (nebo datum reorganizace, pokud je důvodem výmazu právě reorganizace),
 • sídlo.

Informace jsou poskytovány ve formátech .csv, .txt nebo .xlsx a lze je získat zde. Uživatel si může zvolit formát dat podle jejich předpokládaného využití.

Všechny zápisy v obchodním rejstříku jsou zveřejňovány v elektronické podobě na stránkách Úředního věstníku Lotyšské republiky. Stejný postup se uplatňuje při zveřejňování dokumentů předkládaných odděleně. Zápisy jsou vůči třetí straně účinné teprve po jejich zveřejnění v Úředním věstníku, s výjimkou případu, kdy třetí strana již byla s příslušnými informacemi obeznámena před jejich zveřejněním. Pokud třetí strana prokáže, že se zveřejněnými informacemi nebyla a nemohla být obeznámena, pak se těchto informací nelze dovolávat v rámci právních kroků podniknutých během patnácti dnů od zveřejnění.

Pokud jsou informace, které mají být evidovány v obchodním rejstříku, zapsány nebo zveřejněny nesprávně, může se třetí strana jednající v dobré víře opírat o zveřejněné informace i v případě, že neodpovídají zápisům v obchodním rejstříku nebo reálné situaci. Třetí strana se však nemůže opírat o informace, které byly zveřejněny nesprávně, pokud si byla této nesprávnosti vědoma.

Jak žádat o informace z lotyšského obchodního rejstříku?

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky může poskytnout informace o všech evidovaných subjektech a právních skutečnostech.

Informace lze z rejstříku získat po zaplacení poplatku a předložení formuláře žádosti o informace buď osobně, zasláním poštou nebo elektronickou poštou s elektronickým podpisem a digitálním kolkem (v takovém případě jsou požadované informace poskytnuty stejnou cestou). V žádosti musí být uvedeny podrobnosti o platbě ve prospěch obchodního rejstříku (doklad potvrzující platbu, kopie tohoto dokladu nebo výtisk dokladu elektronického bankovnictví). Při vyplňování žádosti uveďte, jaký způsob doručení upřednostňujete (vyzvednutí osobně, poštou či elektronicky). Žádosti lze též předkládat on-line prostřednictvím portálu https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Výše poplatků je uvedena na internetových stránkách.

Jak jsou dokumenty v obchodním rejstříku spolehlivé?

Všechny zápisy do rejstříku se zveřejňují v Úředním věstníku Latvijas Vēstnesis a jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách věstníku www.vestnesis.lv. Stejný postup se uplatňuje při zveřejňování dokumentů předkládaných odděleně.

Zápisy v obchodním rejstříku jsou vůči třetí straně účinné teprve po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Lotyšské republiky, s výjimkou případu, že třetí strana již byla s příslušnými informacemi obeznámena před jejich zveřejněním. Pokud třetí strana prokáže, že se zveřejněnými informacemi nebyla a nemohla být obeznámena, pak se těchto informací nelze dovolávat v rámci právních kroků podniknutých během patnácti dnů od zveřejnění.

Pokud jsou informace, které mají být evidovány v obchodním rejstříku, zapsány nebo zveřejněny nesprávně, může se třetí strana jednající v dobré víře opírat o zveřejněné informace i v případě, že neodpovídají zápisům v obchodním rejstříku nebo reálné situaci. Třetí strana se však nemůže opírat o informace, které byly zveřejněny nesprávně, pokud si byla této nesprávnosti vědoma.

Pro podrobnější informace viz článek 12 obchodního zákoníku (na tomto portálu, http://www.likumi.lv, jsou také informace v angličtině).

Kontaktní údaje lotyšského obchodního rejstříku

Kontaktní údaje:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Obchodní rejstřík Lotyšské republiky)
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Telefonní číslo pro informace: 67031703 (neposkytuje se právní poradenství)
Fax: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv
Úřední hodiny jsou uvedeny na internetových stránkách.

Historie lotyšského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky byl založen 1. prosince 1990.

Odkazy

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky

Evropský obchodní rejstřík (přístup poskytuje Lursoft)

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 29/09/2016.

Doporučujeme