Obchodní rejstříky v Evropské uniiLitva

Jaké informace lze nalézt v litevském rejstříku právnických osob?

Údaje v litevském rejstříku právnických osob (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenty uložené v rejstříku a veškeré další informace vložené do rejstříku jsou veřejné. V rejstříku právnických osob se uchovávají údaje a dokumenty týkající se právnických osob soukromého i veřejného práva. Vyskytuje se v něm celkem 26 různých druhů právnických osob.

V rejstříku jsou zaznamenány tyto údaje: název právnické osoby; kód; právní forma; právní status; sídlo právnické osoby; orgány právnické osoby; členové řídících orgánů (jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu) a jednatelé oprávnění k uzavírání smluv jménem právnické osoby a rozsah jejich oprávnění; pobočky a zástupci; omezení činností právnické osoby; datum uplynutí doby stanovené pro danou právnickou osobu; účetní rok; data, kdy byly provedeny změny dokumentů a údajů v rejstříku; informace o fyzických osobách, které mohou uzavírat smlouvy jménem této právnické osoby, a jiné údaje stanovené zákonem.

Rejstřík právnických osob také obsahuje: dokumenty týkající se zřizování právnických osob, rozhodnutí orgánů dané právnické osoby, soubory výročních finančních zpráv předložených společnostmi a další dokumenty stanovené zákonem.

Litevský rejstřík právnických osob řídí a spravuje státní podnik Registrų centras (Středisko rejstříků).

Je přístup do litevského rejstříku právnických osob zdarma?

V rejstříku je možné vyhledávat právnické osoby bezplatně. Zdarma se poskytují tyto informace:

  • identifikační číslo
  • název
  • sídlo
  • právní forma
  • právní status.

Poplatek se hradí za podrobnější údaje o právnických osobách, které se poskytují po:

Litevský rejstřík právnických osob umožňuje zdarma ověřit, zda název není totožný s jinými názvy používanými právnickými osobami, pobočkami či zástupci nebo názvy, které byly do rejstříku zaznamenány dočasně.

Nakolik jsou spolehlivé dokumenty v rejstříku?

Vloží-li správce rejstříku do rejstříku změny údajů nebo informací o právnických osobách, jsou tyto změny zveřejněny nejpozději následující pracovní den a datum, kdy byly zaregistrovány, bude zveřejněno v elektronickém informačním bulletinu.

Pokud správce rejstříku zveřejní výpisy informací nebo údajů nebo kopie dokumentů z rejstříku, znamená to, že jsou prima facie platné.

Jak vyhledávat v litevském rejstříku právnických osob

Právnické osoby lze vyhledávat v rejstříku bezplatně pomocí následujících vyhledávacích kritérií:

  • identifikační číslo
  • název
  • historický název.

Registrovaní uživatelé, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování služeb, mohou vyhledávat podle následujících kritérií: kód, název, fyzická osoba, právnická osoba nebo zahraniční právnická osoba.

Samoobslužný systém umožňuje vyhledávat právnické osoby podle identifikačního čísla, názvu a historického názvu (u právnických osob, které svůj název změnily).

Historie litevského rejstříku právnických osob

Rejstřík právnických osob byl vytvořen v roce 2004, ačkoliv údaje o právnických osobách z dřívějších informačních systémů se převáděly automaticky již od roku 1990.

Související internetové odkazy

Rejstřík právnických osob

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 18/02/2019.

Doporučujeme