Obchodní rejstříky v Evropské uniiČeská republika

Jaké informace nabízí český veřejný rejstřík?

Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických osobách soukromého práva. Obecná úprava veřejných rejstříků je obsažena v § 120 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podrobnější úpravu veřejného rejstříku vedeného soudy obsahuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin (kde jsou uloženy zákonem stanovené dokumenty, např. zakládající dokumenty, stanovy, účetní závěrky atp.).

Veřejný rejstřík je veden rejstříkovým soudem. Správcem veřejného rejstříku je Ministerstvo spravedlnosti.

Do veřejného rejstříku se zapisují následující subjekty:

 • Spolek
 • Odborová organizace
 • Mezinárodní odborová organizace
 • Organizace zaměstnavatelů
 • Mezinárodní organizace zaměstnavatelů
 • Pobočný spolek
 • Pobočná organizace odborové organizace
 • Pobočná organizace mezinárodní odborové organizace
 • Pobočná organizace zaměstnavatelů
 • Pobočná organizace mezinárodní organizace zaměstnavatelů
 • Podnikatel – fyzická osoba – zapsaný v obchodním rejstříku
 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost
 • Družstvo
 • Státní podnik
 • Odštěpný závod
 • Obecně prospěšná společnost
 • Nadace
 • Nadační fond
 • Ústav
 • Příspěvková organizace
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení
 • Závod zahraniční osoby
 • Evropská družstevní společnost
 • Evropská společnost

Údaje zapisované do veřejného rejstříku jsou dány zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Základními zapisovanými údaji jsou především: název nebo firma, sídlo, předmět činnosti nebo podnikání, právní forma, identifikační číslo, jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem.

Je přístup do českého veřejného rejstříku zdarma?

Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Je zdarma dostupný veřejnosti prostřednictvím webového portálu https://www.justice.cz/ a nebo přímo na webu pro vyhledávání ve veřejném rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Veřejný rejstřík je každému přístupný. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy.

Jak vyhledávat v českém veřejném rejstříku?

Český veřejný rejstřík je vybaven pokročilou aplikací pro online vyhledávání informací. V rejstříku je možné vyhledávat dle názvu subjektu nebo dle identifikačního čísla.

Jak jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zveřejňování listin

Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz, jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu. Údaje zapsané ve veřejném rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin jsou zveřejněny jejich uveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rejstříkový soud uveřejní předmětné údaje a umožní získat úředně ověřený elektronický opis. Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného rejstříkového soudu a je zdarma dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj ve veřejném rejstříku není, ledaže žadatel výslovně požádá o opis úředně neověřený. O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě.

Dovolání se listin a údajů

Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.

Nesoulad zapsaných informací

Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

Jestliže existuje nesoulad mezi zněním zápisu ve veřejném rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce listin v českém jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do cizího jazyka podle § 74 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, nelze se vůči třetím osobám dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce. Třetí osoba se může dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.

Překlad zákona o veřejných rejstřících

Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo neoficiální anglický překlad zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. 1. 2018. Překlad má jen informativní charakter, závazné je pouze české znění publikované ve Sbírce zákonů. Dostupné zde.

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 13/05/2019.

Doporučujeme